Followers

Friday 18 April 2014

ASCENSION EARTH IS BACK! A Personal Message from Greg Giles

Hello everyone, I hope you have all been well the last few weeks I have been gone. As many of you may have noticed, I deleted my blog and I deleted my Facebook page without any prior notice to any of you and I disappeared into the night. I want you all to know these actions were not conducted willingly. I would never do that to any of you, my trusted friends and everyone who has followed the articles, stories and news events I share here at Ascension Earth. I will not go into detail of what transpired, and I will not discuss the motivations of those who forced me, using violence, to delete all my years of hard work here at my website and also forced me to delete my Facebook page where I have connected to thousands of others who just want to make a positive difference in the world through love, hard work, and peaceful civic duty. I cannot promise they will not force me to delete this website again or once again force me to delete my Facebook page, but it is a wonderful feeling to be back with you all, my friends and family.

For all of you who have wondered why my blog has seen so many drastic changes in format, such as going from a site where I shared my own work as a channel, to a site that shared the work of other channels, to a site that shared content of an admittedly pessimistic view of our current state, to a site that shared content that explored the mysteries and hidden knowledge of our world; I agree with you all, my blog has experienced a whirling carousel of metamorphosis. This is all very easy to explain, and perhaps I should have shown the courage to reveal those reasons to you long ago. You see, these individuals, this group that has been harassing me and stalking me for over 6 or 7 years now, was the underlying cause for each of the changes to the format of this blog. This group uses torture, violence, threats, intimidation, coercion, manipulation and constant harassment to get what they want, and I have personally experienced each of these methods. They have claimed that this blog makes them nervous, that they do not know what I am going to tell you all next. You see, I may know more than I share with you on this blog, but in an offer of peace with these people I keep some things to myself. That is my peace offering to this group, though they appreciate this not, as time and again they demand more, and continuously abuse, menace and harass me. I do not know who they are precisely, or what they refer to themselves as, I wish to be clear about that, and I won't ever speculate here about that subject.

I do want you all to know one thing; do not automatically assume that the people who are stalking me and harassing me and even hurting me do not want you to read the type of content I share here on my blog. What they are concerned with is that I will use my blog to share with you things I have personally experienced, and all their harassment and intimidation and uses of violence were their way to force me to into isolation from all of you. I also wish to make it clear that their harassment will continue whether I delete this blog or not. That I learned this morning, and that is why I decided to relaunch Ascension Earth.

I would greatly appreciate your help in sharing this personal message by using the share buttons below, as I have now completely lost the small viewer-ship this site once enjoyed after years of hard work. I'm looking so forward to discovering what I have missed over the past 3 weeks and I see I have a lot of catching up to do, as so much has happened while I have been away.

It is wonderful to be back with you all again, and I look so forward to getting reacquainted with everyone here and on my Facebook page. For all those who wish to connect on Facebook, I am regularly over my friends limit, and this is the only reason I do not immediately accept a friend request from all those who are of love and peace.

Its wonderful to be back with you all.
Your friend,
Greg Monday 9 July 2012

02.07.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 02.07.2012Sp jrzcie na sw j rodow d, a mo ecie odkry , e w rzeczy samej posiadacie dziedzictwo z systemu gwiezdnego daleko poza granicami tego systemu gwiezdnego, kt ry aktualnie nazywacie waszym domem. Wielu z was oryginalnie nie pochodzi z tej planety, kt r nazywacie Ziemi . Wielu z was pochodzi ze wiat w do odleg ych od tego uk adu s onecznego. Niekt rzy z was pochodz nawet z galaktyk bardzo daleko od tej galaktyki, kt r znacie jako Droga Mleczna. My tak e, wasi przyjaciele i wasi cz onkowie rodzin, kt rzy tworz Galaktyczn Federacj wiat a, pochodz z wielu miejsc w tym wszech wiecie. S cz onkowie naszego sojuszu, kt rzy nazywali Ziemi swoim domem i kt rych korzenie mo na prze ledzi w a nie do tej planety, i s cz onkowie naszej organizacji, kt rych korzenie r wnie s dzielone z niekt rymi obszarami waszego wiata, kt re nazywacie domem, poprzez wiele inkarnacji tutaj.

