Followers

Google+ Followers

Wednesday, 6 June 2012

25.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 25.05.2012Tajemnica Bermudzkiego/Atlantyckiego Hotelu


Nasza tajemnica zaczyna si g bok pod koralow ska obszaru waszego wiata znanego wam jako Tr jk t Bermudzki, pod krystalicznie czystymi falami gdzie g boko pod ziemi stworzony zosta rozleg y hotel, przez tych z waszego wiata, kt rzy pieni dze wydawane na te luksusy zabrali z waszych kieszeni. Ten hotel by sekretem a do teraz, ma 50 historii wysoko ci i 30 historii wszerz*. Jest masywny o ile por wna go do hoteli w waszym wiecie. Zosta zaprojektowany i wybudowany przez tych z waszego wiata posiadaj cych wielkie umys y i do szerok wizj . Ten hotel, plac zabaw dla bogatych, s awnych i wp ywowych zosta wybudowany z pieni dzy podatnik w i sekretnych czarnych projekt w, kt re wymaga y ogromnych ilo ci bogactwa w kieszeniach tych, kt rzy dzi obnosz si z tytu em kontroler w i operator w tego wiata.


Nie prowadz oni polityki otwartych drzwi czy te nie k ad maty powitalnej przed zatopionym wej ciem. Zamiast tego, tylko Ci kt rych uwa aj za klient w 'na li cie' maj pozwolenie na przechadzanie si spektakularnymi korytarzami hotelowymi, obszarami restauracyjnymi, kortami tenisowymi, pi knymi ogrodami i luksusowymi salami. Wszyscy inni przechodnie s zabierani do aresztu i wymaga si na nich przysi gi milczenia przez zastraszanie, uwi zienie, a nawet w ostateczno ci mier .


M wimy wam o tym dzisiaj ryzykuj c nadszarpni ciem wiarygodno ci dla naszego kana u, poniewa chcemy, aby cie wiedzieli e jest wiele wielkich sekret w, kt re by y przed wami utrzymywane i jest wiele wielkich sekret w, kt re b d wam teraz ujawniane. Co planujemy osi gn przez to, to rozszerzenie waszej wiadomo ci, aby lepiej przygotowa was na nowe informacje, koncepcje i idee, kt re dzi ograniczaj was jako co wykraczaj cego poza wszelkie mo liwo ci. Naprawd nie ma limit w co do tego co jest mo liwe, i nie by o praktycznie limit w na mo liwo ci maj ce miejsce tutaj w waszym wiecie przez wiele eon w czasu.


To co si tutaj dzia o to maskarada. Szarada, w kt rej mydlono oczy nic nie podejrzewaj cym i naiwnie wierz cym, owijano was wok palca w rzeczywisto ci, kt ra jest oparta na staro wieckiej wizji i zakresie dla waszych system w, waszych proces w, architektury, nauki, komunikacji, transportu, zdrowia, diety i wicze , literatury, filmu, muzyki, sztuki, gier w kt re gracie dla rozrywki i aby pozosta w formie i tak m odym jak tylko to mo liwe. To co jest w rzeczywisto ci mo liwe dla was wykracza poza wszystko to co do tej pory poznali cie jako granice mo liwo ci, i przedstawienie wam tych nowych koncepcji b dzie frapuj ce i niepokoj ce dla wielu z waszego wiata.


Wykorzenianie rzeczywisto ci istoty nie jest agodnym i niepokoj cym procesem. My, Galaktyczna Federacja wiat a, celujemy w osi gni cie ko cowego rezultatu oferuj c zaawansowania dla wiat w, kt re odwiedzamy, jednak e oferujemy te dary powoli i ostro nie przedstawiaj c je i zaszczepiaj c w kolektywnej wiadomo ci spo ecze stwa. W tym okresie waszej historii, pragniemy przedstawi wam wiele dar w, jednak e musimy by delikatni i tak subtelni jak tylko jeste my w stanie podczas ich prezentacji, aby nie wywr ci okr tu rzeczywisto ci tych wielu z was, kt rzy nie zademonstrowali jeszcze swoich talent w w przyjmowaniu i asymilowaniu nowych idei.


Monitorujemy wasze spo ecze stwo, ale w aden spos b nie monitorujemy my li adnego z was, kt rzy przede wszystkim nie dali nam swojego pe nego na to przyzwolenia i ch ci uczestnictwa w wielu naszych badaniach. Pragniemy by bardzo klarowni w tej kwestii, gdy honorujemy i respektujemy prywatno ka dego z was bez wzgl du na pozycj w yciu, nawet je li jeste cie cz onkami naszej organizacji, kiedy nie jeste cie incognito, przemieszczaj c si w ciele istoty ludzkiej. B dziemy monitorowa tylko wasze schematy my lowe i reakcje na stymulacj z naszej strony oraz stymulacj , kt r mo ecie b d nie, otrzyma poprzez inne katalizatory zewn trzne poza naszymi akcjami motywacyjnymi. Owszem, monitorujemy okre lone procesy tych z was, kt rzy spotkali si z nami i zgodzili si pom c nam w naszych trwaj cych ewaluacjach poziom w ludzkiej wiadomo ci, jej rozszerzenia i polepszenia w procesach waszych fmentalnych funkcji i mo liwo ci.


Prosimy o wi cej wolontariuszy w tym czasie, aby pomogli nam lepiej zrozumie istot ludzk w tym czasie wielkiej wagi i ogromnej zmiany. Pragniemy i do przodu z naszym harmonogramem i rozpocz implementacj niekt rych nowych koncepcji i system w w waszym wiecie. Wahamy si czy to zrobi , gdy pragniemy by pewni, e istnieje wystarczaj co mocny fundament w postaci tych z waszego wiata, kt rzy s w stanie zaakceptowa te nowe koncepcje i zintegrowa je w swoim umy le i w sposobie ycia, oraz pom c nam w dalszej integracji tych system w w yciach innych wok was, kt rzy na pocz tku mog nie by w stanie zaakceptowa tych nowych idei, kt re oferujemy jako dary. Czy zrobicie to dla nas? Czy pozwolicie nam delikatnie czyta wasze schematy my lowe podczas gdy my integrujemy nowe idee w waszej kolektywnej wiadomo ci?


