Followers

Google+ Followers

Monday, 9 July 2012

02.07.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 02.07.2012Sp jrzcie na sw j rodow d, a mo ecie odkry , e w rzeczy samej posiadacie dziedzictwo z systemu gwiezdnego daleko poza granicami tego systemu gwiezdnego, kt ry aktualnie nazywacie waszym domem. Wielu z was oryginalnie nie pochodzi z tej planety, kt r nazywacie Ziemi . Wielu z was pochodzi ze wiat w do odleg ych od tego uk adu s onecznego. Niekt rzy z was pochodz nawet z galaktyk bardzo daleko od tej galaktyki, kt r znacie jako Droga Mleczna. My tak e, wasi przyjaciele i wasi cz onkowie rodzin, kt rzy tworz Galaktyczn Federacj wiat a, pochodz z wielu miejsc w tym wszech wiecie. S cz onkowie naszego sojuszu, kt rzy nazywali Ziemi swoim domem i kt rych korzenie mo na prze ledzi w a nie do tej planety, i s cz onkowie naszej organizacji, kt rych korzenie r wnie s dzielone z niekt rymi obszarami waszego wiata, kt re nazywacie domem, poprzez wiele inkarnacji tutaj.

To co chcieliby my zrobi , to rozpocz ponowne przedstawianie was samym sobie, i z tymi zapoznaniami, mamy nadziej , otworz si podwoje waszych wspomnie o tym kim naprawd jeste cie i sk d pochodzicie. Nadchodzi w a nie na to czas, gdy chwile mijaj szybko, a wiele musi zosta uko czone, nie pomijaj c waszych ponownych zapozna z waszymi prawdziwymi to samo ciami i prawdziw histori kt ra, jak czujemy, jest bardzo dla was wa na w tym czasie, gdy wiele potrzebuje wyja nienia i czujemy, e pami o waszej przesz o ci zaoszcz dzi znacznie ogromne ilo ci informacji, kt re nale a oby wam ponownie przedstawi i wyt umaczy . Czujemy, e ucinanie cz ci pracy w tym obszarze by oby z korzy ci dla nas wszystkich w czaj c was, i w zwi zku z tym zadecydowali my, e rozpoczniemy odkrywanie wybranym osobom w waszym wiecie, sekret w o tym kim jeste cie i byli cie, a do teraz, ukrytych pod k dk i kluczem, bezpiecznie zachowanych na swoj prezentacj wam, gdy nadejdzie na to odpowiedni czas.

Ten czas jest teraz i chcieliby cie zacz subtelnie odkrywa przed wami tylko niekt re, nie wszystkie naraz, kawa ki waszej prawdziwej kosmicznej to samo ci i niekt re z cz ci waszej historii i historii waszych ludzi, kt rzy s wasz rodzin i waszymi przyjaci mi, niekt rzy, kt rzy s tutaj na waszym niebie w statkach, w statkach- matkach, jako cz onkowie Galaktycznej Federacji wiat a i r wnie innych Komend, kt re s tutaj w ramach wsparcia dla naszej wsp lnej misji. To co chcieliby my zrobi to wystosowa apel, je li zechcecie, rozpocz odkrywanie listy imion i czeka na wasz odpowied , aby da nam zna , e us yszeli cie swoje imi i identyfikujecie si z nim. To pozwoli nam na sposoby, aby nauczy si czy rezonujecie ze wspomnieniami o sobie samych.

B dzie to powolny i delikatny proces, gdy czujemy, e ten spos b jest najbezpieczniejsz drog do rozpocz cia tego wra liwego tematu. Nie pragniemy wchodzi z butami w wasze ycie i krzycze o tym kim jeste cie, wszystkim naraz, gdy tego rodzaju przebudzenie mo e mie negatywne skutki na niekt rych z was, kt rzy mog mie delikatniejsz psychik ni inni z was, kt rzy posiadaj mentalne i emocjonalne struktury ze stali i elaza. Zawsze musimy st pa delikatnie i post powa tak ostro nie i rozwa nie jak to tylko mo liwe, gdy nikt nigdy nie mo e by zbyt pewny

o tym jak istota zniesie tego rodzaju ponowne przebudzenie na to co by o, w niekt rych przypadkach, d ugo utrzymywane z daleka od ich obudzonej wiadomo ci.

