Followers

Google+ Followers

Monday, 9 July 2012

02.07.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 02.07.2012Sp jrzcie na sw j rodow d, a mo ecie odkry , e w rzeczy samej posiadacie dziedzictwo z systemu gwiezdnego daleko poza granicami tego systemu gwiezdnego, kt ry aktualnie nazywacie waszym domem. Wielu z was oryginalnie nie pochodzi z tej planety, kt r nazywacie Ziemi . Wielu z was pochodzi ze wiat w do odleg ych od tego uk adu s onecznego. Niekt rzy z was pochodz nawet z galaktyk bardzo daleko od tej galaktyki, kt r znacie jako Droga Mleczna. My tak e, wasi przyjaciele i wasi cz onkowie rodzin, kt rzy tworz Galaktyczn Federacj wiat a, pochodz z wielu miejsc w tym wszech wiecie. S cz onkowie naszego sojuszu, kt rzy nazywali Ziemi swoim domem i kt rych korzenie mo na prze ledzi w a nie do tej planety, i s cz onkowie naszej organizacji, kt rych korzenie r wnie s dzielone z niekt rymi obszarami waszego wiata, kt re nazywacie domem, poprzez wiele inkarnacji tutaj.

To co chcieliby my zrobi , to rozpocz ponowne przedstawianie was samym sobie, i z tymi zapoznaniami, mamy nadziej , otworz si podwoje waszych wspomnie o tym kim naprawd jeste cie i sk d pochodzicie. Nadchodzi w a nie na to czas, gdy chwile mijaj szybko, a wiele musi zosta uko czone, nie pomijaj c waszych ponownych zapozna z waszymi prawdziwymi to samo ciami i prawdziw histori kt ra, jak czujemy, jest bardzo dla was wa na w tym czasie, gdy wiele potrzebuje wyja nienia i czujemy, e pami o waszej przesz o ci zaoszcz dzi znacznie ogromne ilo ci informacji, kt re nale a oby wam ponownie przedstawi i wyt umaczy . Czujemy, e ucinanie cz ci pracy w tym obszarze by oby z korzy ci dla nas wszystkich w czaj c was, i w zwi zku z tym zadecydowali my, e rozpoczniemy odkrywanie wybranym osobom w waszym wiecie, sekret w o tym kim jeste cie i byli cie, a do teraz, ukrytych pod k dk i kluczem, bezpiecznie zachowanych na swoj prezentacj wam, gdy nadejdzie na to odpowiedni czas.

Ten czas jest teraz i chcieliby cie zacz subtelnie odkrywa przed wami tylko niekt re, nie wszystkie naraz, kawa ki waszej prawdziwej kosmicznej to samo ci i niekt re z cz ci waszej historii i historii waszych ludzi, kt rzy s wasz rodzin i waszymi przyjaci mi, niekt rzy, kt rzy s tutaj na waszym niebie w statkach, w statkach- matkach, jako cz onkowie Galaktycznej Federacji wiat a i r wnie innych Komend, kt re s tutaj w ramach wsparcia dla naszej wsp lnej misji. To co chcieliby my zrobi to wystosowa apel, je li zechcecie, rozpocz odkrywanie listy imion i czeka na wasz odpowied , aby da nam zna , e us yszeli cie swoje imi i identyfikujecie si z nim. To pozwoli nam na sposoby, aby nauczy si czy rezonujecie ze wspomnieniami o sobie samych.

B dzie to powolny i delikatny proces, gdy czujemy, e ten spos b jest najbezpieczniejsz drog do rozpocz cia tego wra liwego tematu. Nie pragniemy wchodzi z butami w wasze ycie i krzycze o tym kim jeste cie, wszystkim naraz, gdy tego rodzaju przebudzenie mo e mie negatywne skutki na niekt rych z was, kt rzy mog mie delikatniejsz psychik ni inni z was, kt rzy posiadaj mentalne i emocjonalne struktury ze stali i elaza. Zawsze musimy st pa delikatnie i post powa tak ostro nie i rozwa nie jak to tylko mo liwe, gdy nikt nigdy nie mo e by zbyt pewny

o tym jak istota zniesie tego rodzaju ponowne przebudzenie na to co by o, w niekt rych przypadkach, d ugo utrzymywane z daleka od ich obudzonej wiadomo ci.

Znacznie bardziej preferujemy rozpocz te wezwania do przebudzenia, je li zechcecie, poprzez sny lub stany telepatyczne na aktualny czas. Dla niekt rych z was, otrzymanie informacji w ten spos b jest i b dzie mo liwe, jednak e rozumiemy, e s po r d was tacy, kt rzy jeszcze adekwatnie nie opanowali tej formy wysy ania i odbierania informacji. Prosimy o pozwolenie, aby rozpocz ten proces w ten spos b, nawet je li nie mo ecie w tym czasie otrzyma od nas informacji, gdy wywnioskowali my, e jest to najbardziej odpowiedni spos b na post powanie w tym czasie. Prosimy was, aby cie pozostali czujni na nasze wiadomo ci do was, kt re b d nap ywa w r nych formach dla r nych cz onk w waszego spo ecze stwa. Nie wszyscy otrzymaj wiadomo ci w ten sam spos b, gdy nie wszyscy z was s zdolni, aby odebra wiadomo ci w ten sam spos b, gdy niekt rzy z was pokazali talent lub s abo w odbieraniu konkretnych wiadomo ci poprzez konkretne metody.

Chcieliby my, aby cie nas uchiwali i wypatrywali waszych imion, kt re s waszymi prawdziwymi, odwiecznymi kosmicznymi imionami, gdy b d one dzielone z wami jako pierwsza sprawa, gdy czujemy, e to wasze imi jest kluczem, kt ry rozpocznie otwieranie dla was tak wielu odpowiedzi. Wasze imiona mog nie brzmie lub wygl da jak te imiona, kt re znacie poprzez aktualn inkarnacj , i prosimy was, aby cie pozostali czujni na imiona kt re mog brzmie , jak gdyby by y wymawiane w obcym j zyku i prosimy was, aby cie trzymali d ugopis i kartk papieru przy sobie, aby zapisa jakiekolwiek informacje otrzymywane i stworzy skorelowan list informacji, kt re otrzymali cie, gdy mo e to nie mie dla was sensu przedwcze nie, ale mo e si to zmieni gdy b dzie dzielona z wami wi ksza ilo informacji i mo ecie zacz , po zbadaniu tworzonej listy, zauwa a , e stanowi one sp jn i zrozumia opowie o waszej prawdziwej to samo ci, co takiego robisz, sk d pochodzisz i kim s Twoi przyjaciele i rodzina, i do jakiego sojuszu, je li jakiegokolwiek, nale .

Czujemy, e jest to bardzo odpowiednie miejsce, aby zacz , i czujemy, e wielu z was b dzie bardzo podekscytowanych i radosnych z tej cz ci naszej wsp lnej misji, gdy z pewno ci mo emy zrozumie jak wspania ym do wiadczeniem b dzie dla was, moi drodzy, otrzymanie daru tego kim naprawd jeste cie. Wypatrujcie w ka dym czasie od dnia dzisiejszego pocz wszy na nasze znaki, sygna y i wskaz wki, i wykorzystajcie troch czasu, aby zachowa jakiekolwiek informacje przychodz do was, bez wzgl du na to jak subtelne. Nawet je li nie jeste cie pewni, e ta wskaz wka jest dla was, sugerujemy wam, aby zapisa j i zachowa do p niejszej analizy. Mamy nadziej , e naprawd radujecie si z tego okresu w waszych yciach, bo z pewno ci przyniesie wam ekscytacj , zabaw i wspania przyjemno , i tak wiele odpowiedzi, kt rych tak wielu z was poszukiwa o od d u szego czasu.

Jeste my waszymi przyjaci mi i jeste my wasz rodzin i trzymamy klucz do tego kim naprawd jeste cie, kt ry teraz dajemy wam, naszym braciom i siostrom z ludzkiej rodziny.

 

Channeling przez: Greg Giles Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Wednesday, 6 June 2012

25.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 25.05.2012Tajemnica Bermudzkiego/Atlantyckiego Hotelu


Nasza tajemnica zaczyna si g bok pod koralow ska obszaru waszego wiata znanego wam jako Tr jk t Bermudzki, pod krystalicznie czystymi falami gdzie g boko pod ziemi stworzony zosta rozleg y hotel, przez tych z waszego wiata, kt rzy pieni dze wydawane na te luksusy zabrali z waszych kieszeni. Ten hotel by sekretem a do teraz, ma 50 historii wysoko ci i 30 historii wszerz*. Jest masywny o ile por wna go do hoteli w waszym wiecie. Zosta zaprojektowany i wybudowany przez tych z waszego wiata posiadaj cych wielkie umys y i do szerok wizj . Ten hotel, plac zabaw dla bogatych, s awnych i wp ywowych zosta wybudowany z pieni dzy podatnik w i sekretnych czarnych projekt w, kt re wymaga y ogromnych ilo ci bogactwa w kieszeniach tych, kt rzy dzi obnosz si z tytu em kontroler w i operator w tego wiata.


Nie prowadz oni polityki otwartych drzwi czy te nie k ad maty powitalnej przed zatopionym wej ciem. Zamiast tego, tylko Ci kt rych uwa aj za klient w 'na li cie' maj pozwolenie na przechadzanie si spektakularnymi korytarzami hotelowymi, obszarami restauracyjnymi, kortami tenisowymi, pi knymi ogrodami i luksusowymi salami. Wszyscy inni przechodnie s zabierani do aresztu i wymaga si na nich przysi gi milczenia przez zastraszanie, uwi zienie, a nawet w ostateczno ci mier .


M wimy wam o tym dzisiaj ryzykuj c nadszarpni ciem wiarygodno ci dla naszego kana u, poniewa chcemy, aby cie wiedzieli e jest wiele wielkich sekret w, kt re by y przed wami utrzymywane i jest wiele wielkich sekret w, kt re b d wam teraz ujawniane. Co planujemy osi gn przez to, to rozszerzenie waszej wiadomo ci, aby lepiej przygotowa was na nowe informacje, koncepcje i idee, kt re dzi ograniczaj was jako co wykraczaj cego poza wszelkie mo liwo ci. Naprawd nie ma limit w co do tego co jest mo liwe, i nie by o praktycznie limit w na mo liwo ci maj ce miejsce tutaj w waszym wiecie przez wiele eon w czasu.


To co si tutaj dzia o to maskarada. Szarada, w kt rej mydlono oczy nic nie podejrzewaj cym i naiwnie wierz cym, owijano was wok palca w rzeczywisto ci, kt ra jest oparta na staro wieckiej wizji i zakresie dla waszych system w, waszych proces w, architektury, nauki, komunikacji, transportu, zdrowia, diety i wicze , literatury, filmu, muzyki, sztuki, gier w kt re gracie dla rozrywki i aby pozosta w formie i tak m odym jak tylko to mo liwe. To co jest w rzeczywisto ci mo liwe dla was wykracza poza wszystko to co do tej pory poznali cie jako granice mo liwo ci, i przedstawienie wam tych nowych koncepcji b dzie frapuj ce i niepokoj ce dla wielu z waszego wiata.


Wykorzenianie rzeczywisto ci istoty nie jest agodnym i niepokoj cym procesem. My, Galaktyczna Federacja wiat a, celujemy w osi gni cie ko cowego rezultatu oferuj c zaawansowania dla wiat w, kt re odwiedzamy, jednak e oferujemy te dary powoli i ostro nie przedstawiaj c je i zaszczepiaj c w kolektywnej wiadomo ci spo ecze stwa. W tym okresie waszej historii, pragniemy przedstawi wam wiele dar w, jednak e musimy by delikatni i tak subtelni jak tylko jeste my w stanie podczas ich prezentacji, aby nie wywr ci okr tu rzeczywisto ci tych wielu z was, kt rzy nie zademonstrowali jeszcze swoich talent w w przyjmowaniu i asymilowaniu nowych idei.