To co dok adnie robimy, to monitorowanie fal my lowych emanuj cych z waszych mentalnych, emocjonalnych i fizycznych system w ulokowanych w waszych cia ach oraz obszar skroniowy w waszym m zgu. Czytamy wydajno tych informacji jako wykres lub graf, kt re daj nam jasn indykacj tego jak czytelnie lub nieczytelnie akceptujecie te nowe idee, koncepcje i informacje, kt re s zasiewane w waszej kolektywnej wiadomo ci poprzez prac z kana ami i r wnie na inne sposoby na kt re zasiewamy informacje w waszym wiecie. Je li zgodzicie si wzi udzia w naszym programie b dziemy ogromnie wdzi czni i zrewan ujemy si oferuj c szybciej lepsze sposoby na wykonywanie okre lonych rzeczy dla waszych ludzi oraz przez uko czenie okre lonych prac szybciej i bardziej efektywnie, ni gdyby my mieli to zrobi bez udzia u adekwatnej liczby os b po r d was w celu uzyskania wystarczaj cej ilo ci danych, aby podejmowa kompetentne decyzje na bazie tych danych.


O to w a nie prosimy was w tym czasie. Prosimy, nie czujcie adnego nacisku ani presji, eby zgadza si na udzia , gdy jeste my pewni, e otrzymamy odpowiedzi od wystarczaj cej liczby os b po r d was, aby zbiera dane, kt re czujemy, e zaprowadz nas do odkry , kt rych poszukujemy. Je li nie czujecie si komfortowo z tym procesem jest to dla nas w pe ni zrozumia e, i nie b dziemy tego postrzega jako cokolwiek negatywnego w kierunku adnego z was. Ten proces jest relatywnie ma ym obszarem ca o ci naszej operacji, jednak niemniej, czujemy e jest dostatecznie wa ny, aby zainicjowa ten program. Rozpoczniemy faz inicjuj c tego programu natychmiast i je li pragniecie wzi w niej udzia wystarczy e powiecie " Pragn wzi udzia w programie, w kt rym moje schematy my lowe b d sczytywane przez wykwalifikowanych naukowc w i badaczy z Galaktycznej Federacji wiat a". Tylko tyle potrzeba, aby my mogli zacz natychmiast.


Sposoby w jakie pozyskujemy te dane z waszych proces w my lowych s dyskretne i nie zaszkodz wam w jakikolwiek spos b, kszta t czy form . Jeste cie w bardzo bezpiecznych i zdolnych r kach kiedy pracujecie z nami, a wasze zdrowie i dobre samopoczucie jest najwy szej wagi dla nas wszystkich poprzez ka d dziedzin naszej organizacji i naszych operacji. Dzi kujemy tym po r d was, kt rzy pragn wzi udzia w naszym programie, i oczekujemy z rado ci na uzyskane od was dane i na implementacj nowych system w, kt re s celem tego programu.


Do tego czasu, zapraszamy tych z was, kt rzy zgodzili si wzi udzia w tym programie, aby cie nadal czytali nasze wiadomo ci przesy ane przez nasze kana y, a my b dziemy zdalnie czyta wasze procesy my lowe podczas gdy wy czytacie nasze s owa i nowe informacje o konkretnych systemach, kt re, jak czujemy, b d ogromnie korzystne dla waszego spo ecze stwa. Mamy nadziej na znalezienie dostatecznej liczby os b po r d was, kt rzy czytelnie zaakceptuj te nowe koncepcje, i b dziemy zamieszcza dla was pozyskane dane w formie wykres w i graf w, jednak e nie b dziemy ujawnia to samo ci adnego z was, kt rzy wzi li udzia w tym programie. Ponownie, wasze bezpiecze stwo i ochrona jest dla nas spraw najwy szej wagi, i zawsze b dziemy robi wszystko co w naszej mocy, aby chroni wasz prywatno .


Jeste my Galaktyczn Federacj wiat a


Channeling przez: Greg Giles


*Historia(jednostka miary, ang. story) – opisuje odleg o mi dzy dwoma poziomami struktury i mo e si r ni w zale no ci od budynku, jego funkcji, itp. Wi kszo dom w ma histori o wysoko ci 9-10 st p. (1 stopa = 30480 cm, czyli 1 metr = 3,280840 st p). Budynki u yteczno ci publicznej, takie jak budynki biurowe lub sklepy detaliczne mog mie wysoko rangi 10-15 st p lub wi cej. Sklepy Big-box, takie jak Wal-mart czy Home Depot, maj histori wysoko ci 20-25 st p.
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

22.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 22.05.2012

Z nasz pomoc i asyst tak wiele mo e by mo liwe dla waszego wiata i waszych ludzi. Nie ma ju potrzeby, aby ktokolwiek na waszej planecie cierpia w r kach niedostatku i obaw. Posiadamy mo liwo ci i technologie, aby pozwoli ka dej inkarnowanej w waszym wiecie duszy, ju dzi wzrasta ponad wszystko to co wielu z was sobie tylko wyobra a o poprzez wszystkie wasze fizyczne inkarnacje. Nie ma niczego, czego nie da oby si osi gn , gdy wyruszymy, aby si gn po nowy cel i pom c wiatu osi gn nowe wysoko ci dla cywilizacji.


Dzi w waszym wiecie jest plan, kt ry si rozwija. Ten plan zosta ostro nie u o ony przez wiele umys w wy szych wymiar w przez eony czasu. Ten plan nie jest lu nym zlepkiem r nych kawa k w i propozycji od r nych ludzi, z r nych sektor w ca o ci tej operacji. Natomiast, plan ten jest ci le plecion fuzj pomys w i koncept w wielu wielkich umys w z wielu wysoko sytuowanych cywilizacji, kt re istniej i wzrastaj w tym wszech wiecie. Nic nie zosta o pomini te, i nie by o takiego obszaru tej operacji, kt ry nie zosta by skrupulatnie przestudiowany i ostro nie zaplanowany, aby wprowadzi wyj tkowe zmiany dla waszych ludzi i dla waszej planety.


Przybywamy z wieloma warto ciowymi darami dla was, kt re zmieni sposoby na bazie kt rych aktualnie yjecie i jak zapewniacie sobie rozrywk w formach rekreacji, w czaj c w to wasze aleje muzycznych i artystycznych ekspresji. Jako cz tych wielu zmian, do wiadczycie ulepsze w systemach transportu, systemach zarz dzania odpadami, systemach bibliotek oraz systemach oceanicznych, kt re nios ze sob przekierowywanie okre lonych arterii wodnych, kt re mog spowodowa przysz e problemy dla waszego wiata.