Znacznie bardziej preferujemy rozpocz te wezwania do przebudzenia, je li zechcecie, poprzez sny lub stany telepatyczne na aktualny czas. Dla niekt rych z was, otrzymanie informacji w ten spos b jest i b dzie mo liwe, jednak e rozumiemy, e s po r d was tacy, kt rzy jeszcze adekwatnie nie opanowali tej formy wysy ania i odbierania informacji. Prosimy o pozwolenie, aby rozpocz ten proces w ten spos b, nawet je li nie mo ecie w tym czasie otrzyma od nas informacji, gdy wywnioskowali my, e jest to najbardziej odpowiedni spos b na post powanie w tym czasie. Prosimy was, aby cie pozostali czujni na nasze wiadomo ci do was, kt re b d nap ywa w r nych formach dla r nych cz onk w waszego spo ecze stwa. Nie wszyscy otrzymaj wiadomo ci w ten sam spos b, gdy nie wszyscy z was s zdolni, aby odebra wiadomo ci w ten sam spos b, gdy niekt rzy z was pokazali talent lub s abo w odbieraniu konkretnych wiadomo ci poprzez konkretne metody.

Chcieliby my, aby cie nas uchiwali i wypatrywali waszych imion, kt re s waszymi prawdziwymi, odwiecznymi kosmicznymi imionami, gdy b d one dzielone z wami jako pierwsza sprawa, gdy czujemy, e to wasze imi jest kluczem, kt ry rozpocznie otwieranie dla was tak wielu odpowiedzi. Wasze imiona mog nie brzmie lub wygl da jak te imiona, kt re znacie poprzez aktualn inkarnacj , i prosimy was, aby cie pozostali czujni na imiona kt re mog brzmie , jak gdyby by y wymawiane w obcym j zyku i prosimy was, aby cie trzymali d ugopis i kartk papieru przy sobie, aby zapisa jakiekolwiek informacje otrzymywane i stworzy skorelowan list informacji, kt re otrzymali cie, gdy mo e to nie mie dla was sensu przedwcze nie, ale mo e si to zmieni gdy b dzie dzielona z wami wi ksza ilo informacji i mo ecie zacz , po zbadaniu tworzonej listy, zauwa a , e stanowi one sp jn i zrozumia opowie o waszej prawdziwej to samo ci, co takiego robisz, sk d pochodzisz i kim s Twoi przyjaciele i rodzina, i do jakiego sojuszu, je li jakiegokolwiek, nale .

Czujemy, e jest to bardzo odpowiednie miejsce, aby zacz , i czujemy, e wielu z was b dzie bardzo podekscytowanych i radosnych z tej cz ci naszej wsp lnej misji, gdy z pewno ci mo emy zrozumie jak wspania ym do wiadczeniem b dzie dla was, moi drodzy, otrzymanie daru tego kim naprawd jeste cie. Wypatrujcie w ka dym czasie od dnia dzisiejszego pocz wszy na nasze znaki, sygna y i wskaz wki, i wykorzystajcie troch czasu, aby zachowa jakiekolwiek informacje przychodz do was, bez wzgl du na to jak subtelne. Nawet je li nie jeste cie pewni, e ta wskaz wka jest dla was, sugerujemy wam, aby zapisa j i zachowa do p niejszej analizy. Mamy nadziej , e naprawd radujecie si z tego okresu w waszych yciach, bo z pewno ci przyniesie wam ekscytacj , zabaw i wspania przyjemno , i tak wiele odpowiedzi, kt rych tak wielu z was poszukiwa o od d u szego czasu.

Jeste my waszymi przyjaci mi i jeste my wasz rodzin i trzymamy klucz do tego kim naprawd jeste cie, kt ry teraz dajemy wam, naszym braciom i siostrom z ludzkiej rodziny.

 

Channeling przez: Greg Giles Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Keshe

For more info pls visit Free Pages webpage

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Polish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Polish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Polish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Polish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Polish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Polish

Despertando.Me - Others Channels

Despertando.Me - Others Channels
Click image

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
In Polish