Monitorujemy wasze spo ecze stwo, ale w aden spos b nie monitorujemy my li adnego z was, kt rzy przede wszystkim nie dali nam swojego pe nego na to przyzwolenia i ch ci uczestnictwa w wielu naszych badaniach. Pragniemy by bardzo klarowni w tej kwestii, gdy honorujemy i respektujemy prywatno ka dego z was bez wzgl du na pozycj w yciu, nawet je li jeste cie cz onkami naszej organizacji, kiedy nie jeste cie incognito, przemieszczaj c si w ciele istoty ludzkiej. B dziemy monitorowa tylko wasze schematy my lowe i reakcje na stymulacj z naszej strony oraz stymulacj , kt r mo ecie b d nie, otrzyma poprzez inne katalizatory zewn trzne poza naszymi akcjami motywacyjnymi. Owszem, monitorujemy okre lone procesy tych z was, kt rzy spotkali si z nami i zgodzili si pom c nam w naszych trwaj cych ewaluacjach poziom w ludzkiej wiadomo ci, jej rozszerzenia i polepszenia w procesach waszych fmentalnych funkcji i mo liwo ci.


Prosimy o wi cej wolontariuszy w tym czasie, aby pomogli nam lepiej zrozumie istot ludzk w tym czasie wielkiej wagi i ogromnej zmiany. Pragniemy i do przodu z naszym harmonogramem i rozpocz implementacj niekt rych nowych koncepcji i system w w waszym wiecie. Wahamy si czy to zrobi , gdy pragniemy by pewni, e istnieje wystarczaj co mocny fundament w postaci tych z waszego wiata, kt rzy s w stanie zaakceptowa te nowe koncepcje i zintegrowa je w swoim umy le i w sposobie ycia, oraz pom c nam w dalszej integracji tych system w w yciach innych wok was, kt rzy na pocz tku mog nie by w stanie zaakceptowa tych nowych idei, kt re oferujemy jako dary. Czy zrobicie to dla nas? Czy pozwolicie nam delikatnie czyta wasze schematy my lowe podczas gdy my integrujemy nowe idee w waszej kolektywnej wiadomo ci?


To co dok adnie robimy, to monitorowanie fal my lowych emanuj cych z waszych mentalnych, emocjonalnych i fizycznych system w ulokowanych w waszych cia ach oraz obszar skroniowy w waszym m zgu. Czytamy wydajno tych informacji jako wykres lub graf, kt re daj nam jasn indykacj tego jak czytelnie lub nieczytelnie akceptujecie te nowe idee, koncepcje i informacje, kt re s zasiewane w waszej kolektywnej wiadomo ci poprzez prac z kana ami i r wnie na inne sposoby na kt re zasiewamy informacje w waszym wiecie. Je li zgodzicie si wzi udzia w naszym programie b dziemy ogromnie wdzi czni i zrewan ujemy si oferuj c szybciej lepsze sposoby na wykonywanie okre lonych rzeczy dla waszych ludzi oraz przez uko czenie okre lonych prac szybciej i bardziej efektywnie, ni gdyby my mieli to zrobi bez udzia u adekwatnej liczby os b po r d was w celu uzyskania wystarczaj cej ilo ci danych, aby podejmowa kompetentne decyzje na bazie tych danych.


O to w a nie prosimy was w tym czasie. Prosimy, nie czujcie adnego nacisku ani presji, eby zgadza si na udzia , gdy jeste my pewni, e otrzymamy odpowiedzi od wystarczaj cej liczby os b po r d was, aby zbiera dane, kt re czujemy, e zaprowadz nas do odkry , kt rych poszukujemy. Je li nie czujecie si komfortowo z tym procesem jest to dla nas w pe ni zrozumia e, i nie b dziemy tego postrzega jako cokolwiek negatywnego w kierunku adnego z was. Ten proces jest relatywnie ma ym obszarem ca o ci naszej operacji, jednak niemniej, czujemy e jest dostatecznie wa ny, aby zainicjowa ten program. Rozpoczniemy faz inicjuj c tego programu natychmiast i je li pragniecie wzi w niej udzia wystarczy e powiecie " Pragn wzi udzia w programie, w kt rym moje schematy my lowe b d sczytywane przez wykwalifikowanych naukowc w i badaczy z Galaktycznej Federacji wiat a". Tylko tyle potrzeba, aby my mogli zacz natychmiast.


Sposoby w jakie pozyskujemy te dane z waszych proces w my lowych s dyskretne i nie zaszkodz wam w jakikolwiek spos b, kszta t czy form . Jeste cie w bardzo bezpiecznych i zdolnych r kach kiedy pracujecie z nami, a wasze zdrowie i dobre samopoczucie jest najwy szej wagi dla nas wszystkich poprzez ka d dziedzin naszej organizacji i naszych operacji. Dzi kujemy tym po r d was, kt rzy pragn wzi udzia w naszym programie, i oczekujemy z rado ci na uzyskane od was dane i na implementacj nowych system w, kt re s celem tego programu.


Do tego czasu, zapraszamy tych z was, kt rzy zgodzili si wzi udzia w tym programie, aby cie nadal czytali nasze wiadomo ci przesy ane przez nasze kana y, a my b dziemy zdalnie czyta wasze procesy my lowe podczas gdy wy czytacie nasze s owa i nowe informacje o konkretnych systemach, kt re, jak czujemy, b d ogromnie korzystne dla waszego spo ecze stwa. Mamy nadziej na znalezienie dostatecznej liczby os b po r d was, kt rzy czytelnie zaakceptuj te nowe koncepcje, i b dziemy zamieszcza dla was pozyskane dane w formie wykres w i graf w, jednak e nie b dziemy ujawnia to samo ci adnego z was, kt rzy wzi li udzia w tym programie. Ponownie, wasze bezpiecze stwo i ochrona jest dla nas spraw najwy szej wagi, i zawsze b dziemy robi wszystko co w naszej mocy, aby chroni wasz prywatno .


Jeste my Galaktyczn Federacj wiat a


Channeling przez: Greg Giles


*Historia(jednostka miary, ang. story) – opisuje odleg o mi dzy dwoma poziomami struktury i mo e si r ni w zale no ci od budynku, jego funkcji, itp. Wi kszo dom w ma histori o wysoko ci 9-10 st p. (1 stopa = 30480 cm, czyli 1 metr = 3,280840 st p). Budynki u yteczno ci publicznej, takie jak budynki biurowe lub sklepy detaliczne mog mie wysoko rangi 10-15 st p lub wi cej. Sklepy Big-box, takie jak Wal-mart czy Home Depot, maj histori wysoko ci 20-25 st p.
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

22.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 22.05.2012

Z nasz pomoc i asyst tak wiele mo e by mo liwe dla waszego wiata i waszych ludzi. Nie ma ju potrzeby, aby ktokolwiek na waszej planecie cierpia w r kach niedostatku i obaw. Posiadamy mo liwo ci i technologie, aby pozwoli ka dej inkarnowanej w waszym wiecie duszy, ju dzi wzrasta ponad wszystko to co wielu z was sobie tylko wyobra a o poprzez wszystkie wasze fizyczne inkarnacje. Nie ma niczego, czego nie da oby si osi gn , gdy wyruszymy, aby si gn po nowy cel i pom c wiatu osi gn nowe wysoko ci dla cywilizacji.


Dzi w waszym wiecie jest plan, kt ry si rozwija. Ten plan zosta ostro nie u o ony przez wiele umys w wy szych wymiar w przez eony czasu. Ten plan nie jest lu nym zlepkiem r nych kawa k w i propozycji od r nych ludzi, z r nych sektor w ca o ci tej operacji. Natomiast, plan ten jest ci le plecion fuzj pomys w i koncept w wielu wielkich umys w z wielu wysoko sytuowanych cywilizacji, kt re istniej i wzrastaj w tym wszech wiecie. Nic nie zosta o pomini te, i nie by o takiego obszaru tej operacji, kt ry nie zosta by skrupulatnie przestudiowany i ostro nie zaplanowany, aby wprowadzi wyj tkowe zmiany dla waszych ludzi i dla waszej planety.


Przybywamy z wieloma warto ciowymi darami dla was, kt re zmieni sposoby na bazie kt rych aktualnie yjecie i jak zapewniacie sobie rozrywk w formach rekreacji, w czaj c w to wasze aleje muzycznych i artystycznych ekspresji. Jako cz tych wielu zmian, do wiadczycie ulepsze w systemach transportu, systemach zarz dzania odpadami, systemach bibliotek oraz systemach oceanicznych, kt re nios ze sob przekierowywanie okre lonych arterii wodnych, kt re mog spowodowa przysz e problemy dla waszego wiata.


Te zmiany s wspania e i jest ich wiele, jednak e nie s niczym czemu nie byliby my w stanie sprosta i czego nie robili my ju wielokrotnie wcze niej. Nasza komenda sk ada si z wielu wysoko wykwalifikowanych i szkolonych cz onk w personelu, i nie ma takiej dziedziny w ka dym wysi ku, kt rego si podejmujemy, kt ry nie by by kompetentnie zarz dzany przez zespo y specjalizuj ce si w specyficznych dziedzinach nauki, agrokultury, geologii, psychologii, zdrowia, bogactwa i zasob w. Czekamy z niecierpliwo ci , aby m c si z wami podzieli nasz szerok ekspertyz na polach operacji i wielu innych tak e. Studiowali my wasz wiat przez d ugi czas i rozumiemy tak dobrze, jak nawet niekt rzy z waszych specjalist w akademickich, co musi by zrobione, jakie zmiany musz zosta wykonane i jak dok adnie stan naprzeciw tym zmianom i jak d y z nimi do sukcesywnej metamorfozy wielu r nych system w, kt re dzisiaj mieszcz w sobie wewn trzne mechanizmy waszego spo ecze stwa.


Pozw lcie nam pom c wam w tych zmianach, kt re zosta y zaplanowane i tak e umieszczone w ramach czasowy, aby je zaimplementowa w okre lonych interwa ach czasu przez okres waszej historii. Pom cie nam asystowa wam we wprowadzeniu tych zmian, pozwalaj c nam czu si powitanymi tak jak odwiedzaj ca rodzina jest witana w domu krewnych dla specjalnej okazji, gdy w rzeczy samej jeste my wasz rodzin , kt ra przyby a tu z wizyt na kr tki okres zjednoczenia zanim b dziemy jecha dalej, aby odwiedzi w zjednoczeniu innych cz onk w naszej rozszerzonej rodziny. To jest w a nie to co my, Galaktyczna Federacja wiat a, robimy. Wykorzystujemy nasz wspania technologi , aby p dzi przez bezmiar galaktyk, kt re o wietlaj tak pi knie nasz wszech wiat. Robimy przystanki w wiatach, kt re czujemy, e s gotowe, aby nas powita , swoich braci i siostry, i pozwoli nam pom c im, pom c sobie stworzy wiele zmian, kt re poskutkuj zaawansowaniem spo ecze stwa w kierunku wi kszej wydajno ci, bezpiecze stwa, zdrowia, bogactwa i rado ci dla ka dej istoty, kt ra nazywa t planet domem.


Robimy to od milion w waszych ziemskich lat. Nie jeste my nowi w tej okolicy. Niekt rzy z naszych oddanych cz onk w za ogi i oficer w wy szej rangi bra o udzia w tych misjach, aby sprowadzi na wiaty pok j i mi o i wy sze drogi ycia, od za o enia naszej organizacji miliony lat temu. Niekt rzy z was inarnowani na Ziemi dzisiaj w ludzkim fizycznym wehikule s cz onkami naszej organizacji, i byli cz onkami naszej organizacji od setek tysi cy czy nawet milion w lat. Bior c to pod uwag , zgodziliby cie si e wy i wasza planeta posiadacie bardzo korzystne towarzystwo, aby pom c we wprowadzeniu koniecznych zmian w waszym wiecie i pom c rozwin mu si do wy szego stanu?


Nie mamy nic opr cz waszego najlepszego interesu na umy le. Nie mamy na umy le nic opr cz najlepszego interesu ka dej istoty yj cej w tym wszech wiecie. Posiadamy wyb r, aby wybra obszary wysi k w, kt re daj nam rado i szcz cie, i pozwalaj nam do wiadcza nowych i ekscytuj cych przyg d. Dokonali my naszego wyboru, i wybrali my, aby wykorzysta nasze dary od Stw rcy, kt ry jest te waszym Stw rc , i u y je, aby podr owa po bezmiarze tego wszech wiata i sprowadza dla wiat w, gdziekolwiek by one nie by y zlokalizowane, dary, kt rymi my tak e zostali my obdarowani.