Te zmiany s wspania e i jest ich wiele, jednak e nie s niczym czemu nie byliby my w stanie sprosta i czego nie robili my ju wielokrotnie wcze niej. Nasza komenda sk ada si z wielu wysoko wykwalifikowanych i szkolonych cz onk w personelu, i nie ma takiej dziedziny w ka dym wysi ku, kt rego si podejmujemy, kt ry nie by by kompetentnie zarz dzany przez zespo y specjalizuj ce si w specyficznych dziedzinach nauki, agrokultury, geologii, psychologii, zdrowia, bogactwa i zasob w. Czekamy z niecierpliwo ci , aby m c si z wami podzieli nasz szerok ekspertyz na polach operacji i wielu innych tak e. Studiowali my wasz wiat przez d ugi czas i rozumiemy tak dobrze, jak nawet niekt rzy z waszych specjalist w akademickich, co musi by zrobione, jakie zmiany musz zosta wykonane i jak dok adnie stan naprzeciw tym zmianom i jak d y z nimi do sukcesywnej metamorfozy wielu r nych system w, kt re dzisiaj mieszcz w sobie wewn trzne mechanizmy waszego spo ecze stwa.


Pozw lcie nam pom c wam w tych zmianach, kt re zosta y zaplanowane i tak e umieszczone w ramach czasowy, aby je zaimplementowa w okre lonych interwa ach czasu przez okres waszej historii. Pom cie nam asystowa wam we wprowadzeniu tych zmian, pozwalaj c nam czu si powitanymi tak jak odwiedzaj ca rodzina jest witana w domu krewnych dla specjalnej okazji, gdy w rzeczy samej jeste my wasz rodzin , kt ra przyby a tu z wizyt na kr tki okres zjednoczenia zanim b dziemy jecha dalej, aby odwiedzi w zjednoczeniu innych cz onk w naszej rozszerzonej rodziny. To jest w a nie to co my, Galaktyczna Federacja wiat a, robimy. Wykorzystujemy nasz wspania technologi , aby p dzi przez bezmiar galaktyk, kt re o wietlaj tak pi knie nasz wszech wiat. Robimy przystanki w wiatach, kt re czujemy, e s gotowe, aby nas powita , swoich braci i siostry, i pozwoli nam pom c im, pom c sobie stworzy wiele zmian, kt re poskutkuj zaawansowaniem spo ecze stwa w kierunku wi kszej wydajno ci, bezpiecze stwa, zdrowia, bogactwa i rado ci dla ka dej istoty, kt ra nazywa t planet domem.


Robimy to od milion w waszych ziemskich lat. Nie jeste my nowi w tej okolicy. Niekt rzy z naszych oddanych cz onk w za ogi i oficer w wy szej rangi bra o udzia w tych misjach, aby sprowadzi na wiaty pok j i mi o i wy sze drogi ycia, od za o enia naszej organizacji miliony lat temu. Niekt rzy z was inarnowani na Ziemi dzisiaj w ludzkim fizycznym wehikule s cz onkami naszej organizacji, i byli cz onkami naszej organizacji od setek tysi cy czy nawet milion w lat. Bior c to pod uwag , zgodziliby cie si e wy i wasza planeta posiadacie bardzo korzystne towarzystwo, aby pom c we wprowadzeniu koniecznych zmian w waszym wiecie i pom c rozwin mu si do wy szego stanu?


Nie mamy nic opr cz waszego najlepszego interesu na umy le. Nie mamy na umy le nic opr cz najlepszego interesu ka dej istoty yj cej w tym wszech wiecie. Posiadamy wyb r, aby wybra obszary wysi k w, kt re daj nam rado i szcz cie, i pozwalaj nam do wiadcza nowych i ekscytuj cych przyg d. Dokonali my naszego wyboru, i wybrali my, aby wykorzysta nasze dary od Stw rcy, kt ry jest te waszym Stw rc , i u y je, aby podr owa po bezmiarze tego wszech wiata i sprowadza dla wiat w, gdziekolwiek by one nie by y zlokalizowane, dary, kt rymi my tak e zostali my obdarowani.


Je li mieliby cie dzisiaj dokona wyboru, aby by w stanie podr owa przez ca y wszech wiat w stosunkowo kr tkim czasie, co by cie wybrali? Wybraliby cie pl drowanie i infiltrowanie struktur spo ecznych dla w asnych chciwych cel w, wype niaj c wasze kieszenie z otem innych? Chcieliby cie szuka i niszczy wszystkie te pi kne cuda zaprojektowane i wybudowane ich w asnymi r kami, okupione potem ich w asnego wysi ku? Czy spaliliby cie te wszystkie pi kne dzie a literatury, kt re wype niaj p ki ich wspania ych bibliotek? Zniszczyliby cie wszystkie dzie a muzyczne skomponowane, aby dzieli si nimi z innymi? Czy chcieliby cie krzywdzi rodziny, kt re ju do wiadczy y tak wiele trudno ci, walki i b lu? Czy dodaliby cie im jeszcze m ki i sprowadzili na nich i na ich ukochanych cierpienie, a wszystko to w imi zdobywania? Czy mo e podj liby cie tak decyzj jak my podj li my, kt r jest podr owanie poprzez ka dy k t tego wszech wiata, nios c ze sob dary dla wiat w, te same,
kt re sami otrzymali my, aby dzieli si nimi z ka d istot , z kt r mieli my ten zaszczyt i rado si spotka ?


Prosimy, aby cie dali sobie troch czasu i pomy leli o tych pytaniach, a nast pnie zapytali siebie dlaczego Galaktyczna Federacja wiat a jest tutaj dzisiaj w waszym wiecie i pragnie si z wami spotka . To wszystko czym chcemy si dzisiaj z wami podzieli , jednak e mamy tak wiele wi cej, aby dzieli si z wami w nadchodz cych dniach. Kochamy was, naszych braci i siostry z ludzkiej rodziny.


Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła

Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

19.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 19.05.2012

Pozw lcie, aby ka da kolejna rola przewodnictwa przychodzi a do was naturalnie i cz sto, gdy jest wiele zada , kt re trzeba zrealizowa i potrzebnych jest wielu lider w, kt rzy wyjd przed szereg i zajm si tymi projektami.

Nadszed czas dla tych z was z celem, aby wyszli na prz d waszych ludzi i realizowali to po co tutaj przybyli. Wielu z was ma cele, kt re sami sobie ustanowili cie, i widzimy, e czas nadszed dla wielu z was aby cie stali si bardziej zaanga owani w wa ne kwestie, kt re kszta tuj wasz wiat w tym czasie.