To co chcieliby my zrobi , to rozpocz ponowne przedstawianie was samym sobie, i z tymi zapoznaniami, mamy nadziej , otworz si podwoje waszych wspomnie o tym kim naprawd jeste cie i sk d pochodzicie. Nadchodzi w a nie na to czas, gdy chwile mijaj szybko, a wiele musi zosta uko czone, nie pomijaj c waszych ponownych zapozna z waszymi prawdziwymi to samo ciami i prawdziw histori kt ra, jak czujemy, jest bardzo dla was wa na w tym czasie, gdy wiele potrzebuje wyja nienia i czujemy, e pami o waszej przesz o ci zaoszcz dzi znacznie ogromne ilo ci informacji, kt re nale a oby wam ponownie przedstawi i wyt umaczy . Czujemy, e ucinanie cz ci pracy w tym obszarze by oby z korzy ci dla nas wszystkich w czaj c was, i w zwi zku z tym zadecydowali my, e rozpoczniemy odkrywanie wybranym osobom w waszym wiecie, sekret w o tym kim jeste cie i byli cie, a do teraz, ukrytych pod k dk i kluczem, bezpiecznie zachowanych na swoj prezentacj wam, gdy nadejdzie na to odpowiedni czas.

Ten czas jest teraz i chcieliby cie zacz subtelnie odkrywa przed wami tylko niekt re, nie wszystkie naraz, kawa ki waszej prawdziwej kosmicznej to samo ci i niekt re z cz ci waszej historii i historii waszych ludzi, kt rzy s wasz rodzin i waszymi przyjaci mi, niekt rzy, kt rzy s tutaj na waszym niebie w statkach, w statkach- matkach, jako cz onkowie Galaktycznej Federacji wiat a i r wnie innych Komend, kt re s tutaj w ramach wsparcia dla naszej wsp lnej misji. To co chcieliby my zrobi to wystosowa apel, je li zechcecie, rozpocz odkrywanie listy imion i czeka na wasz odpowied , aby da nam zna , e us yszeli cie swoje imi i identyfikujecie si z nim. To pozwoli nam na sposoby, aby nauczy si czy rezonujecie ze wspomnieniami o sobie samych.

B dzie to powolny i delikatny proces, gdy czujemy, e ten spos b jest najbezpieczniejsz drog do rozpocz cia tego wra liwego tematu. Nie pragniemy wchodzi z butami w wasze ycie i krzycze o tym kim jeste cie, wszystkim naraz, gdy tego rodzaju przebudzenie mo e mie negatywne skutki na niekt rych z was, kt rzy mog mie delikatniejsz psychik ni inni z was, kt rzy posiadaj mentalne i emocjonalne struktury ze stali i elaza. Zawsze musimy st pa delikatnie i post powa tak ostro nie i rozwa nie jak to tylko mo liwe, gdy nikt nigdy nie mo e by zbyt pewny

o tym jak istota zniesie tego rodzaju ponowne przebudzenie na to co by o, w niekt rych przypadkach, d ugo utrzymywane z daleka od ich obudzonej wiadomo ci.

Znacznie bardziej preferujemy rozpocz te wezwania do przebudzenia, je li zechcecie, poprzez sny lub stany telepatyczne na aktualny czas. Dla niekt rych z was, otrzymanie informacji w ten spos b jest i b dzie mo liwe, jednak e rozumiemy, e s po r d was tacy, kt rzy jeszcze adekwatnie nie opanowali tej formy wysy ania i odbierania informacji. Prosimy o pozwolenie, aby rozpocz ten proces w ten spos b, nawet je li nie mo ecie w tym czasie otrzyma od nas informacji, gdy wywnioskowali my, e jest to najbardziej odpowiedni spos b na post powanie w tym czasie. Prosimy was, aby cie pozostali czujni na nasze wiadomo ci do was, kt re b d nap ywa w r nych formach dla r nych cz onk w waszego spo ecze stwa. Nie wszyscy otrzymaj wiadomo ci w ten sam spos b, gdy nie wszyscy z was s zdolni, aby odebra wiadomo ci w ten sam spos b, gdy niekt rzy z was pokazali talent lub s abo w odbieraniu konkretnych wiadomo ci poprzez konkretne metody.