Je li mieliby cie dzisiaj dokona wyboru, aby by w stanie podr owa przez ca y wszech wiat w stosunkowo kr tkim czasie, co by cie wybrali? Wybraliby cie pl drowanie i infiltrowanie struktur spo ecznych dla w asnych chciwych cel w, wype niaj c wasze kieszenie z otem innych? Chcieliby cie szuka i niszczy wszystkie te pi kne cuda zaprojektowane i wybudowane ich w asnymi r kami, okupione potem ich w asnego wysi ku? Czy spaliliby cie te wszystkie pi kne dzie a literatury, kt re wype niaj p ki ich wspania ych bibliotek? Zniszczyliby cie wszystkie dzie a muzyczne skomponowane, aby dzieli si nimi z innymi? Czy chcieliby cie krzywdzi rodziny, kt re ju do wiadczy y tak wiele trudno ci, walki i b lu? Czy dodaliby cie im jeszcze m ki i sprowadzili na nich i na ich ukochanych cierpienie, a wszystko to w imi zdobywania? Czy mo e podj liby cie tak decyzj jak my podj li my, kt r jest podr owanie poprzez ka dy k t tego wszech wiata, nios c ze sob dary dla wiat w, te same,
kt re sami otrzymali my, aby dzieli si nimi z ka d istot , z kt r mieli my ten zaszczyt i rado si spotka ?


Prosimy, aby cie dali sobie troch czasu i pomy leli o tych pytaniach, a nast pnie zapytali siebie dlaczego Galaktyczna Federacja wiat a jest tutaj dzisiaj w waszym wiecie i pragnie si z wami spotka . To wszystko czym chcemy si dzisiaj z wami podzieli , jednak e mamy tak wiele wi cej, aby dzieli si z wami w nadchodz cych dniach. Kochamy was, naszych braci i siostry z ludzkiej rodziny.


Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła

Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

19.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 19.05.2012

Pozw lcie, aby ka da kolejna rola przewodnictwa przychodzi a do was naturalnie i cz sto, gdy jest wiele zada , kt re trzeba zrealizowa i potrzebnych jest wielu lider w, kt rzy wyjd przed szereg i zajm si tymi projektami.

Nadszed czas dla tych z was z celem, aby wyszli na prz d waszych ludzi i realizowali to po co tutaj przybyli. Wielu z was ma cele, kt re sami sobie ustanowili cie, i widzimy, e czas nadszed dla wielu z was aby cie stali si bardziej zaanga owani w wa ne kwestie, kt re kszta tuj wasz wiat w tym czasie.


W waszym wiecie istnieje wiele rozpraszaczy i wiele 'zape niaczy' czasu, jednak e czas najwy szy, aby cie ujrzeli te dzia ania jako to czym naprawd s i odsun li je i ignorowali ich wezwania o wasz uwag , energi i wasz czas, kt re odwracaj was od zada naprawd wa nych i prac, kt re przybyli cie tu wykona . Ignorujcie te wezwania tak jak g osy syren, kt re zaci gaj wasz statek na ska y. Zamiast tego wys uchujcie wezwa , kt re zaprowadz was do misji, kt re zgodzili cie si podj tutaj, na tej planecie, kt ra mo e by wiatem daleko od tego, kt ry nazywacie domem. Wkr tce wielu z was wr ci z powrotem do swoich domowych wiat w, i m wimy was, e b dzie mn stwo czasu, gdy ju tam b dziecie, na ponowne otworzenie siebie w kierunku waszych pasji, sztuki i czasu wolnego.


Dzi jest czas na co innego. Dzi jest czas na wykonanie pracy, kt rej podj y si miliony istot. Nie jest to ma a sprawa, gdy jest wiele wiat w z r nych system w gwiezdnych, kt re dostosowa y swoje talenty i dary, aby stworzy r nic tutaj i zrobi co co nigdy wcze niej, nigdzie w tym wszech wiecie nie zosta o osi gni te. Skala tego co razem manifestujecie jest ponad wasze aktualne poj cie, ale m wimy wam, e rozmiar tego jest uniwersalny, i nie jest to drobna metafora. To co trzyma niekt rych z was to nawyki, tendencje i stare schematy, dla kt rych ju nie ma przy was miejsca w tym wiecie. Umniejszaj c sw j czas tymi pogoniami nie jest w waszym najlepszym interesie, ani w interesie system w gwiezdnych, kt re nazywacie domem, lub galaktyk, kt re nazywacie domem, czy te wszech wiata, kt rego nazywacie swoim domem. Teraz jest czas, aby od o y na bok te rozpraszacze ni szych wymiar w, aby cie us yszeli wezwanie do obowi zku i uko czenie zada , na kt rych realizacj w okre lonych interwa ach czasu si zgodzili cie.


Czas si kurczy. Czas jest luksusem, kt rym ju si nie cieszycie. Czas jakim go znacie teraz sta si wrogiem dla waszej misji tutaj. Nie ma wi cej czasu do stracenia. Czy rozumiecie to teraz? Czy widzicie teraz, e ka da minuta ka dego dnia ka dego tygodnia rysuje cie k od tego momentu a do ko ca zadania i musi ona by wype niona okre lonym poziomem po piechu i potrzeb, aby ujrze kroki w kierunku sukcesu ka dego zadania, kt re zosta o wam przypisane i na kt rego realizacj wyrazili cie zgod ?


Mo ecie to zrobi , wiemy, e mo ecie. Nie zostaliby cie wybrani, aby odby t podr przez form inkarnacji je li nie taka by aby decyzja rady istot wy szych wymiar w, kt re zajmuj si procesem rekrutacji dla tej wielkiej misji i e to wy jeste cie istotami, kt re posiadaj talenty konieczne dla takiego zadania. Czy wyczuwacie jaki rodzaj wiary i pewno ci zosta w was po o ony? Czy rozumiecie, e wasza przesz a historia i wasze zapiski o osi gni ciach i umiej tno ciach by y ostro nie przestudiowane i e podj to decyzj , e to wy jeste cie lepiej wykwalifikowani do tego zadania ni niezliczona liczba innych, kt rzy pragn li wzi udzia w tej misji, kt ra by a wysoko ceniona przez tak wiele istot w tym wielkim wszech wiecie przez tak wiele eon w czasu?


Od was zale y decyzja o tym jak zechcecie dzia a . Od was zale y czy chcecie si trudzi tych kilka ostatnich moment w waszej inkarnacji w sprawach, kt re nie zajm nawet waszej najmniejszej uwagi, gdy wasz okr t odbije z portu, kt rym jest ta planeta. Te 'sp dzacze' czasu, w kt re jeste cie uwik ani i tak zaanga owani dzisiaj s d eniem, kt re w wi kszo ci nawet nie istnieje w waszych domowych wiatach, gdy s uwa ane za tak trywialne, e nie ma dla nich system w poparcia i co wi cej, nie da si ich znale w wielu kulturach w tym wszech wiecie. Tutaj, dzi w waszym wiecie, niekt re z tych rozpraszaczy s uwa ane nie tylko w wysokim stopniu za interesuj ce, ale niekt re z nich umieszczono na takim piedestale, e s uwa ane za szczytowe w waszych spo ecze stwach.


My, z naszego przewa aj cego punktu, mamy problem ze zrozumieniem tego, i studiujemy ten rozw j i pracujemy nad znalezieniem sposob w na uwolnienie chwyt w niekt rych z tych rozpraszaczy wzgl dem was, naszych cz onk w zespo u w terenie. Nadszed najwy szy czas na wywa enie waszej uwagi i waszych na og w z tych wyniszczaj cych hobby i zainteresowa i znalezienie sposobu, aby pozwoli wam bardziej skupi si na tym co naprawd liczy si w tym czasie dla was, waszych cz onk w zespo u, wiata z kt rego pochodzicie i wszech wiata, kt ry wszyscy dzielimy. Do tego punktu, znalezienie sposobu, aby pozwoli wam na powr t skoncentrowa wasz energi , nie by o atwym zadaniem. Dzielili my z wami przeb yski o tym jak wa na i jak ogromna jest ta misja, w kt r jeste cie zaanga owani, wraz z nadziejami, e to i tylko to sprawi, e zobaczycie ogromn wa no tego w czym bierzecie udzia i e da wam to motywacj , aby odpu ci to co was trzyma w swoim znaczeniu i warto ci, i jak ma warto to tak naprawd posiada.


Pom cie nam zobaczy ja niej dlaczego tak wielu z was zdaje si nie m c znale drogi, aby rozlu ni u cisk na tych tr jwymiarowych rozpraszaczach, a zrobimy co tylko jest w naszej mocy, aby pom c wam, je li to wybierzecie, aby cie wyrwali si z tych wi z w, kt re dzi sprawiaj , e redukujecie wasze ubo ej ce zasoby czasu i energii kt re mogliby cie wykorzystywa na wa ne kwestie nie oczekuj ce zw oki i misji, kt re zgodzili cie si podj w tym wiecie. Razem jeste my w stanie to zrobi .

Razem mo emy znale spos b, kt ry pozwoli wam odrzuci te wszystkie rozpraszacze i na powr t skoncentrowa wasz uwag na waszej indywidualnej i kolektywnej misji. Nadal jest czas, aby wykona ka d pojedyncz prac , kt ra musi zosta zrealizowana, i w tym czasie jest was wystarczaj co, aby sprowadzi satysfakcjonuj ce rezultaty na ka dym obszarze ca o ci tej operacji. Nadal b dziemy czyni wysi ki, aby budzi tak wielu z was ilu tylko jeste my w stanie, i prosimy was aby cie nadal pomagali tam tak e w tych wysi kach.


Ka de zadanie, kt re musi zosta wykonane, mo e by wykonane o wiele efektywniej, gdy uczestniczy w nim wystarczaj ca liczba os b pracuj cych wsp lnie. Upewnili my si , e inkarnuje si was wystarczaj ca liczba, aby wiedzie , e b dzie dostatecznie du o r k dost pnych dla ka dego zadania koniecznego na drodze do sukcesu w uko czeniu tej misji. Pomimo tego, e tylko ma y u amek was odpowiedzia na wezwanie, jeste my pewni, e wystarczaj co du o z was si przebudzi o i przebudzi si na wezwanie do obowi zku, co pozwoli wystarczaj cej liczbie by dost pnej dla ka dego zadania, kt re trzeba wykona .


Widzimy istotne osi gni cia tych z was, kt rzy znale li drog , aby wyzwoli si i wzbi ponad tr jwymiarowe iluzje i rozpraszacze, w wiat o tak jak i wielu waszych braci i si str z sukcesem odnale li drog , tak jak wy. Bior c pod uwag jak wielkim okaza o si to by zadaniem dla wielu innych, kt rzy przybyli tutaj jako cz tej samej misji, m wimy do tych, kt rzy odpowiedzieli na wezwanie do obowi zku, gratulacje za dotychczasow prac , dobra robota. Pragniemy zobaczy tych z was, kt rzy odpowiedzieli i kt rzy bior udzia w wysi kach przywr cenia na tej planecie mi o ci, wiat a i sp jnych struktur rodowiskowych i rz dowych, aby kontynuowali swoje ogromne wysi ki, podczas gdy jednocze nie wiec jak latarnie wiat a dla tych nowo przebudzonych, kt rzy odpowiadaj na swoje wezwanie i pragn do czy do wysi k w i wype ni swoje zadanie, na kt rych realizacj wyrazili zgod .


Proces rekrutacyjny jeszcze nie dobieg ko ca, gdy jest to trwaj cy cykl tych, kt rzy pragn do czy do naszych wysi k w, i s tacy, kt rzy przybyli tutaj dla innych powod w i wyra aj teraz swoje zainteresowanie, aby by cz ci naszej misji. Witamy ich z otwartymi ramionami i otwartymi sercami i m wimy im, e s serdecznie witanymi dodatkami do naszego zespo u i doceniamy oraz radujemy si , aby zobaczy ca y wk ad jaki czynicie i b dziecie czyni nadal, kieruj c si w stron wysi k w, aby ten wiat i ten wszech wiat sta si lepszym miejscem dla ka dej istoty, kt ra nazywa go domem. Dzi kujemy wam za wasz ch i za wasze wysi ki, kt re pragniecie w o y i m wimy wam "Witajcie w naszym zespole".