W waszym wiecie istnieje wiele rozpraszaczy i wiele 'zape niaczy' czasu, jednak e czas najwy szy, aby cie ujrzeli te dzia ania jako to czym naprawd s i odsun li je i ignorowali ich wezwania o wasz uwag , energi i wasz czas, kt re odwracaj was od zada naprawd wa nych i prac, kt re przybyli cie tu wykona . Ignorujcie te wezwania tak jak g osy syren, kt re zaci gaj wasz statek na ska y. Zamiast tego wys uchujcie wezwa , kt re zaprowadz was do misji, kt re zgodzili cie si podj tutaj, na tej planecie, kt ra mo e by wiatem daleko od tego, kt ry nazywacie domem. Wkr tce wielu z was wr ci z powrotem do swoich domowych wiat w, i m wimy was, e b dzie mn stwo czasu, gdy ju tam b dziecie, na ponowne otworzenie siebie w kierunku waszych pasji, sztuki i czasu wolnego.


Dzi jest czas na co innego. Dzi jest czas na wykonanie pracy, kt rej podj y si miliony istot. Nie jest to ma a sprawa, gdy jest wiele wiat w z r nych system w gwiezdnych, kt re dostosowa y swoje talenty i dary, aby stworzy r nic tutaj i zrobi co co nigdy wcze niej, nigdzie w tym wszech wiecie nie zosta o osi gni te. Skala tego co razem manifestujecie jest ponad wasze aktualne poj cie, ale m wimy wam, e rozmiar tego jest uniwersalny, i nie jest to drobna metafora. To co trzyma niekt rych z was to nawyki, tendencje i stare schematy, dla kt rych ju nie ma przy was miejsca w tym wiecie. Umniejszaj c sw j czas tymi pogoniami nie jest w waszym najlepszym interesie, ani w interesie system w gwiezdnych, kt re nazywacie domem, lub galaktyk, kt re nazywacie domem, czy te wszech wiata, kt rego nazywacie swoim domem. Teraz jest czas, aby od o y na bok te rozpraszacze ni szych wymiar w, aby cie us yszeli wezwanie do obowi zku i uko czenie zada , na kt rych realizacj w okre lonych interwa ach czasu si zgodzili cie.


Czas si kurczy. Czas jest luksusem, kt rym ju si nie cieszycie. Czas jakim go znacie teraz sta si wrogiem dla waszej misji tutaj. Nie ma wi cej czasu do stracenia. Czy rozumiecie to teraz? Czy widzicie teraz, e ka da minuta ka dego dnia ka dego tygodnia rysuje cie k od tego momentu a do ko ca zadania i musi ona by wype niona okre lonym poziomem po piechu i potrzeb, aby ujrze kroki w kierunku sukcesu ka dego zadania, kt re zosta o wam przypisane i na kt rego realizacj wyrazili cie zgod ?


Mo ecie to zrobi , wiemy, e mo ecie. Nie zostaliby cie wybrani, aby odby t podr przez form inkarnacji je li nie taka by aby decyzja rady istot wy szych wymiar w, kt re zajmuj si procesem rekrutacji dla tej wielkiej misji i e to wy jeste cie istotami, kt re posiadaj talenty konieczne dla takiego zadania. Czy wyczuwacie jaki rodzaj wiary i pewno ci zosta w was po o ony? Czy rozumiecie, e wasza przesz a historia i wasze zapiski o osi gni ciach i umiej tno ciach by y ostro nie przestudiowane i e podj to decyzj , e to wy jeste cie lepiej wykwalifikowani do tego zadania ni niezliczona liczba innych, kt rzy pragn li wzi udzia w tej misji, kt ra by a wysoko ceniona przez tak wiele istot w tym wielkim wszech wiecie przez tak wiele eon w czasu?


Od was zale y decyzja o tym jak zechcecie dzia a . Od was zale y czy chcecie si trudzi tych kilka ostatnich moment w waszej inkarnacji w sprawach, kt re nie zajm nawet waszej najmniejszej uwagi, gdy wasz okr t odbije z portu, kt rym jest ta planeta. Te 'sp dzacze' czasu, w kt re jeste cie uwik ani i tak zaanga owani dzisiaj s d eniem, kt re w wi kszo ci nawet nie istnieje w waszych domowych wiatach, gdy s uwa ane za tak trywialne, e nie ma dla nich system w poparcia i co wi cej, nie da si ich znale w wielu kulturach w tym wszech wiecie. Tutaj, dzi w waszym wiecie, niekt re z tych rozpraszaczy s uwa ane nie tylko w wysokim stopniu za interesuj ce, ale niekt re z nich umieszczono na takim piedestale, e s uwa ane za szczytowe w waszych spo ecze stwach.


My, z naszego przewa aj cego punktu, mamy problem ze zrozumieniem tego, i studiujemy ten rozw j i pracujemy nad znalezieniem sposob w na uwolnienie chwyt w niekt rych z tych rozpraszaczy wzgl dem was, naszych cz onk w zespo u w terenie. Nadszed najwy szy czas na wywa enie waszej uwagi i waszych na og w z tych wyniszczaj cych hobby i zainteresowa i znalezienie sposobu, aby pozwoli wam bardziej skupi si na tym co naprawd liczy si w tym czasie dla was, waszych cz onk w zespo u, wiata z kt rego pochodzicie i wszech wiata, kt ry wszyscy dzielimy. Do tego punktu, znalezienie sposobu, aby pozwoli wam na powr t skoncentrowa wasz energi , nie by o atwym zadaniem. Dzielili my z wami przeb yski o tym jak wa na i jak ogromna jest ta misja, w kt r jeste cie zaanga owani, wraz z nadziejami, e to i tylko to sprawi, e zobaczycie ogromn wa no tego w czym bierzecie udzia i e da wam to motywacj , aby odpu ci to co was trzyma w swoim znaczeniu i warto ci, i jak ma warto to tak naprawd posiada.


Pom cie nam zobaczy ja niej dlaczego tak wielu z was zdaje si nie m c znale drogi, aby rozlu ni u cisk na tych tr jwymiarowych rozpraszaczach, a zrobimy co tylko jest w naszej mocy, aby pom c wam, je li to wybierzecie, aby cie wyrwali si z tych wi z w, kt re dzi sprawiaj , e redukujecie wasze ubo ej ce zasoby czasu i energii kt re mogliby cie wykorzystywa na wa ne kwestie nie oczekuj ce zw oki i misji, kt re zgodzili cie si podj w tym wiecie. Razem jeste my w stanie to zrobi .