Chcieliby my, aby cie nas uchiwali i wypatrywali waszych imion, kt re s waszymi prawdziwymi, odwiecznymi kosmicznymi imionami, gdy b d one dzielone z wami jako pierwsza sprawa, gdy czujemy, e to wasze imi jest kluczem, kt ry rozpocznie otwieranie dla was tak wielu odpowiedzi. Wasze imiona mog nie brzmie lub wygl da jak te imiona, kt re znacie poprzez aktualn inkarnacj , i prosimy was, aby cie pozostali czujni na imiona kt re mog brzmie , jak gdyby by y wymawiane w obcym j zyku i prosimy was, aby cie trzymali d ugopis i kartk papieru przy sobie, aby zapisa jakiekolwiek informacje otrzymywane i stworzy skorelowan list informacji, kt re otrzymali cie, gdy mo e to nie mie dla was sensu przedwcze nie, ale mo e si to zmieni gdy b dzie dzielona z wami wi ksza ilo informacji i mo ecie zacz , po zbadaniu tworzonej listy, zauwa a , e stanowi one sp jn i zrozumia opowie o waszej prawdziwej to samo ci, co takiego robisz, sk d pochodzisz i kim s Twoi przyjaciele i rodzina, i do jakiego sojuszu, je li jakiegokolwiek, nale .

Czujemy, e jest to bardzo odpowiednie miejsce, aby zacz , i czujemy, e wielu z was b dzie bardzo podekscytowanych i radosnych z tej cz ci naszej wsp lnej misji, gdy z pewno ci mo emy zrozumie jak wspania ym do wiadczeniem b dzie dla was, moi drodzy, otrzymanie daru tego kim naprawd jeste cie. Wypatrujcie w ka dym czasie od dnia dzisiejszego pocz wszy na nasze znaki, sygna y i wskaz wki, i wykorzystajcie troch czasu, aby zachowa jakiekolwiek informacje przychodz do was, bez wzgl du na to jak subtelne. Nawet je li nie jeste cie pewni, e ta wskaz wka jest dla was, sugerujemy wam, aby zapisa j i zachowa do p niejszej analizy. Mamy nadziej , e naprawd radujecie si z tego okresu w waszych yciach, bo z pewno ci przyniesie wam ekscytacj , zabaw i wspania przyjemno , i tak wiele odpowiedzi, kt rych tak wielu z was poszukiwa o od d u szego czasu.

Jeste my waszymi przyjaci mi i jeste my wasz rodzin i trzymamy klucz do tego kim naprawd jeste cie, kt ry teraz dajemy wam, naszym braciom i siostrom z ludzkiej rodziny.

 

Channeling przez: Greg Giles Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Wednesday 6 June 2012

25.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 25.05.2012Tajemnica Bermudzkiego/Atlantyckiego Hotelu


Nasza tajemnica zaczyna si g bok pod koralow ska obszaru waszego wiata znanego wam jako Tr jk t Bermudzki, pod krystalicznie czystymi falami gdzie g boko pod ziemi stworzony zosta rozleg y hotel, przez tych z waszego wiata, kt rzy pieni dze wydawane na te luksusy zabrali z waszych kieszeni. Ten hotel by sekretem a do teraz, ma 50 historii wysoko ci i 30 historii wszerz*. Jest masywny o ile por wna go do hoteli w waszym wiecie. Zosta zaprojektowany i wybudowany przez tych z waszego wiata posiadaj cych wielkie umys y i do szerok wizj . Ten hotel, plac zabaw dla bogatych, s awnych i wp ywowych zosta wybudowany z pieni dzy podatnik w i sekretnych czarnych projekt w, kt re wymaga y ogromnych ilo ci bogactwa w kieszeniach tych, kt rzy dzi obnosz si z tytu em kontroler w i operator w tego wiata.


Nie prowadz oni polityki otwartych drzwi czy te nie k ad maty powitalnej przed zatopionym wej ciem. Zamiast tego, tylko Ci kt rych uwa aj za klient w 'na li cie' maj pozwolenie na przechadzanie si spektakularnymi korytarzami hotelowymi, obszarami restauracyjnymi, kortami tenisowymi, pi knymi ogrodami i luksusowymi salami. Wszyscy inni przechodnie s zabierani do aresztu i wymaga si na nich przysi gi milczenia przez zastraszanie, uwi zienie, a nawet w ostateczno ci mier .


M wimy wam o tym dzisiaj ryzykuj c nadszarpni ciem wiarygodno ci dla naszego kana u, poniewa chcemy, aby cie wiedzieli e jest wiele wielkich sekret w, kt re by y przed wami utrzymywane i jest wiele wielkich sekret w, kt re b d wam teraz ujawniane. Co planujemy osi gn przez to, to rozszerzenie waszej wiadomo ci, aby lepiej przygotowa was na nowe informacje, koncepcje i idee, kt re dzi ograniczaj was jako co wykraczaj cego poza wszelkie mo liwo ci. Naprawd nie ma limit w co do tego co jest mo liwe, i nie by o praktycznie limit w na mo liwo ci maj ce miejsce tutaj w waszym wiecie przez wiele eon w czasu.