Zespo y zarz dzaj ce s du cz ci naszego kontyngentu. Te zespo y s odpowiedzialne za nadzorowanie pojedynczych zada naszych Pracownik w wiat a w terenie. Ich funkcj jest raportowanie wy szym urz dom o obci eniach dokonywanych przez tych na linii frontu w s u bie ludzko ci. Nasze zespo y zarz dzaj ce donosz , e mniej ni 15, czy nawet 10 procent naszych Pracownik w wiat a aktywnie odpowiedzia o na ich wezwanie do s u by. Ta liczba jest znacznie ni sza ni to co przewidywali my zanim wyruszyli my na misj . Chcieliby my zobaczy jak ten procent znacznie si wznosi przez nast pne kilka miesi cy waszego lata. Pragniemy zobaczy znacz cy wzrost w poziomie nie tylko tych ju obudzonych, ale tak e aktywnie uczestnicz cych w rozpowszechnianiu wszystkich znacz cych informacji po r d innych, tak jak i aktywne uczestnictwo tych, kt rych zadaniem jest opieka nad potrzebami innych na obszarach fizycznego, mentalnego i emocjonalnego zdrowia.


Ka de zadanie, za kt re ka dy z was odpowiada jest nie mniej nie wi cej wa ne tak jak ka de inne zadanie. Ka de zadanie jest wa ne i kluczowe dla ca o ci naszej misji tutaj, i tak jak ostro nie u o one kostki domina, ka dy z was przewr ci konkretny obszar, kt ry potrzebuje uwagi i a cuch domina upadnie, prowadz c do najpotrzebniejszych zmian w tym wiecie. Sp jrzcie na ka d prac , kt r wykonujecie jak na kolejne domino uruchomione i prowadz ce do reakcji a cuchowej, gdzie jedno domino mo e skutkowa upadkiem wielu innych. Nie my lcie tylko o jednym zadaniu, kt re musi by wykonane, albo o jednej osobie, kt rej pomogli cie jako ko cowy rezultat ca o ci waszych ci kich wysi k w, ale patrzcie na ka d osob , kt rej asystujecie w podr y jak na jedno domino stoj ce przed kolejnym i kolejnym, kt re mog upa , gdy to domino z przodu jest uruchomione.


Jeden krok w jednym czasie jest wszystkim o co prosimy, naszych lojalnych cz onk w zespo u w terenie. Nie prosimy, ani nie oczekujemy, aby tylko jedno z was zaj o si ca misj samodzielnie, i nie prosimy, aby nawet wi ksza grupa wykonywa a ka de zadanie koniecznie w jeden dzie . Prosimy ka dego z was, kto jest przebudzony i zaanga owany w misj wy szego celu, aby wykonywa jedno zadanie naraz, pracuj c nad tym zadaniem w sta ym tempie ka dego nast pnego dnia. Tak w a nie my wszyscy razem wykonamy ka de konieczne zadanie w czasie wyznaczonym na jego wykonanie. Tak w a nie uruchomiony zostanie a cuch domina; jeden punkt startowy, jedna osoba, i a cuch reakcji zostanie odpalony, prowadz c do zrealizowania ka dego zadania, kt re tworzy t wielk misj .


Posiadacie narz dzia do waszej dyspozycji. Wiecie co trzeba zrobi . Macie wsparcie od waszych cz onk w zespo u w wy szych sferach i macie swoje wzajemne wsparcie. Nie ma nic ani nikogo, kto m g by stan wam na drodze do sukcesu w zako czeniu waszych zada opr cz was samych, waszych w asnych ogranicze , kt re umie cili cie na sobie i waszych w asnych obaw czy niepewno ci co inni sobie o was pomy l . Jest to wr g, kt rego stworzyli cie w swoim w asnym umy le, i ten wr g musi zosta pokonany, aby cie mogli osi gn sukces w uko czeniu waszych indywidualnych zada .


Prosimy was o zidentyfikowanie swojego wroga. Gdzie on jest i czym jest to co stoi przed wami jako przeszkoda w waszej misji? Waszego wroga tam nie ma. Nie ma go w kosmosie, orbituj cego wok waszej planety. Nie ma go w sali konferencyjnej dyskutuj cego o atakach ze swoimi porucznikami. Twoim wrogiem jeste Ty sam. On jest w Tobie, i mo e zosta usuni ty tylko przez Ciebie, gdy to Ty jeste dow dc swojej w asnej domeny. Nikt inny nie ma prawa ani pozwolenia na wej cie w t domen . To jest Twoja wi ta przestrze , i nikt nie mo e w aden spos b jej naruszy . Co wi cej, to Ty musisz oczy ci pole bitwy z tego wroga i wzrasta na misji w kierunku zwyci stwa.


Damy wam ka d mo liwo , aby pokona tego wroga zanim sprawy zaczn by zbyt nagl ce i b dziemy musieli i dalej z operacj bez waszej s u by. Tak to musi w a nie by , gdy mamy cis y plan dzia ania, do kt rego si stosujemy, gdy s galaktyczne i uniwersalne systemy, kt re dzia aj jak najbardziej precyzyjnie wykonane czasomierze, i ten zegar nie czeka na adnego cz owieka ani na adn istot w tym wszech wiecie. U yczymy wam ka dej i ca ej pomocy jakiej potrzebujecie aby pokona swojego wroga i wyeliminowa wszelkie przeszkody, kt re utrzymuj was z dala od sukcesu w zako czeniu waszych indywidualnych zada .


Pozw lcie nam pom c wam. Wewn trzna si a jest tym czego potrzebujecie; macie wielu braci i wiele si str wok siebie, kt rzy chc i pragn u yczy wam swojej ekspertyzy i swojej m dro ci w poradzeniu sobie z tak os abiaj cymi emocjami. Nie jeste cie sami, nigdy nie byli cie sami i nigdy nie b dziecie sami ani tutaj ani nigdzie indziej w tym wszech wiecie. Macie wielu przyjaci i wielkie rozszerzone rodziny, i oni s tutaj, s tam i s wsz dzie wok was. Oferuj wam ca e wsparcie i pomoc jakich tylko potrzebujecie aby oczy ci ka d przeszkod na waszej drodze, poniewa bardzo im na was zale y i pragn aby cie stali si tym na co mieli cie nadziej zanim wyruszyli cie na to zadanie tutaj w tym wiecie, daleko ponad centralne sfery tej galaktyki. Pozw lcie im pom c wam, aby cie pomogli sobie samym oczy ci to co hamuje was i wasze mo liwo ci, szlifowane tak ostro, e s wspania ymi mieczami w waszych r kach, aby walczy i pokona ka dego wroga, kt ry stanie wam na drodze.
Wyci gnijcie sw j miecz, ustawcie go pot nie przed sob i powalcie cokolwiek was zatrzymuje przed osi gni ciem celu, kt ry wyznaczyli cie sobie tak dawno temu.


Widzimy jak realizujecie z sukcesem ka de pojedyncze zadanie wam przypisane, i pragniemy tylko aby cie tak e mogli to ujrze , gdy da to wam si i odwag , aby robi wszystko to co macie zrobi , aby stan twarz w twarz ze swoimi l kami i niepewno ciami. To jest wasza misja, i jest to wielka cz ca o ci tej ogromnej misji. Strach jest waszym wrogiem; waszego wroga nie ma nigdzie 'tam'. Nie jest przebrany w ziele czy szaro , czy te w zbroj , jest on przebrany za was. Wiedzcie to, rzu cie mu wyzwanie, pokonajcie go i id cie przed siebie w kierunku nowych pojedynk w i nowych wyzwa , kt re zosta y zaprojektowane, aby cie wydobyli z siebie to co w was najlepsze i aby cie stali si tym czym pragniecie by .


Wiele wyzwa i bitew zosta o zaprojektowanych aby osi gn ten koniec i wydoby to kim naprawd jeste cie g boko w rodku. Nic z tego co si dzieje dzisiaj w waszym wiecie nie jest dzie em przypadku. Wszystko co si dzieje dzisiaj w waszym wiecie zosta o dla was zaprojektowane, aby pozwoli wam przezwyci y przeszkody, aby cie lepiej mogli zdefiniowa to kim naprawd jeste cie. Wykorzystajcie to ustawienie dla wszystkiego co ma dla was warto , i pozw lcie temu aby pozwoli o wam osi gn wasz najwi kszy potencja , podczas gdy ogromne wysi ki zosta y w o one w zaprojektowanie i zaimplementowanie tego scenariusza i tych mo liwo ci tak bogatych, e nie da si ich cz sto zapewni w tym wszech wiecie.


Patrzcie na to wszystko jak na jedn wielk szans , aby zrobi z tego, i zrobi z siebie, wszystko to co mo na zyska dzi ki temu potencja owi, gdy mo e to by samotna mo liwo tego rodzaju kiedykolwiek zaprezentowana w tym czy ka dym innym wszech wiecie. W a nie tak warto ciowy jest ten okres w historii waszej planety dla ka dego z was, i dlatego cz sto prosimy o dzielenie si tym co wiecie ze wszystkimi bra mi i siostrami, kt rzy b d s ucha , gdy pragniemy da im ka d sposobno , ka d szans na przebudzenie si i uczestniczenie w tym wielkim wysi ku, gdy jedyn strat jaka b dzie tutaj do wiadczana jest strata mo liwo ci.


Nie b dzie dla was utraty ycia, gdy ka dy z was jest wieczn istot , kt ra nie ma ko ca, kt ra nie ma wrog w opr cz tych kt rych wyobra acie i tworzycie wy sami. To co wybierzecie, aby stworzy jest zale ne od ka dego z was i od waszego spo ecze stwa jako kolektywnej ca o ci. Nie mo emy pom c wam powali wrog w, kt rych sami dla siebie stworzyli cie, gdy stworzyli cie ich dla siebie, aby im sprosta i pokona dla w asnych powod w. Tych powod w jest wiele i s one r ne, i powiemy, e wiele z tych powod w, dla kt rych stworzyli cie tych fikcyjnych wrog w ma r d o w waszym w asnym strachu i waszych w asnych niepewno ciach o waszym w asnym wszech wiecie.


M wimy wam, e nie ma si czego obawia w ca ym waszym wszech wiecie. To tylko my. To tylko my istniejemy tutaj i nazywamy to miejsce domem. Nie ma tych, nie ma tamtych, nie ma innej dru yny czy innej strony. Wszyscy jeste my jednym. Pami tajcie o tym nast pnym razem, gdy poczujecie, e tworzycie dla siebie kolejnego wroga. Wiedzcie to nast pnym razem, gdy b dziecie czyta s owa kogo kto wierzy, e czaneluje istot wy szej inteligencji i zaopatruje si go w d ug list wrog w waszych i waszych ludzi. Wiedzcie, e prawdziwa wzniesiona istota wy szych wymiar w nie zasugerowa aby, e macie chocia by jednego wroga, gdy tak nie jest. Jest tylko jedno, i my tym jeste my.

Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła


Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

16.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 16.05.2012Wiadomo od Komendy Asztara 16.05.2012


Niekt re cz ci tego wszech wiata s w stanie zniszczenia i upadku, i nie wytrzymaj nawet jeszcze jednej podr y wok kosmosu. W tym miejscu wkraczamy my, Komenda Asztara. Identyfikujemy te problemy i s abe po czenia w a cuchu, kt rym jest ten zawsze po czony i wielki wszech wiat, i wykorzystujemy nasze dary, aby asystowa tym wiatom w ich przebudowie i naprawie szk d, kt re zosta y im wyrz dzone. Wasza planeta jest jedn z tych, kt ra jest w stanie wielkiego zniszczenia, i ten stan musi zosta naprawiony je li wasi ludzie pragn nazywa j domem w czasie kolejnych okr e wok tego wszech wiata.