Razem mo emy znale spos b, kt ry pozwoli wam odrzuci te wszystkie rozpraszacze i na powr t skoncentrowa wasz uwag na waszej indywidualnej i kolektywnej misji. Nadal jest czas, aby wykona ka d pojedyncz prac , kt ra musi zosta zrealizowana, i w tym czasie jest was wystarczaj co, aby sprowadzi satysfakcjonuj ce rezultaty na ka dym obszarze ca o ci tej operacji. Nadal b dziemy czyni wysi ki, aby budzi tak wielu z was ilu tylko jeste my w stanie, i prosimy was aby cie nadal pomagali tam tak e w tych wysi kach.


Ka de zadanie, kt re musi zosta wykonane, mo e by wykonane o wiele efektywniej, gdy uczestniczy w nim wystarczaj ca liczba os b pracuj cych wsp lnie. Upewnili my si , e inkarnuje si was wystarczaj ca liczba, aby wiedzie , e b dzie dostatecznie du o r k dost pnych dla ka dego zadania koniecznego na drodze do sukcesu w uko czeniu tej misji. Pomimo tego, e tylko ma y u amek was odpowiedzia na wezwanie, jeste my pewni, e wystarczaj co du o z was si przebudzi o i przebudzi si na wezwanie do obowi zku, co pozwoli wystarczaj cej liczbie by dost pnej dla ka dego zadania, kt re trzeba wykona .


Widzimy istotne osi gni cia tych z was, kt rzy znale li drog , aby wyzwoli si i wzbi ponad tr jwymiarowe iluzje i rozpraszacze, w wiat o tak jak i wielu waszych braci i si str z sukcesem odnale li drog , tak jak wy. Bior c pod uwag jak wielkim okaza o si to by zadaniem dla wielu innych, kt rzy przybyli tutaj jako cz tej samej misji, m wimy do tych, kt rzy odpowiedzieli na wezwanie do obowi zku, gratulacje za dotychczasow prac , dobra robota. Pragniemy zobaczy tych z was, kt rzy odpowiedzieli i kt rzy bior udzia w wysi kach przywr cenia na tej planecie mi o ci, wiat a i sp jnych struktur rodowiskowych i rz dowych, aby kontynuowali swoje ogromne wysi ki, podczas gdy jednocze nie wiec jak latarnie wiat a dla tych nowo przebudzonych, kt rzy odpowiadaj na swoje wezwanie i pragn do czy do wysi k w i wype ni swoje zadanie, na kt rych realizacj wyrazili zgod .


Proces rekrutacyjny jeszcze nie dobieg ko ca, gdy jest to trwaj cy cykl tych, kt rzy pragn do czy do naszych wysi k w, i s tacy, kt rzy przybyli tutaj dla innych powod w i wyra aj teraz swoje zainteresowanie, aby by cz ci naszej misji. Witamy ich z otwartymi ramionami i otwartymi sercami i m wimy im, e s serdecznie witanymi dodatkami do naszego zespo u i doceniamy oraz radujemy si , aby zobaczy ca y wk ad jaki czynicie i b dziecie czyni nadal, kieruj c si w stron wysi k w, aby ten wiat i ten wszech wiat sta si lepszym miejscem dla ka dej istoty, kt ra nazywa go domem. Dzi kujemy wam za wasz ch i za wasze wysi ki, kt re pragniecie w o y i m wimy wam "Witajcie w naszym zespole".


Zespo y zarz dzaj ce s du cz ci naszego kontyngentu. Te zespo y s odpowiedzialne za nadzorowanie pojedynczych zada naszych Pracownik w wiat a w terenie. Ich funkcj jest raportowanie wy szym urz dom o obci eniach dokonywanych przez tych na linii frontu w s u bie ludzko ci. Nasze zespo y zarz dzaj ce donosz , e mniej ni 15, czy nawet 10 procent naszych Pracownik w wiat a aktywnie odpowiedzia o na ich wezwanie do s u by. Ta liczba jest znacznie ni sza ni to co przewidywali my zanim wyruszyli my na misj . Chcieliby my zobaczy jak ten procent znacznie si wznosi przez nast pne kilka miesi cy waszego lata. Pragniemy zobaczy znacz cy wzrost w poziomie nie tylko tych ju obudzonych, ale tak e aktywnie uczestnicz cych w rozpowszechnianiu wszystkich znacz cych informacji po r d innych, tak jak i aktywne uczestnictwo tych, kt rych zadaniem jest opieka nad potrzebami innych na obszarach fizycznego, mentalnego i emocjonalnego zdrowia.


Ka de zadanie, za kt re ka dy z was odpowiada jest nie mniej nie wi cej wa ne tak jak ka de inne zadanie. Ka de zadanie jest wa ne i kluczowe dla ca o ci naszej misji tutaj, i tak jak ostro nie u o one kostki domina, ka dy z was przewr ci konkretny obszar, kt ry potrzebuje uwagi i a cuch domina upadnie, prowadz c do najpotrzebniejszych zmian w tym wiecie. Sp jrzcie na ka d prac , kt r wykonujecie jak na kolejne domino uruchomione i prowadz ce do reakcji a cuchowej, gdzie jedno domino mo e skutkowa upadkiem wielu innych. Nie my lcie tylko o jednym zadaniu, kt re musi by wykonane, albo o jednej osobie, kt rej pomogli cie jako ko cowy rezultat ca o ci waszych ci kich wysi k w, ale patrzcie na ka d osob , kt rej asystujecie w podr y jak na jedno domino stoj ce przed kolejnym i kolejnym, kt re mog upa , gdy to domino z przodu jest uruchomione.


Jeden krok w jednym czasie jest wszystkim o co prosimy, naszych lojalnych cz onk w zespo u w terenie. Nie prosimy, ani nie oczekujemy, aby tylko jedno z was zaj o si ca misj samodzielnie, i nie prosimy, aby nawet wi ksza grupa wykonywa a ka de zadanie koniecznie w jeden dzie . Prosimy ka dego z was, kto jest przebudzony i zaanga owany w misj wy szego celu, aby wykonywa jedno zadanie naraz, pracuj c nad tym zadaniem w sta ym tempie ka dego nast pnego dnia. Tak w a nie my wszyscy razem wykonamy ka de konieczne zadanie w czasie wyznaczonym na jego wykonanie. Tak w a nie uruchomiony zostanie a cuch domina; jeden punkt startowy, jedna osoba, i a cuch reakcji zostanie odpalony, prowadz c do zrealizowania ka dego zadania, kt re tworzy t wielk misj .