To co si tutaj dzia o to maskarada. Szarada, w kt rej mydlono oczy nic nie podejrzewaj cym i naiwnie wierz cym, owijano was wok palca w rzeczywisto ci, kt ra jest oparta na staro wieckiej wizji i zakresie dla waszych system w, waszych proces w, architektury, nauki, komunikacji, transportu, zdrowia, diety i wicze , literatury, filmu, muzyki, sztuki, gier w kt re gracie dla rozrywki i aby pozosta w formie i tak m odym jak tylko to mo liwe. To co jest w rzeczywisto ci mo liwe dla was wykracza poza wszystko to co do tej pory poznali cie jako granice mo liwo ci, i przedstawienie wam tych nowych koncepcji b dzie frapuj ce i niepokoj ce dla wielu z waszego wiata.


Wykorzenianie rzeczywisto ci istoty nie jest agodnym i niepokoj cym procesem. My, Galaktyczna Federacja wiat a, celujemy w osi gni cie ko cowego rezultatu oferuj c zaawansowania dla wiat w, kt re odwiedzamy, jednak e oferujemy te dary powoli i ostro nie przedstawiaj c je i zaszczepiaj c w kolektywnej wiadomo ci spo ecze stwa. W tym okresie waszej historii, pragniemy przedstawi wam wiele dar w, jednak e musimy by delikatni i tak subtelni jak tylko jeste my w stanie podczas ich prezentacji, aby nie wywr ci okr tu rzeczywisto ci tych wielu z was, kt rzy nie zademonstrowali jeszcze swoich talent w w przyjmowaniu i asymilowaniu nowych idei.


Monitorujemy wasze spo ecze stwo, ale w aden spos b nie monitorujemy my li adnego z was, kt rzy przede wszystkim nie dali nam swojego pe nego na to przyzwolenia i ch ci uczestnictwa w wielu naszych badaniach. Pragniemy by bardzo klarowni w tej kwestii, gdy honorujemy i respektujemy prywatno ka dego z was bez wzgl du na pozycj w yciu, nawet je li jeste cie cz onkami naszej organizacji, kiedy nie jeste cie incognito, przemieszczaj c si w ciele istoty ludzkiej. B dziemy monitorowa tylko wasze schematy my lowe i reakcje na stymulacj z naszej strony oraz stymulacj , kt r mo ecie b d nie, otrzyma poprzez inne katalizatory zewn trzne poza naszymi akcjami motywacyjnymi. Owszem, monitorujemy okre lone procesy tych z was, kt rzy spotkali si z nami i zgodzili si pom c nam w naszych trwaj cych ewaluacjach poziom w ludzkiej wiadomo ci, jej rozszerzenia i polepszenia w procesach waszych fmentalnych funkcji i mo liwo ci.


Prosimy o wi cej wolontariuszy w tym czasie, aby pomogli nam lepiej zrozumie istot ludzk w tym czasie wielkiej wagi i ogromnej zmiany. Pragniemy i do przodu z naszym harmonogramem i rozpocz implementacj niekt rych nowych koncepcji i system w w waszym wiecie. Wahamy si czy to zrobi , gdy pragniemy by pewni, e istnieje wystarczaj co mocny fundament w postaci tych z waszego wiata, kt rzy s w stanie zaakceptowa te nowe koncepcje i zintegrowa je w swoim umy le i w sposobie ycia, oraz pom c nam w dalszej integracji tych system w w yciach innych wok was, kt rzy na pocz tku mog nie by w stanie zaakceptowa tych nowych idei, kt re oferujemy jako dary. Czy zrobicie to dla nas? Czy pozwolicie nam delikatnie czyta wasze schematy my lowe podczas gdy my integrujemy nowe idee w waszej kolektywnej wiadomo ci?


To co dok adnie robimy, to monitorowanie fal my lowych emanuj cych z waszych mentalnych, emocjonalnych i fizycznych system w ulokowanych w waszych cia ach oraz obszar skroniowy w waszym m zgu. Czytamy wydajno tych informacji jako wykres lub graf, kt re daj nam jasn indykacj tego jak czytelnie lub nieczytelnie akceptujecie te nowe idee, koncepcje i informacje, kt re s zasiewane w waszej kolektywnej wiadomo ci poprzez prac z kana ami i r wnie na inne sposoby na kt re zasiewamy informacje w waszym wiecie. Je li zgodzicie si wzi udzia w naszym programie b dziemy ogromnie wdzi czni i zrewan ujemy si oferuj c szybciej lepsze sposoby na wykonywanie okre lonych rzeczy dla waszych ludzi oraz przez uko czenie okre lonych prac szybciej i bardziej efektywnie, ni gdyby my mieli to zrobi bez udzia u adekwatnej liczby os b po r d was w celu uzyskania wystarczaj cej ilo ci danych, aby podejmowa kompetentne decyzje na bazie tych danych.