Wszyscy ludzie tego wszech wiata otrzymuj planet , kt r mog nazwa swoim domem. Jest zadaniem tych ludzi, aby o sw j dom dba i go wychowywa , utrzymywa w czysto ci, w bezpiecze stwie, w funkcjonalno ci i dzia aniu, tak jak zosta a i ona zaprojektowana i jak zosta a stworzona, aby dba i wychowywa mieszkaj cych na niej ludzi. Jest to bardzo delikatne 'dawanie' i 'branie', gdzie jedna strona nie mo e bra zbyt wiele od drugiej strony, je li ma by zachowana harmonijna r wnowaga. Tutaj w waszym wiecie, w tym okresie waszej historii jedna strona bierze o wiele za du o od drugiej, i je li ta dysharmonia nie zostanie poprawiona wasza planeta nie b dzie w stanie d u ej utrzyma swojej orbity wok galaktyki. W taki spos b zosta zaprojektowany ten wszech wiat, po to, aby uczy mieszka c w planet jak bezpiecznie i odpowiednio utrzymywa ich macierzyst planet , jak i r wnie uczy konsekwencji, kiedy wybior pozwoli jej upa w zatracenie przez zaniedbanie i nadu ycie.


Tutaj w waszym dzisiejszym wiecie macie powa ny problem. S tacy po r d waszych ludzi, kt rzy s aktualnie u w adzy, i byli przez ju do d ugi czas, kt rzy nie dbaj nawet przez moment o macierzyst planet , czy te o was. Oni dbaj tylko o siebie i swoje chciwe pragnienia bardziej bajecznego bogactwa i ich agendy absolutnej w adzy. Te osoby musz zosta usuni te ze swoich stanowisk w adzy i administracji, aby pozwoli zaj ich miejsca tym, kt rzy maj na umy le najlepsze dobro waszej macierzystej planety i kt rzy zrobi wszystko co w ich mocy, aby widzie , jak ona wzrasta i widzie j naprawion i przywr con do stanu r wnowagi ekologicznej.


Jeste my tutaj, aby pom c tym w waszym wiecie, kt rzy s wykwalifikowani i kt rzy zas u yli na prawo, aby przej lejce przewodnictwa tutaj w waszym wiecie. Jeste my tutaj oferuj c nasz pomoc w usuni ciu tych, kt rzy ju wkr tce b d by ymi w adcami waszego wiata, i czynimy to poprzez dekret chwalebnej mocy, kt ra stworzy a was tak jak i stworzy a nas. Nie jeste my tu z w asnego dekretu i w naszym w asnym interesie, ale w s u bie naszego Stw rcy i w s u bie wam, naszym braciom i siostrom z ludzkiej rodziny, i dla waszej planety, yj cej, oddychaj cej, wiadomej istoty, kt r nazywamy Gaja.


Czy zgadzacie si kolektywnie czy nie, aby zaakceptowa nasz asyst i prawo, wasz statek, kt ry przedstawia si le i nabiera ogromne ilo ci wody, jest kwesti wasz je li chodzi o decyzj , gdy nie mo emy naciska , aby cie zaakceptowali nasz pomoc. Konsekwencje waszego wyboru, kt rym jest nie akceptowanie naszej pomocy b d skutkowa y pogorszeniem magnetycznych i tektonicznych struktur wok i wewn trz waszej Ziemi. Posiadamy wiedz , do wiadczenie i narz dzia, aby wykona t prac przywracaj c wasz planet do jej oryginalnego dziewiczego stanu. Posiadamy umiej tno ci, aby usun tych z ciemnego Kaba a, kt rzy a po dzi dzie s przygotowani aby zniszczy wasz wiat i zniewoli ca wasz ludzk ras .


Je li wi cej was, naszych braci i si str, mog oby zobaczy to i zrozumie , wiele przeszk d by oby usuni tych z naszej drogi, aby asystowa wam na tak wiele wa nych sposob w. Tutaj w a nie wkraczacie Wy. Mo ecie si do siebie odnosi jako Pracownicy wiat a, lub te nie, gdy to nie jest wa ne, ale co jest wa ne, to to, e rozpoznacie i zrozumiecie jak mo ecie pom c waszej planecie i waszym ludziom w tym, ich czasie potrzeby. To od was zale y, aby zrobi cokolwiek musicie zrobi i mo ecie
zrobi , aby dzieli si wiedz , kt r zostali cie obdarzeni o ciemnych, tym co robi waszej planecie i tym co planuj zrobi z wami. Im wi cej waszych ludzi, kt rzy to zrozumiej , tym bardziej otwarcie mo emy asystowa wam i tym szybciej mo emy, wsp lnie z wami, rozpocz rozwi zywanie tych pi trz cych si problem w, jeden po drugim, dzie po dniu.


Jest to punkt przed kt rym stajemy dzisiaj. Stajemy w gotowo ci, przygotowani, aby rozpocz prac z wami nad wieloma projektami, kt re s kluczowe dla zdrowego przetrwania waszego wiata i waszej planety. Ka dego kolejnego dnia widzimy coraz wi ksze ilo ci os b, kt re zaczynaj uczy si o egzystencji i o ogromnym wp ywie waszej klasy rz dz cej, kt r nazywamy Kaba em, i o naszej obecno ci tutaj w waszym wiecie i dlaczego tutaj jeste my. Pragniemy, aby wi cej z was dowiadywa o si o tych faktach na porz dku dziennym, i mamy w zamiarze zwi kszenie tej produktywno ci. Zostali cie w pe ni wyposa eni w konieczne narz dzia potrzebne do satysfakcjonuj cego uko czenia tej pracy. Jedno z waszych najwi kszych narz dzi jest dok adnie przed wami w tym momencie, gdy zosta o zaprojektowane i zasiane w waszym wiecie, aby pozwoli wielkiej liczbie ludzi czy si ze sob i praktycznie natychmiastowo dzieli si informacjami.


M wimy wam, aby cie wykorzystywali te dary i ich wielki potencja , gdy jest to by mo e wasz najwi kszy sprzymierzeniec w tym czasie, w kt rym sprzymierze cy s tym czego potrzebujecie bardziej ni czegokolwiek innego. My jeste my waszymi sprzymierze cami, i mo emy zosta wykorzystani tak e jako wasz wielki potencja , i ponownie, doradzamy wam, aby cie wykorzystywali narz dzia, kt re s przed wami w tym w a nie momencie, aby pom c wam otworzy drzwi dla dar w, kt re przynosimy, aby pom c usun Kaba a i ich nikczemn agend i pom c wam pom c sobie w przywr ceniu waszej matki Ziemi do jej pi knej i nieskrzywdzonej postaci, co ponownie, pozwoli jej i jej ludziom wzrasta i rozwija si i kontynuowa wsp lna podr wok waszej galaktyki i waszego wszech wiata.


K ad c fundamenty pod tak historyczne spotkanie mi dzy istotami z r nych wiat w jest wielkim zadaniem, kt re prezentuje wiele wspania ych wyzwa . Jasno rozumiemy jak wielkim wyzwaniem by oby to tutaj, na tej planecie, dlatego te umie cili my tutaj w ramach inkarnacji wiele wykwalifikowanych i utalentowanych istot z ca ego kosmosu, aby sta y si jednym z lud mi tego wiata i aby pewnego dnia przebudzi y si i odpowiedzia y na swoj misj , aby sprowadzi do tego wiata now drog bycia.

M wimy wam dzisiaj, e z dum patrzymy na tak wielu z naszych Pracownik w wiat a, nasze Gwiezdne Nasiona, odpowiadaj cych na ich wezwanie do obowi zku, i pragniemy zobaczy wielu wi cej budz cych si na swoj prawdziw to samo i cel bycia tutaj, w tym okresie, w tym czasie. Prosimy tych z was, kt rzy si przebudzili na ten boski cel, aby cie robili cokolwiek macie robi , aby obudzi waszych braci i siostry, kt rzy tak e tutaj s , ale jeszcze pogr enie w g bokim nie.


O wiele wi cej Pracownik w wiat a zesz o tutaj ni by o to potrzebne dla tego projektu, aby pozwoli nam na absolutn pewno , e obudzi si dostateczna liczba i odpowie na wezwanie, aby wykona ka de zadanie, kt re musi by wykonane. Jest tylu wi cej z was ni Ci, kt rzy na ten moment odpowiedzieli na wezwanie, i widzimy to jako istotne, aby obudzi o si znacznie wi cej. Ponownie, posiadacie narz dzia do waszej dyspozycji, kt re zosta y zapewnione przez inteligencj o wiele bardziej zaawansowan ni tutaj w waszym wiecie, bez wzgl du na to komu si aktualnie to przypisuje. Uznanie nie jest dla nas wa ne w ostateczno ci. To co jest wa ne to bezpiecze stwo i dobre samopoczucie waszej planety i wasze, naszych drogich kochanych braci i si str tego wszech wiata.


Pragniemy w tym czasie widzie wszystkich was przebudzonych i rozumiej cych wag waszych r l tutaj w tym wiecie, aby wykorzysta zapewnione dary i rozpocz delikatne budzenie tak wielu ilu tylko mo ecie, na ich wy szy cel i wa ne sprawy, kt rymi trzeba si zaj tutaj w waszym wiecie. Kiedy wystarczaj ca liczba zostanie osi gni ta, ruszymy do przodu z etapami operacji, kt re sprowadz na wasz wiat wielki zmiany, kt re s konieczne i pozwol waszej planecie i waszym ludziom wzrasta ponad wszystko co kiedykolwiek wyobra a o sobie ka de z was. Pozw lcie nam wsp lnie zacz , a si gniecie po zas u one nagrody, zapewnione wam przez waszego Stw rc . Jest to nasza obietnica dla was, naszych braci i si str z Ludzkiej Rodziny.


Jeste my wasz Rodzin wiat a z Gwiazd


Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Saturday, 19 May 2012

14.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 14.05.2012


 

Wierzę w to kim jesteś, więc dlaczego chcesz być ostrożny? Jest tyle rzeczy, które możecie robić ze sobą i swoim życiem w tym czasie, i częściowo jednym z powodów naszej tutaj obecności jest pozwolić wam dostrzec, że to tylko niebo was ogranicza i, że możecie robić i możecie być kim tylko zapragniecie. Poprzez waszą długą podróż wybieraliście dla siebie karierę, hobby i rzemiosła, aby za nimi gonić i stać się w nich najlepszymi jakimi możecie być. Nigdy nie było niczego czego byście się bali podjąć, gdyż zawsze wiedzieliście, że bez względu na wynik wyjdziecie z tego, dzięki swoim wysiłkom, jako mądrzejsze i bardziej doświadczone dusze.

Tutaj w waszym dzisiejszym świecie jest tak wielu z was, którzy zdają się obawiać czy też lękać, próby stania się tym i kim już jesteście. Widzimy tak wielu z was zmagających się z samymi sobą, aby być tym co mogłoby być dla was tak naturalne. Staramy się z całych sił znaleźć przyczyny, dlaczego są pośród was tacy, którzy mają z tym tyle kłopotów, i doszliśmy do pewnych wniosków, którymi chcielibyśmy się z wami podzielić. Przede wszystkim, kim jesteście, kim byliście i kim będziecie ponownie?

Są to bardzo istotne pytania, a odpowiedź na te pytania może ujawnić dla was ukryte sekrety, ukryte talenty i ukryte kierunki, którymi możecie podróżować w tym czasie, zamiast kręcić się w kółka, które wyrysowaliście dla siebie wewnątrz limitów trzeciego wymiaru.

Więc gdzie by tu zacząć? W którym momencie powinniśmy wybrać rozpoczęcie poszukiwania odpowiedzi na jedno z tych pytań, zważywszy, że wasza podróż przez egzystencję nie ma początku, ale zamiast tego jest to cykliczny wiatr zmian, wzrostu, metamorfozy, i aby wybrać punkt na tej mapie, który jest zawsze zmienny, zawsze ewoluujący i wielowymiarowy w swojej naturze, który nie ma początku, ani nie ma końca, jest wyzwaniem samym w sobie, i pragniemy uniknąć w tym czasie spędzania niewymownej ilości energii i czasu, których naprawdę nie mamy luksusu, aby spędzać, na tym etapie waszej podróży, i zamiast tego, czujemy, że odpowiednim jest, abyśmy wybrali alternatywną drogę w postrzeganiu tego kim tak naprawdę jesteście, kim byliście i kim staniecie się ponownie.