Posiadacie narz dzia do waszej dyspozycji. Wiecie co trzeba zrobi . Macie wsparcie od waszych cz onk w zespo u w wy szych sferach i macie swoje wzajemne wsparcie. Nie ma nic ani nikogo, kto m g by stan wam na drodze do sukcesu w zako czeniu waszych zada opr cz was samych, waszych w asnych ogranicze , kt re umie cili cie na sobie i waszych w asnych obaw czy niepewno ci co inni sobie o was pomy l . Jest to wr g, kt rego stworzyli cie w swoim w asnym umy le, i ten wr g musi zosta pokonany, aby cie mogli osi gn sukces w uko czeniu waszych indywidualnych zada .


Prosimy was o zidentyfikowanie swojego wroga. Gdzie on jest i czym jest to co stoi przed wami jako przeszkoda w waszej misji? Waszego wroga tam nie ma. Nie ma go w kosmosie, orbituj cego wok waszej planety. Nie ma go w sali konferencyjnej dyskutuj cego o atakach ze swoimi porucznikami. Twoim wrogiem jeste Ty sam. On jest w Tobie, i mo e zosta usuni ty tylko przez Ciebie, gdy to Ty jeste dow dc swojej w asnej domeny. Nikt inny nie ma prawa ani pozwolenia na wej cie w t domen . To jest Twoja wi ta przestrze , i nikt nie mo e w aden spos b jej naruszy . Co wi cej, to Ty musisz oczy ci pole bitwy z tego wroga i wzrasta na misji w kierunku zwyci stwa.


Damy wam ka d mo liwo , aby pokona tego wroga zanim sprawy zaczn by zbyt nagl ce i b dziemy musieli i dalej z operacj bez waszej s u by. Tak to musi w a nie by , gdy mamy cis y plan dzia ania, do kt rego si stosujemy, gdy s galaktyczne i uniwersalne systemy, kt re dzia aj jak najbardziej precyzyjnie wykonane czasomierze, i ten zegar nie czeka na adnego cz owieka ani na adn istot w tym wszech wiecie. U yczymy wam ka dej i ca ej pomocy jakiej potrzebujecie aby pokona swojego wroga i wyeliminowa wszelkie przeszkody, kt re utrzymuj was z dala od sukcesu w zako czeniu waszych indywidualnych zada .


Pozw lcie nam pom c wam. Wewn trzna si a jest tym czego potrzebujecie; macie wielu braci i wiele si str wok siebie, kt rzy chc i pragn u yczy wam swojej ekspertyzy i swojej m dro ci w poradzeniu sobie z tak os abiaj cymi emocjami. Nie jeste cie sami, nigdy nie byli cie sami i nigdy nie b dziecie sami ani tutaj ani nigdzie indziej w tym wszech wiecie. Macie wielu przyjaci i wielkie rozszerzone rodziny, i oni s tutaj, s tam i s wsz dzie wok was. Oferuj wam ca e wsparcie i pomoc jakich tylko potrzebujecie aby oczy ci ka d przeszkod na waszej drodze, poniewa bardzo im na was zale y i pragn aby cie stali si tym na co mieli cie nadziej zanim wyruszyli cie na to zadanie tutaj w tym wiecie, daleko ponad centralne sfery tej galaktyki. Pozw lcie im pom c wam, aby cie pomogli sobie samym oczy ci to co hamuje was i wasze mo liwo ci, szlifowane tak ostro, e s wspania ymi mieczami w waszych r kach, aby walczy i pokona ka dego wroga, kt ry stanie wam na drodze.
Wyci gnijcie sw j miecz, ustawcie go pot nie przed sob i powalcie cokolwiek was zatrzymuje przed osi gni ciem celu, kt ry wyznaczyli cie sobie tak dawno temu.


Widzimy jak realizujecie z sukcesem ka de pojedyncze zadanie wam przypisane, i pragniemy tylko aby cie tak e mogli to ujrze , gdy da to wam si i odwag , aby robi wszystko to co macie zrobi , aby stan twarz w twarz ze swoimi l kami i niepewno ciami. To jest wasza misja, i jest to wielka cz ca o ci tej ogromnej misji. Strach jest waszym wrogiem; waszego wroga nie ma nigdzie 'tam'. Nie jest przebrany w ziele czy szaro , czy te w zbroj , jest on przebrany za was. Wiedzcie to, rzu cie mu wyzwanie, pokonajcie go i id cie przed siebie w kierunku nowych pojedynk w i nowych wyzwa , kt re zosta y zaprojektowane, aby cie wydobyli z siebie to co w was najlepsze i aby cie stali si tym czym pragniecie by .


Wiele wyzwa i bitew zosta o zaprojektowanych aby osi gn ten koniec i wydoby to kim naprawd jeste cie g boko w rodku. Nic z tego co si dzieje dzisiaj w waszym wiecie nie jest dzie em przypadku. Wszystko co si dzieje dzisiaj w waszym wiecie zosta o dla was zaprojektowane, aby pozwoli wam przezwyci y przeszkody, aby cie lepiej mogli zdefiniowa to kim naprawd jeste cie. Wykorzystajcie to ustawienie dla wszystkiego co ma dla was warto , i pozw lcie temu aby pozwoli o wam osi gn wasz najwi kszy potencja , podczas gdy ogromne wysi ki zosta y w o one w zaprojektowanie i zaimplementowanie tego scenariusza i tych mo liwo ci tak bogatych, e nie da si ich cz sto zapewni w tym wszech wiecie.


Patrzcie na to wszystko jak na jedn wielk szans , aby zrobi z tego, i zrobi z siebie, wszystko to co mo na zyska dzi ki temu potencja owi, gdy mo e to by samotna mo liwo tego rodzaju kiedykolwiek zaprezentowana w tym czy ka dym innym wszech wiecie. W a nie tak warto ciowy jest ten okres w historii waszej planety dla ka dego z was, i dlatego cz sto prosimy o dzielenie si tym co wiecie ze wszystkimi bra mi i siostrami, kt rzy b d s ucha , gdy pragniemy da im ka d sposobno , ka d szans na przebudzenie si i uczestniczenie w tym wielkim wysi ku, gdy jedyn strat jaka b dzie tutaj do wiadczana jest strata mo liwo ci.


Nie b dzie dla was utraty ycia, gdy ka dy z was jest wieczn istot , kt ra nie ma ko ca, kt ra nie ma wrog w opr cz tych kt rych wyobra acie i tworzycie wy sami. To co wybierzecie, aby stworzy jest zale ne od ka dego z was i od waszego spo ecze stwa jako kolektywnej ca o ci. Nie mo emy pom c wam powali wrog w, kt rych sami dla siebie stworzyli cie, gdy stworzyli cie ich dla siebie, aby im sprosta i pokona dla w asnych powod w. Tych powod w jest wiele i s one r ne, i powiemy, e wiele z tych powod w, dla kt rych stworzyli cie tych fikcyjnych wrog w ma r d o w waszym w asnym strachu i waszych w asnych niepewno ciach o waszym w asnym wszech wiecie.


M wimy wam, e nie ma si czego obawia w ca ym waszym wszech wiecie. To tylko my. To tylko my istniejemy tutaj i nazywamy to miejsce domem. Nie ma tych, nie ma tamtych, nie ma innej dru yny czy innej strony. Wszyscy jeste my jednym. Pami tajcie o tym nast pnym razem, gdy poczujecie, e tworzycie dla siebie kolejnego wroga. Wiedzcie to nast pnym razem, gdy b dziecie czyta s owa kogo kto wierzy, e czaneluje istot wy szej inteligencji i zaopatruje si go w d ug list wrog w waszych i waszych ludzi. Wiedzcie, e prawdziwa wzniesiona istota wy szych wymiar w nie zasugerowa aby, e macie chocia by jednego wroga, gdy tak nie jest. Jest tylko jedno, i my tym jeste my.

Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła


Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

16.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 16.05.2012Wiadomo od Komendy Asztara 16.05.2012


Niekt re cz ci tego wszech wiata s w stanie zniszczenia i upadku, i nie wytrzymaj nawet jeszcze jednej podr y wok kosmosu. W tym miejscu wkraczamy my, Komenda Asztara. Identyfikujemy te problemy i s abe po czenia w a cuchu, kt rym jest ten zawsze po czony i wielki wszech wiat, i wykorzystujemy nasze dary, aby asystowa tym wiatom w ich przebudowie i naprawie szk d, kt re zosta y im wyrz dzone. Wasza planeta jest jedn z tych, kt ra jest w stanie wielkiego zniszczenia, i ten stan musi zosta naprawiony je li wasi ludzie pragn nazywa j domem w czasie kolejnych okr e wok tego wszech wiata.


Wszyscy ludzie tego wszech wiata otrzymuj planet , kt r mog nazwa swoim domem. Jest zadaniem tych ludzi, aby o sw j dom dba i go wychowywa , utrzymywa w czysto ci, w bezpiecze stwie, w funkcjonalno ci i dzia aniu, tak jak zosta a i ona zaprojektowana i jak zosta a stworzona, aby dba i wychowywa mieszkaj cych na niej ludzi. Jest to bardzo delikatne 'dawanie' i 'branie', gdzie jedna strona nie mo e bra zbyt wiele od drugiej strony, je li ma by zachowana harmonijna r wnowaga. Tutaj w waszym wiecie, w tym okresie waszej historii jedna strona bierze o wiele za du o od drugiej, i je li ta dysharmonia nie zostanie poprawiona wasza planeta nie b dzie w stanie d u ej utrzyma swojej orbity wok galaktyki. W taki spos b zosta zaprojektowany ten wszech wiat, po to, aby uczy mieszka c w planet jak bezpiecznie i odpowiednio utrzymywa ich macierzyst planet , jak i r wnie uczy konsekwencji, kiedy wybior pozwoli jej upa w zatracenie przez zaniedbanie i nadu ycie.


Tutaj w waszym dzisiejszym wiecie macie powa ny problem. S tacy po r d waszych ludzi, kt rzy s aktualnie u w adzy, i byli przez ju do d ugi czas, kt rzy nie dbaj nawet przez moment o macierzyst planet , czy te o was. Oni dbaj tylko o siebie i swoje chciwe pragnienia bardziej bajecznego bogactwa i ich agendy absolutnej w adzy. Te osoby musz zosta usuni te ze swoich stanowisk w adzy i administracji, aby pozwoli zaj ich miejsca tym, kt rzy maj na umy le najlepsze dobro waszej macierzystej planety i kt rzy zrobi wszystko co w ich mocy, aby widzie , jak ona wzrasta i widzie j naprawion i przywr con do stanu r wnowagi ekologicznej.


Jeste my tutaj, aby pom c tym w waszym wiecie, kt rzy s wykwalifikowani i kt rzy zas u yli na prawo, aby przej lejce przewodnictwa tutaj w waszym wiecie. Jeste my tutaj oferuj c nasz pomoc w usuni ciu tych, kt rzy ju wkr tce b d by ymi w adcami waszego wiata, i czynimy to poprzez dekret chwalebnej mocy, kt ra stworzy a was tak jak i stworzy a nas. Nie jeste my tu z w asnego dekretu i w naszym w asnym interesie, ale w s u bie naszego Stw rcy i w s u bie wam, naszym braciom i siostrom z ludzkiej rodziny, i dla waszej planety, yj cej, oddychaj cej, wiadomej istoty, kt r nazywamy Gaja.


Czy zgadzacie si kolektywnie czy nie, aby zaakceptowa nasz asyst i prawo, wasz statek, kt ry przedstawia si le i nabiera ogromne ilo ci wody, jest kwesti wasz je li chodzi o decyzj , gdy nie mo emy naciska , aby cie zaakceptowali nasz pomoc. Konsekwencje waszego wyboru, kt rym jest nie akceptowanie naszej pomocy b d skutkowa y pogorszeniem magnetycznych i tektonicznych struktur wok i wewn trz waszej Ziemi. Posiadamy wiedz , do wiadczenie i narz dzia, aby wykona t prac przywracaj c wasz planet do jej oryginalnego dziewiczego stanu. Posiadamy umiej tno ci, aby usun tych z ciemnego Kaba a, kt rzy a po dzi dzie s przygotowani aby zniszczy wasz wiat i zniewoli ca wasz ludzk ras .