Jesteście wszystkim. I jesteście tylko jednym. Jesteście wszędzie i w tym samym czasie nigdzie, gdyż tam gdzie jesteście, jesteście wy sami. "Gdzie" może być tylko znacznikiem na mapie, lub kierunkiem na waszym kompasie. "Gdzie" nie może być wszędzie, inaczej nie byłoby 'tu' i nie byłoby 'tam'. Jesteście tym. Jesteście sobą, nikim innym. Nie ma nikogo innego kto mógłby zobaczyć was innymi oczami i z innej perspektywy. Nie stajecie się niczym innym, dla siebie jesteście sobą. Jesteście wszystkim co istnieje, więc jak moglibyście się stać czymkolwiek innym niż wszystko to czym jesteście? To wszystko czym byliście jest wszystkim czym jesteście i wszystkim czym będziecie. Nie ma różnicy, nie ma oddzielenia, nie ma wzrostu czy też zmiany w rzeczywistości, gdyż nie ma czasu, który rozdzielałby 'wtedy', 'teraz' i 'będzie'. Jesteście tylko w jednym momencie, w momencie 'teraz', więc jak mielibyście najpierw być jednym a potem drugim?

Rozumiemy z naszego przeważającego punktu, jak trudne może być zmaganie się z tym konceptem. Nie pragniemy was w jakikolwiek sposób przytłoczyć, wysadzić waszych umysłów czy też wzniecić w was rozgardiaszu. Pragniemy tylko w tym czasie spróbować opisać wam kim naprawdę jesteście, gdyż pragniemy, aby ta wiedza dała wam pewność, że macie się stać tym kim już jesteście. Czy widzicie dlaczego czujemy, że jest to tak ważne, abyście wiedzieli, że to co czujecie to 'teraz'? Czy widzicie teraz do czego jesteście naprawdę zdolni, pomimo tego, że nie sięgacie po ten potencjał, który już osiągnęliście?

Zostało powiedziane, że teraz nie jest czas na uczenie się nowych rzeczy, ale jest to czas, aby pamiętać. Pa-miętać. Pamiętać kim tak naprawdę jesteście i to winno was wyzwolić. Uwolnijcie siebie samych. Pozwólcie tej mądrości, którą już posiadacie głęboko wewnątrz was wyjść na powierzchnię, i pozwólcie tej mądrości stać się wami, i pozwólcie sobie stać się tym sekretem, który był ukryty głęboko w środku was przez tak długi czas, gdy powtarzaliście swoje kroki poprzez podróż waszej własnej
egzystencji. Jak mapa skarbów i kompas, które poprowadzą was do zaginionego skarbu, mówimy wam, abyście kopali głęboko w sobie. Podążajcie za wskazówkami i podążajcie za śladami własnych stóp poprzez piaski czasu, które zaprowadzą was to tego kim naprawdę jesteście, do tej jednej rzeczy, którą naprawdę jesteście, do tego jednego miejsca którym naprawdę jesteście i do jednego momentu, którym naprawdę jesteście. Pozwólcie swojemu własnemu głosowi poprowadzić was, tak jak wiatr napiera na wasze
żagle w kierunku portu którym jesteście, który wzywa was po imieniu.

Wy jesteście sobą. My jesteśmy wami. Nie jesteście nimi, my nie jesteśmy nimi, nie ma ich, jesteś tylko Ty. Czy rozumiecie to? Czy widzicie teraz trochę jaśniej dlaczego ta percepcja nie ma powodu, abyśmy byli obcymi dla was czy też dla waszego świata, i którym nie można ufać? Nie ma dla was obcych, tak jak nie ma obcych światów dla waszego świata, gdyż jest tylko jeden świat i jest tylko jeden Ty. Nie akceptujecie siebie i tego kim naprawdę jesteście gdy nie akceptujecie innych, gdyż innych nie ma, jesteś tylko Ty, jako ten którego nie akceptujesz.

Kiedy nadejdzie dla was czas, abyście mogli zaakceptować samych siebie i to kim naprawdę jesteście? To zależy od was, oczywiście że tak, ponieważ jesteś tylko Ty i tylko Ty możesz podjąć decyzję i wybrać, aby stać się sobą, pomimo że już jesteś sobą i musisz sobą być, gdyż nie może być nikogo innego, bo nikogo innego nie ma, i to Ty musisz wybrać, aby pamiętać. Czy wybieracie pamiętać? Powiedzcie " Wybieram pamiętać" jeśli pragniecie pamiętać kim naprawdę jesteście. Wszechświat odpowie i sprowadzi do was waszą pamięć o tym kim tak naprawdę jesteście , gdyż to wy sami jesteście tymi, którzy posiadają klucz i oferują go sobie samemu. To jest wasz klucz, z którym możecie zrobić cokolwiek chcecie i otworzyć wszystko czego pragniecie, gdyż te skarby są wasze i te skarby są wami. Były one przechowywane przez magazyny waszej podróży i mogą zostać otwarte na wasz rozkaz, gdyż rozpoznają one tylko wasz rozkaz, i odzyskacie siebie ze wszystkim czym jesteście, wszystkim czym byliście i wszystkim czym będziecie, a wszystko to leży w jednym zamkniętym dla was pudełku, czekającym, abyście przekręcili swój klucz i otworzyli je, aby zobaczyć ponownie wszystko to czym jesteście, wszystko to czym byliście i wszystko to czym się staniecie, gdyż są one wszystkie tym samym, wszystkie są jednym i wszystkie są Tobą w tym jednym momencie.

Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła

Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Tuesday, 15 May 2012

12.05.2012

Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 12.05.2012Kontynuujcie w swojej wytrwałości. Kontynuujcie w dążeniach do tego w co wierzycie i w kierunku tego czego pragniecie. Jest wiele rzeczy możliwych dla was w tym wszechświecie. Wiele z tych rzeczy jest możliwych tylko wtedy, gdy osiągniecie pewien określony poziom zaawansowania. Tak został zaprojektowany ten wszechświat, i jest wiele powodów, dla których został on zaprojektowany właśnie w taki sposób. Niektóre z tych powodów mają związek z bezpieczeństwem i ochroną, a inne powody mają dać wam coś do czego będziecie dążyć i tworzyć określone cele dla siebie samego, które będą was motywować do pokonania pewnych przeszkód, które zostałyby umiejscowione na waszej drodze, aby wyciągnąć z was to co najlepsze i wzmagać wasz duchowy i akademicki rozwój.


Nie wszystkie przeszkody, które napotkaliście zostały celowo zaprojektowane i umiejscowione na waszej ścieżce przez inteligentne źródła. Zamiast tego, niektóre z tych przeszkód, w obliczu których stanęliście, zostały stworzone na sposób naturalny, lub przez sytuacje, które rozwinęły się poprzez wasze wybory. Wasza ścieżka jest delikatną miksturą tych dwóch sił, które starały się przeciwstawiać waszemu postępowi i sukcesywnie pracowały, aby wzmocnić waszą wolę, waszą determinację i wytrzymałość, abyście mogli sprostać wszystkiemu co ten wszechświat może przed wami postawić, podczas gdy wy nadal kontynuujecie waszą podróż.


My, z wyższych wymiarów możemy jasno zobaczyć z naszego przeważającego punktu, jak daleko zaszliście i jakim wyzwaniom musieliście sprostać i jakie pokonaliście wzdłuż drogi. Gdybyście mogli zobaczyć w tym czasie to co my widzimy, nie pozwolilibyście kilku niejasnościom i wyzwaniom, które czekają na was dosłownie przed wami, w miarę jak pokonujecie tych kilka ostatnich mil i tych kilka ostatnich dni waszej podróży przez lądy dualizmu, na zniechęcenie was. Zamiast tego, możecie posmakować tych
kilka przeszkód przed wami, i z ekscytacją i niecierpliwością patrzeć przed siebie, wyczekiwać spotkania z nimi i pokonać je tak jak to robiliście już tak wiele razy.


Po tym wszystkim przez co przeszliście poprzez waszą długą podróż, co kosztowało was tak wiele trudów i zmagań, patrząc w przód w nadchodzące dni z wątpliwościami i obawami, czy też strachem, że nie będziecie w stanie sprostać tym wyzwaniom, byłoby jak upadek prosto w oblicze przyczyny. Nic co na was czeka nie jest niczym więcej niż to czemu już sprostaliście tak wiele razy, i żyliście nadal, aby spojrzeć w oblicze kolejnego wyzwania, stając się silniejszym, mądrzejszym i bardziej zdetermin wanym niż kiedykolwiek, ze względu na moce, które zyskujecie z każdym sukcesem. Przed wami jeszcze wiele wyzwań, jednakże patrzcie ponad nie, a zobaczycie was samych silniejszych, mądrzejszych, bardziej zdeterminowanych i pewniejszych, gdyż to jest nagroda, która na was czeka, i jest to powód, dla którego dzisiaj kroczycie wprost w te wyzwania.


Czy te wyzwania przed wami zostały zmyślnie stworzone przez inteligentne istoty, czy też zostały stworzone naturalnie poprzez myśli i decyzje, które podjęliście i które podejmujecie dzisiaj? Tutaj ponownie mamy delikatną miksturę obu tych mocy manifestacji. Nie jest to tylko jedna, i nie jest to tylko druga, ale jest to połączenie ich obu. Wyzwania przez wami są jak seria małych fal, które się połączyły i stworzyły jedną falę, zbliżając się w waszym kierunku, tak jak i wy zbliżacie się w jej kierunku. Tak jak już was zapewnialiśmy wielokrotnie, nie ma się czego obawiać i nie ma jakiegokolwiek powodu, dla żadnego z was, wątpić, że nie okiełznacie mórz i nie przeforsujecie fal, a statek będzie w stanie nienaruszonym, abyście bezpiecznie i pewnie kontynuowali swoją podróż w kierunku horyzontu.


Jesteśmy waszymi przyjaciółmi i waszą rodziną, i jesteśmy tutaj w dużej liczbie, aby pomóc wam w każdy możliwy sposób pokonać każdą pojawiającą się przed wami przeszkodę, i aby jasnym dla was było czego doświadczacie i co na was czeka po tym jak ten rozdział waszej podróży zakończy się. Powód dla którego z pewnością tutaj nie jesteśmy, to robić wszystko za was, i to wyjaśnialiśmy wam już przy wielu okazjach i przez wiele różnych źródeł w nadziei, że ta wiedza stanie się częścią waszego kolektywnego zrozumienia, że nie będzie nieporozumienia, gdy nadejdzie czas, aby spotkać te wyzwania, którym to wy musicie sprostać i, że nie czekacie na nas, abyśmy wykonali tą pracę za was.


Wyzwania i przeszkody, które na was czekają, nie są narzędziami do nauki stworzonymi czy to inteligentnie czy naturalnie, dla nas. My posiadamy nasze własne narzędzia do nauki, aby czynić postępy, i niektóre z nich są inteligentnie lub naturalnie zaprojektowanymi wyzwaniami i przeszkodami. Wydarzenia, które sprowadzą ze sobą lepsze zrozumienie i wasz wzrost są wydarzeniami, które zostały specjalnie zaprojektowane i dopasowane do was, ludzkości, istniejącej w trzecim wymiarze egzystencji. Nie byłoby to dla was w żaden sposób korzystne, gdybyśmy po prostu wkroczyli i pokonali za was te wyzwania. Jest to jeden z powodów dlaczego po prostu nie wykorzystujemy naszego doświadczenia i technologii, aby interweniować w waszym imieniu i w pośpiechu usuwać każdą przeszkodę, która stoi na waszej drodze.


Są pośród was tacy, którzy pozostają w tym nieporozumieniu, że jesteśmy tutaj, aby was w jakiś sposób uratować. To nie mogłoby być dalsze od prawdy. Jesteśmy tu, aby wam pomóc, i jesteśmy zaszczyceni, że możemy zaoferować wam naszą służbę w ten sposób. W żadnym wypadku nie przekroczymy naszych granic i nie zabierzemy wam tego co zostało skrzętnie dla was stworzone, aby przywrócić wam moc i obdarować was poprzez tego rodzaju doświadczenie. Jeśli wybralibyśmy wkroczyć i interweniować, na długi dystans robilibyśmy wam krzywdę, gdyż efektywnie zabieralibyśmy wam możliwość rozwoju i stania się tym wszystkim czym pragniecie się stać w waszej podróży poprzez fizyczne sfery egzystencji.


Kochamy was, jesteście naszymi bratnimi i siostrzanymi duszami, i nigdy nie zabralibyśmy wam możliwości stworzenia siebie jako istot silniejszych, mądrzejszych, istot bardziej zdeterminowanych i dzielnych, i nie zabralibyśmy wam okazji do powalenia bestii i rozkoszowania się nagrodą za tak mężny i odważny wysiłek. Jest nagroda, która czeka na każdego z was, i gdybyście widzieli to tak jak my to widzimy, zrozumielibyście dlaczego nie wykonalibyśmy żadnego ruchu, aby zabrać wam tą okazję i wszystkie możliwości, które dziś są już wasze.


Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła


Channeling przez: Greg Giles
Przekaz przez Grega Giles

Przetłumaczyła: Sandra 

10.05.2012

Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 10.05.2012Jestem tutaj na górze, gdzie mogę lepiej wizualizować wasze przyszłe ścieżki i dokąd zaprowadzi was każdy z waszych wyborów. My z wyższych wymiarów cieszymy się tą zaletą i staramy się zawsze wykorzystywać nasz przeważający punkt widzenia, aby lepiej asystować wam na waszej ścieżce podróży. Nie przekraczamy naszych granic i nie kierujemy was na kurs, którym podróż nie jest waszym jasnym życzeniem. My tylko odpowiadamy na wasze prośby do tego rodzaju pomocy, i to wtedy i tylko wtedy odpowiadamy na wasze wezwanie i pomagamy ukierunkować was, aby pozwolić wam zachować kierunek, w którym pragniecie podróżować.

Wielokrotnie zdarzało się, że zbaczaliście z obranego kursu, a my odpowiadaliśmy poprzez dmuchnięcie wiatrem w wasze żagle, aby pomóc w poprowadzeniu was z powrotem na tor, po którym chcieliście podróżować. Pozwólcie nam w tym czasie pomóc wam w dążeniu do portów, w których, tak jak nam poradziliście, chcielibyście zadokować wasz statek, poprzez poczucie naszej bryzy i regulując wasze żagle. Nie jest to w tym czasie łatwą i prostą misją, ale sztuką samą w sobie, jak i umiejętności, których trzeba się nauczyć, szlifować i utrzymywać poprzez długą podróż przez morze.

Wiemy, że kompas wskazuje dążenie do każdego z waszych życzeń i my delikatnie wypełniamy wasze żagle, aby utrzymać was na tym kursie, w miarę jak zbliżacie się do ukończenia waszej długiej wyprawy. Wielu z was już widzi ląd przed sobą przez swój teleskop. Jest to wasz port. To miejsce, z którego wyruszaliście w poszukiwaniach tak wiele długich lat temu. Dla niektórych z was, wiatr wypełniający wasze żagle będzie się zauważalnie wzmacniał, i zaczniecie jechać nie tylko na wietrze, ale także na falach i pływie wprost do portu.

Wielu z waszej wiernej załogi podróżuje z wami, nawet jeśli czasami może się wydawać, że ujeżdżacie fale całkiem sami. Nie tak sprawa wygląda, i nigdy tak nie wyglądała. Wszyscy jesteście członkami załogi. Macie Kapitana, doświadczone ręce na pokładzie, macie mapy, narzędzia nawigacyjne i dzielicie statek, potężny w swej rozpiętości, wysoki w swoich żaglach i zdatny do żeglugi w swoich możliwościach udźwignięcia waszej załogi bezpiecznie przez wiele mil, wiele lat i wiele nowych lądów.

Wasz statek i wasza załoga wyruszyli na wiele podróży pełnych przygód. Widzieliście bitwy, odkryliście skarby, niekiedy staliście w ogniu lub zostaliście złapani w potężne wiatry huraganu, jednakże nigdy nie porzuciliście statku i nie ogłosiliście buntu. Zamiast tego nadal walczyliście i wytrwaliście, aby odkryć, że wiatr podniesie dziób waszego statku i popchnie was naprzód jeszcze jedną milę.

Wasza długa podróż skończy się niebawem dla wielu z was, i mówimy wam w tym czasie, abyście wspięli się na najwyższy punkt waszego statku i tylko na kilka chwil odwrócili się i spojrzeli wstecz. Wykorzystajcie przebudzenie statku i pomyślcie o tych wszystkich portach do których dokowaliście, wszystkich tych ludziach, których spotkaliście, wszystkich przygodach, w których braliście udział i o wszystkich skarbach, które zyskaliście i straciliście na drodze. Pomyślcie o tym kim jesteście i kim byście byli, jeśli nie podnieślibyście swoich żagli zaraz po ochrzczeniu waszego okrętu.

Czy myślicie, że bylibyście tymi samymi istotami, którymi jesteście dzisiaj, gdybyście nigdy nie podnieśli żagli dla waszej aktualnej podróży? Jak wiele z tego kim jesteście dzisiaj jest utkane z tych wszystkich doświadczeń, teraz pozostawianych za wami, przy pobudce waszego statku? Ile z was byłoby zagubionych niczym zatopiona skrzynia skarbów jeśli wszystkie te dni i mile waszej aktualnej podróży mogłyby zostać jakoś wykasowane, tak jakby nigdy się nie wydarzyły? Mówimy wam, abyście cenili każdy jeden moment waszej podróży, dobre czasy, złe czasy i wszystko pomiędzy, gdyż wszystko to czyni was tym kim jesteście, stojącymi na tym okręcie i jeżdżącymi na falach wprost do dzisiejszego portu.

W nadchodzących dniach będą możliwości dokonania napraw szkód, których doznał wasz okręt, podczas gdy morze toczyło bitwę z kadłubem, a wiatry szarpały żagle poprzez waszą długą podróż. Wasz statek otrzyma gruntowny remont, od najmniejszego gwoździa do najwyższego masztu, który trzyma wasze wielkie żagle, zanim wyrysujecie ponownie mapy i wyruszycie na nową wyprawę odkrywania i przygody. Jest to jeden z darów dla was od waszego Stwórcy, który przewiduje statki swojej floty ze swojego przeważającego punktu, i nigdy nie pozwala im nawigować po morzu bez swojej ochrony i miłości. Stwórca jest Admirałem wszystkich flot w swojej Armadzie, a każdy z was jest Kapitanem swojego okrętu żeglującym po wysokich morzach waszego wszechświata.

Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła

Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Sunday, 13 May 2012

09.05.2012

Wiadomość od Komendy Asztara 09.05.2012Rozszerzajcie każdy dzień w coś nowego i coś kreatywnego, gdyż każdy poranek jest kolejną możliwością dla was i kolejnym darem, aby tworzyć rzeczywistość taką jakiej zeszliście tutaj doświadczać. To co się przed wami rozwija to mapa, którą sami dla siebie narysowaliście, i to ta mapa zabierze was do ludzi i miejsc, których chcecie doświadczać podczas gdy jesteście tutaj w tym trójwymiarowym świecie.

Pozostawiając to miejsce bez wcześniejszego doświadczenia i zasmakowania tego wszystkiego po co tutaj przyszliście byłoby straconą okazją, której możecie nie mieć już możliwości doświadczyć ponownie w takiego rodzaju układzie, gdyż wielu z was nie będzie już wracało tą drogą; wasze wyprawy w fizyczność już się dla was skończyły i jest to coś czego sami pragniecie dla siebie. Jest to jeden z wyborów o dokonanie którego będziecie poproszeni w nadchodzących dniach, gdyż pojawią się przed wami możliwości podróżowania przed siebie lub powrotu i prawdopodobnie dokonanie pewnych rzeczy w trochę inny sposób.

Nie ma żadnych kar, jeśli wybierzecie wrócić ponownie i robić rzeczy jeszcze raz. Nie wszyscy są gotowi, aby pozostawić sferę fizyczną za sobą i kontynuować swoją podróż w duchowych sferach egzystencji. Jest bardzo wiele rzeczy do nauczenia i do doświadczenia tutaj w fizyczności, i zawsze będzie mnogość okazji dla was, aby się Wznieść w wyższe sfery. Jest to cecha mądrej duszy, która rozumie kiedy nadchodzi czas, aby rozpocząć nową podróż i kiedy jest czas na odtworzenie podjętych kroków, i wykorzystanie tej błogosławionej możliwości, aby dokonać innego wyboru, który umożliwi jej doświadczenie rzeczy, które być może ją ominęły i których pragnie doświadczyć zanim przejdzie dalej.

Nie możemy przekroczyć naszych granic i nadmiernie wpływać na was w kwestii podjęcia którejkolwiek z decyzji. Zawsze będziemy ostrożni, aby dawać z siebie wszystko, aby dać wam całą wolność i przestrzeń, której potrzebujecie, aby dokonać tej decyzji samodzielnie i według własnych warunków. My, z wyższych wymiarów również mamy do podjęcia własne decyzje, i oczywiście, ogromnie doceniamy innych, którzy dają nam przestrzeń, której potrzebujemy, aby podjąć decyzję w zgodzie z tym co czujemy, że potrzebujemy, i czujemy, że chcemy doświadczyć jako następne.

Jest prawdopodobnym, ze członkowie każdej Gwiezdnej Rodziny mogą wybrać różne kierunki podróży, jednakże nikt z nas nie musi się żegnać na zawsze. Będzie wiele skrzyżowań przed nami, aby móc spotkać się ponownie i doświadczyć razem tego co wybraliśmy dla siebie, tego gdzie chcielibyśmy być, z kim chcielibyśmy być i czego chcielibyśmy razem doświadczyć. Nie ma zasad ani wytycznych tak długo jak honorujemy święte prawo wolnej woli i wyboru każdego wokół. Jest to zasada, która nie może zostać złamana, gdyż jest to ta zasada i tylko ona jedna zarządza tym wszechświatem i utrzymuje go jako niebywale wolne i przepiękne miejsce dla niezliczonej ilości dusz, które mogą go nazywać swoim domem. Nasz dom jest w rzeczy samej waszym domem, bo dzielimy się jego wspaniałymi skarbami, jego tajemnicami, sekretami, przygodami, jego pięknem, mądrością, jego opiekuńczymi mocami i jego miłością.

Nadchodzi taki czas dla każdej duszy, która pragnie doświadczyć więcej z tego co ten wszechświat ma jej do zaoferowania, i ten czas nadchodzi dla wielu z was, w waszym domu, który nazywacie Ziemią. Dla wielu z was nadszedł czas, abyście rozszerzyli swoje granice i nazwali domem nie tylko waszą planetę, ale wasz wszechświat. My, Komenda Asztara, jesteśmy tutaj, aby pomóc wam poszerzyć granice waszych dotychczasowych żyć i wyruszyć na nowe pastwiska, na których nigdy wcześniej nie postawiliście stopy. Jest tak wiele więcej z tego co ten wszechświat ma do zaoferowania niż jakakolwiek indywidualna planeta jest w stanie zaoferować, i wielu z was teraz zaczyna to rozumieć i sięgać po to co jest dla was możliwe i co sprowadzi dla was nowe przygody i cuda, których nigdy wcześniej nie doświadczyliście.

Rozumiemy to pragnienie, które płonie w wielu z was, i jest to jeden z powodów dla których tutaj jesteśmy, aby pomóc pozwolić wam dojrzeć, że posiadacie klucz, który otworzy dla was te nowe drzwi. Jest wiele drzwi przez które przeszliście poprzez waszą podróż, jak również jest wiele drzwi do których dojdziecie w miarę swoich podróży. Drzwi, które malują się teraz przed wami są tymi, które otworzą się dla was i przez które będziecie mogli wejść w nowe i wyższe wymiary egzystencji niż aktualny kaliber egzystencji, który aktualnie nazywacie domem.

Jest to dla duszy milowy krok, aby pewnego dnia dotrzeć do drzwi przed którymi wy stoicie dzisiaj, i możecie być dumni i traktować to jako wspaniałe osiągnięcie, gdyż w istocie jest to dokładnie to, wspaniałe osiągnięcie. Gdy przekroczycie ten próg i dalej poza te drzwi, nie będziecie musieli dla konieczności waszego rozwoju, podróżować ponownie w niższe wymiary, niż te do których się będziecie Wznosić. Dla wielu z was będzie to wspaniała informacja, gdyż osiągnęliście punkt, w którym to co ten wymiar ma wam do zaoferowania nie stymuluje was już dłużej, nie uczy was, nie ekscytuje was, nie motywuje, nie kusi i nie woła.