Je li wi cej was, naszych braci i si str, mog oby zobaczy to i zrozumie , wiele przeszk d by oby usuni tych z naszej drogi, aby asystowa wam na tak wiele wa nych sposob w. Tutaj w a nie wkraczacie Wy. Mo ecie si do siebie odnosi jako Pracownicy wiat a, lub te nie, gdy to nie jest wa ne, ale co jest wa ne, to to, e rozpoznacie i zrozumiecie jak mo ecie pom c waszej planecie i waszym ludziom w tym, ich czasie potrzeby. To od was zale y, aby zrobi cokolwiek musicie zrobi i mo ecie
zrobi , aby dzieli si wiedz , kt r zostali cie obdarzeni o ciemnych, tym co robi waszej planecie i tym co planuj zrobi z wami. Im wi cej waszych ludzi, kt rzy to zrozumiej , tym bardziej otwarcie mo emy asystowa wam i tym szybciej mo emy, wsp lnie z wami, rozpocz rozwi zywanie tych pi trz cych si problem w, jeden po drugim, dzie po dniu.


Jest to punkt przed kt rym stajemy dzisiaj. Stajemy w gotowo ci, przygotowani, aby rozpocz prac z wami nad wieloma projektami, kt re s kluczowe dla zdrowego przetrwania waszego wiata i waszej planety. Ka dego kolejnego dnia widzimy coraz wi ksze ilo ci os b, kt re zaczynaj uczy si o egzystencji i o ogromnym wp ywie waszej klasy rz dz cej, kt r nazywamy Kaba em, i o naszej obecno ci tutaj w waszym wiecie i dlaczego tutaj jeste my. Pragniemy, aby wi cej z was dowiadywa o si o tych faktach na porz dku dziennym, i mamy w zamiarze zwi kszenie tej produktywno ci. Zostali cie w pe ni wyposa eni w konieczne narz dzia potrzebne do satysfakcjonuj cego uko czenia tej pracy. Jedno z waszych najwi kszych narz dzi jest dok adnie przed wami w tym momencie, gdy zosta o zaprojektowane i zasiane w waszym wiecie, aby pozwoli wielkiej liczbie ludzi czy si ze sob i praktycznie natychmiastowo dzieli si informacjami.


M wimy wam, aby cie wykorzystywali te dary i ich wielki potencja , gdy jest to by mo e wasz najwi kszy sprzymierzeniec w tym czasie, w kt rym sprzymierze cy s tym czego potrzebujecie bardziej ni czegokolwiek innego. My jeste my waszymi sprzymierze cami, i mo emy zosta wykorzystani tak e jako wasz wielki potencja , i ponownie, doradzamy wam, aby cie wykorzystywali narz dzia, kt re s przed wami w tym w a nie momencie, aby pom c wam otworzy drzwi dla dar w, kt re przynosimy, aby pom c usun Kaba a i ich nikczemn agend i pom c wam pom c sobie w przywr ceniu waszej matki Ziemi do jej pi knej i nieskrzywdzonej postaci, co ponownie, pozwoli jej i jej ludziom wzrasta i rozwija si i kontynuowa wsp lna podr wok waszej galaktyki i waszego wszech wiata.


K ad c fundamenty pod tak historyczne spotkanie mi dzy istotami z r nych wiat w jest wielkim zadaniem, kt re prezentuje wiele wspania ych wyzwa . Jasno rozumiemy jak wielkim wyzwaniem by oby to tutaj, na tej planecie, dlatego te umie cili my tutaj w ramach inkarnacji wiele wykwalifikowanych i utalentowanych istot z ca ego kosmosu, aby sta y si jednym z lud mi tego wiata i aby pewnego dnia przebudzi y si i odpowiedzia y na swoj misj , aby sprowadzi do tego wiata now drog bycia.

M wimy wam dzisiaj, e z dum patrzymy na tak wielu z naszych Pracownik w wiat a, nasze Gwiezdne Nasiona, odpowiadaj cych na ich wezwanie do obowi zku, i pragniemy zobaczy wielu wi cej budz cych si na swoj prawdziw to samo i cel bycia tutaj, w tym okresie, w tym czasie. Prosimy tych z was, kt rzy si przebudzili na ten boski cel, aby cie robili cokolwiek macie robi , aby obudzi waszych braci i siostry, kt rzy tak e tutaj s , ale jeszcze pogr enie w g bokim nie.


O wiele wi cej Pracownik w wiat a zesz o tutaj ni by o to potrzebne dla tego projektu, aby pozwoli nam na absolutn pewno , e obudzi si dostateczna liczba i odpowie na wezwanie, aby wykona ka de zadanie, kt re musi by wykonane. Jest tylu wi cej z was ni Ci, kt rzy na ten moment odpowiedzieli na wezwanie, i widzimy to jako istotne, aby obudzi o si znacznie wi cej. Ponownie, posiadacie narz dzia do waszej dyspozycji, kt re zosta y zapewnione przez inteligencj o wiele bardziej zaawansowan ni tutaj w waszym wiecie, bez wzgl du na to komu si aktualnie to przypisuje. Uznanie nie jest dla nas wa ne w ostateczno ci. To co jest wa ne to bezpiecze stwo i dobre samopoczucie waszej planety i wasze, naszych drogich kochanych braci i si str tego wszech wiata.


Pragniemy w tym czasie widzie wszystkich was przebudzonych i rozumiej cych wag waszych r l tutaj w tym wiecie, aby wykorzysta zapewnione dary i rozpocz delikatne budzenie tak wielu ilu tylko mo ecie, na ich wy szy cel i wa ne sprawy, kt rymi trzeba si zaj tutaj w waszym wiecie. Kiedy wystarczaj ca liczba zostanie osi gni ta, ruszymy do przodu z etapami operacji, kt re sprowadz na wasz wiat wielki zmiany, kt re s konieczne i pozwol waszej planecie i waszym ludziom wzrasta ponad wszystko co kiedykolwiek wyobra a o sobie ka de z was. Pozw lcie nam wsp lnie zacz , a si gniecie po zas u one nagrody, zapewnione wam przez waszego Stw rc . Jest to nasza obietnica dla was, naszych braci i si str z Ludzkiej Rodziny.


Jeste my wasz Rodzin wiat a z Gwiazd


Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Keshe

For more info pls visit Free Pages webpage

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Polish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Polish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Polish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Polish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Polish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Polish

Despertando.Me - Others Channels

Despertando.Me - Others Channels
Click image

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
In Polish