Dla tych z was, którzy teraz słyszą wezwanie wyższych wymiarów, jest tam właśnie to co zaprasza wasze serca i woła was po imieniu. Od każdego z was zależy decyzja i samodzielny wybór czy dostrzeżecie to wołanie czy wybierzecie pozostanie pośród tego co znacie i być może pośród tego co wygodne tutaj w fizycznej sferze trójwymiaru. Uhonorujemy każdą decyzję każdej duszy i będziemy wam asystować w tworzeniu rzeczywistości, którejkolwiek ścieżki nie wybierzecie. Nie będziemy w żaden sposób próbować przekonywać was do zmiany zdania i zmiany obranego kursu, gdyż każda decyzja, którą podejmuje dusza jest jej świętym wyborem i musi być honorowana przez wszystkie istoty tego wszechświata.

Są pośród nas tacy, którzy już dokonali swojego wyboru, i nie będziemy udawać nawet przez moment, że nie chcielibyśmy, aby niektórzy z naszych ukochanych, którzy przebywają teraz w sferze fizycznej, dokonali takiego samego wyboru jak my. Naturalnym jest, że pomimo że w tym punkcie wy możecie nie pamiętać nas, to jednak my z pewnością pamiętamy was, i kochamy was i tęsknimy za wami i pragniemy być ponownie razem z wami podczas naszych dalszych przygód.

Będą pośród was tacy, którzy pytają czy mogą poznać naszą decyzję zanim podejmą własną, i naszą odpowiedzią na to jest 'tak', będzie okazja w nadchodzących dniach, aby przedyskutować z wami czy też zaznajomić was jakoś z naszą decyzją, czego my, wasi przyjaciele i wasza rodzina, pragniemy następnie doświadczać. Nie zostaniecie pozostawieni na lodzie bez możliwości naradzenia się z członkami waszych Gwiezdnych Rodzin, gdyż jest to wielka decyzja i jest ważnym, aby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki przy jej podejmowaniu. Otrzymacie także wystarczającą ilość czasu, aby dokonać wyboru, gdyż nie zostaniecie postawieni w obliczu wyboru z niewystarczającą ilością czasu, aby oddać się refleksji o tym czego pragniecie następnie doświadczać.

Mówimy tym z was, którzy czytają te słowa, abyście zaczęli się zastanawiać nad tym czego chcielibyście doświadczać. Czy to aktualny stan waszej egzystencji jest tym czego chcecie nadal doświadczać, czy też jesteście gotowi, aby dowiedzieć się więcej o tym co wasz wszechświat ma wam do zaoferowania? Wszystko to zależy od was, i nikt nie będzie was popychał czy odpychał w każdym kierunku. My nadal będziemy dawać z siebie wszystko, aby wasze opcje były dla was tak jasne, jak tylko się da, i abyście mogli dokonać świadomego wyboru, który sprowadzi dla was wszystko to czego chcielibyście następnie doświadczać.

Wielu z was, w nadchodzących dniach, otrzyma możliwość jaśniejszego zobaczenia tego co jest w ofercie dla was, jeśli wybierzecie nowe rozpoczęcie podróży w wyższych sferach tego wszechświata. Gdy już zaczniemy pracować z wami nad wieloma zadaniami, które wymagają ukończenia tutaj w waszym świecie, otrzymacie przedsmak tego co jest możliwe dla was i jakie będą wasze nowe życia jako obywatele społeczeństwa wyższych wymiarów, i być może jako członkowie naszej organizacji, Komendy Asztara.

Jesteśmy waszą Rodziną Światła z Gwiazd

Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Saturday, 12 May 2012

7.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 7.05.2012Podróż Sprawiedliwości #7 jest szczególną podróżą, w którą może się inkarnować dusza jeśli zdecyduje, że jest to lekcja, której owa dusza pragnie i potrzebuje się nauczyć, aby kontynuować swój postęp jako istota światła w tej podróży, którą nazywamy egzystencją. Istnieje wiele różnych tematycznych podróży, których dusza może się podjąć, i Podróż Sprawiedliwości jest zaledwie jedną z nich.

Każdy z was w tym czasie jest w szczególnej tematycznej podróży. Każdy z was wybrał swoją podróż i wszystkie lekcje, które zostaną wam zaprezentowane podczas waszej inkarnacji w fizyczności. Zarówno wielu przyjaciół, których spotkaliście jak i wielu antagonistów, zostało przez was ostrożnie wybranych, w celu pomocy w łatwiejszym przyswajaniu konkretnych lekcji powiązanych z podróżami wiedzy, mądrości i doświadczenia, w których bierzecie aktualnie udział.

Kiedy nadejdzie czas, aby zapakować podróż, którą odbywacie i wszystkie lekcje, których się nauczyliście, będzie to czas, aby iść do domu. Gdy będziecie już ponownie w domu, możecie ostrożnie poddać się refleksji nad lekcjami, które przyswoiliście i które prawdopodobnie także ominęliście. Macie mnóstwo czasu, aby spojrzeć wstecz na swoje życie i zbadać, gdzie mogły narosnąć problemy w związku z nieudanymi możliwościami w nauczeniu się konkretnych lekcji zaprojektowanych, aby doprowadzić was do całego obrazka i pozwolić wam zdobyć mądrość na konkretnym, wybranym przez was obszarze.

W ciągu całej konkretnej podróży, w której jesteście, macie przyjaciół, trenerów i przewodników, którzy trzymają się z tyłu w wyższych sferach, a którzy czuwają nad wami i strzegą was, jednocześnie robiąc wszystko co mogą, aby sprowadzić do was te lekcje, które podarują wam nagrodę w postaci mądrości, której poszukujecie. Dają z siebie wszystko, aby pozostać w tle, i nie stawiają wam przeszkód i utrudnień, które nie mają na celu waszego większego dobra.

Ci przyjaciele i przewodnicy kochają was bardzo szczerze i troszczą się o was, tak jak rodzic kocha i troszczy się o swoje dziecko, gdyż oni byli z wami i czuwali nad wami od momentu waszych narodzin i pierwszych oddechów jako nowo inkarnowana istota światła w sferze fizycznej.

Dziś wielu z was zaczyna bardziej otwarcie komunikować się z waszymi przewodnikami, waszymi rodzinami i przyjaciółmi z waszego domu ulokowanego w gnieździe wyższych sfer, gdzie z radością oczekujemy na nasze ponowne zjednoczenie z wami. Wielu z was będzie wracać tutaj już niebawem w nadchodzących dniach, gdyż wiele z lekcji, których mieliście się nauczyć w tej inkarnacji, zostało już przez was doświadczonych, i czas teraz nadszedł, na waszą podróż z powrotem do domu, miejsca skąd pochodzicie i które nazywacie domem, dokładnie tutaj wraz z nami.

Jest kilka różnych sposobów na jakie istota może opuścić sfery fizyczne i ponownie egzystować w wyższych sferach kreacji w tym wszechświecie. Nie wszyscy wybierają wyjście ze sfer fizycznych poprzez doświadczenie znane ludziom jako 'śmierć'. Są również, oczywiście, inne metody, które istota w fizyczności może wykorzystać, aby ponownie pojawić się w wyższych sferach.

Jesteśmy tutaj w tym czasie, aby pozwolić wielu z was, którzy wybiorą opuszczenie fizycznych sfer i ukażą się na powrót w wyższych wymiarach bez konieczności pozostawienia waszego fizycznego ciała za sobą. Ta procedura może być nowa i wcześniej nie doświadczona przez wielu z was. Nie znaczy to, że ta metoda nie jest dla was możliwa; oznacza to tylko, że nigdy wcześniej nie wybraliście tej drogi, aby opuścić sfery fizyczne i wyłonić się znów w wyższych sferach. Wielu z was w tym czasie podejmuje świadomą decyzję o opuszczeniu aktualnej podróży przez fizyczność i rozpoczęcie podróży na nowo, z powrotem w domu, skąd pochodzicie, w wyższych sferach egzystencji.

My, Galaktyczna Federacja Światła, jesteśmy tutaj w wielkiej liczbie jako wsparcie dla waszych życzeń i pragnień, tak jak to było zawsze. My, jak wasi przewodnicy, wasi przyjaciele, wasi trenerzy i mentorzy, nie podejmujemy żadnych decyzji w waszym imieniu, bez waszego pełnego przyzwolenia i współpracy. Dopiero wtedy możemy podjąć decyzję w waszym imieniu opierając się na tym co czujemy, że jest dla waszego większego dobra i dalszego wzrostu jako duchowa istota światła.

Pozwólcie nam w tym czasie pomóc sprowadzić dla was to co wy sami wybraliście dla siebie. Naszą rolą jest tylko asysta w urzeczywistnieniu tego co sami wybraliście i co, poinstruowaliście nas, aby pomóc wam osiągnąć. Nie jesteśmy tu w żadnym innym celu. Nie jesteśmy tu dla własnych powodów, i nie mamy jakichkolwiek ukrytych motywów. Jesteśmy waszymi przyjaciółmi i jesteśmy waszymi przewodnikami, którzy byli z wami na każdym kroku, przy każdym oddechu waszej aktualnej podróży i w czasie poprzednich podróży także.

Wielu z was doświadczyło odwrócenia tych ról przy wielu okazjach. Wielu z was stało dokładnie tam gdzie my stoimy dzisiaj, jako przewodnicy asystujący wielu innym, którzy są aktualnie inkarnowani w sferach fizycznych zaraz obok was, i wielu z was było nawet przewodnikami dla wielu z nas, którzy, poprzez waszą aktualną inkarnację, są teraz przewodnikami dla was. Tak to właśnie funkcjonuje w tym wszechświecie, gdzie każdy z nas jest przewodnikiem dla siebie nawzajem w miłości i służbie bliźniemu.

Tak jak powiedzieliśmy już wielokrotnie, nie jesteśmy dla was obcymi. Nie jesteśmy nieproszonymi gośćmi. Jesteśmy waszą rodziną, jesteśmy waszymi przyjaciółmi, i jesteśmy waszymi przewodnikami. Jesteśmy także wami, gdyż wielu z was stało tu gdzie my stoimy dziś, pilnując, pielęgnując i prowadząc inne dusze, podczas gdy są one w fizycznej podróży. Nie jesteśmy inni niż wy, a wy nie jesteście inni niż my. Jesteśmy jednością. Zawsze byliśmy jednością, i na zawsze jednością pozostaniemy. Nie ma podziału między nami. Zawsze będziemy razem pracować w taki czy inny sposób poprzez nigdy nie kończącą się podróż przez egzystencję.

Czy macie teraz wyraźniejszy obraz tego kim jesteśmy i tego kim wy jesteście? Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Nie jesteśmy istotami, które przybywają tutaj, aby spotkać was po raz pierwszy. Znamy was nawet głębiej niż wy znacie sami siebie, gdyż jesteśmy w pełni świadomi tego kim naprawdę jesteście i wszystkich waszych inarnacji w fizyczność, gdyż widzimy je wyraźniej z naszego przeważającego punktu. Kochamy każdego z was bardzo mocno, i pragniemy tylko tego co dla was najlepsze i tego co wyraziliście jako wasze pragnienie nauczenia się i doświadczenie poprzez wasze inkarnacje.

Nie będzie to długo zanim będziemy mogli spotkać się z wami ponownie i objąć was jako naszych przyjaciół i jako naszą rodzinę. Podróże, które tak wielu z was odbywa w tym czasie dobiegają końca, jednakże zawsze miejcie na uwadze, że gdy jedna podróż dobiega końca, gdzieś tam zawsze będzie kolejna, które będzie się dla was otwierać, jako że wasza podróż należy do tych nie kończących się nigdy. My także rozpoczniemy nową wyprawę, jednak tym razem będziemy razem z wami, gdy wyruszymy, aby osiągać nowe cele, napotkać nowe wyzwania i czerpać radość z nowych doświadczeń i przygód, poprzez ten wspaniały wszechświat, który nazywamy domem.

Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła

Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Keshe

For more info pls visit Free Pages webpage

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Polish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Polish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Polish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Polish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Polish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Polish

Despertando.Me - Others Channels

Despertando.Me - Others Channels
Click image

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
In Polish