O to w a nie prosimy was w tym czasie. Prosimy, nie czujcie adnego nacisku ani presji, eby zgadza si na udzia , gdy jeste my pewni, e otrzymamy odpowiedzi od wystarczaj cej liczby os b po r d was, aby zbiera dane, kt re czujemy, e zaprowadz nas do odkry , kt rych poszukujemy. Je li nie czujecie si komfortowo z tym procesem jest to dla nas w pe ni zrozumia e, i nie b dziemy tego postrzega jako cokolwiek negatywnego w kierunku adnego z was. Ten proces jest relatywnie ma ym obszarem ca o ci naszej operacji, jednak niemniej, czujemy e jest dostatecznie wa ny, aby zainicjowa ten program. Rozpoczniemy faz inicjuj c tego programu natychmiast i je li pragniecie wzi w niej udzia wystarczy e powiecie " Pragn wzi udzia w programie, w kt rym moje schematy my lowe b d sczytywane przez wykwalifikowanych naukowc w i badaczy z Galaktycznej Federacji wiat a". Tylko tyle potrzeba, aby my mogli zacz natychmiast.


Sposoby w jakie pozyskujemy te dane z waszych proces w my lowych s dyskretne i nie zaszkodz wam w jakikolwiek spos b, kszta t czy form . Jeste cie w bardzo bezpiecznych i zdolnych r kach kiedy pracujecie z nami, a wasze zdrowie i dobre samopoczucie jest najwy szej wagi dla nas wszystkich poprzez ka d dziedzin naszej organizacji i naszych operacji. Dzi kujemy tym po r d was, kt rzy pragn wzi udzia w naszym programie, i oczekujemy z rado ci na uzyskane od was dane i na implementacj nowych system w, kt re s celem tego programu.


Do tego czasu, zapraszamy tych z was, kt rzy zgodzili si wzi udzia w tym programie, aby cie nadal czytali nasze wiadomo ci przesy ane przez nasze kana y, a my b dziemy zdalnie czyta wasze procesy my lowe podczas gdy wy czytacie nasze s owa i nowe informacje o konkretnych systemach, kt re, jak czujemy, b d ogromnie korzystne dla waszego spo ecze stwa. Mamy nadziej na znalezienie dostatecznej liczby os b po r d was, kt rzy czytelnie zaakceptuj te nowe koncepcje, i b dziemy zamieszcza dla was pozyskane dane w formie wykres w i graf w, jednak e nie b dziemy ujawnia to samo ci adnego z was, kt rzy wzi li udzia w tym programie. Ponownie, wasze bezpiecze stwo i ochrona jest dla nas spraw najwy szej wagi, i zawsze b dziemy robi wszystko co w naszej mocy, aby chroni wasz prywatno .


Jeste my Galaktyczn Federacj wiat a


Channeling przez: Greg Giles


*Historia(jednostka miary, ang. story) – opisuje odleg o mi dzy dwoma poziomami struktury i mo e si r ni w zale no ci od budynku, jego funkcji, itp. Wi kszo dom w ma histori o wysoko ci 9-10 st p. (1 stopa = 30480 cm, czyli 1 metr = 3,280840 st p). Budynki u yteczno ci publicznej, takie jak budynki biurowe lub sklepy detaliczne mog mie wysoko rangi 10-15 st p lub wi cej. Sklepy Big-box, takie jak Wal-mart czy Home Depot, maj histori wysoko ci 20-25 st p.
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

22.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 22.05.2012

Z nasz pomoc i asyst tak wiele mo e by mo liwe dla waszego wiata i waszych ludzi. Nie ma ju potrzeby, aby ktokolwiek na waszej planecie cierpia w r kach niedostatku i obaw. Posiadamy mo liwo ci i technologie, aby pozwoli ka dej inkarnowanej w waszym wiecie duszy, ju dzi wzrasta ponad wszystko to co wielu z was sobie tylko wyobra a o poprzez wszystkie wasze fizyczne inkarnacje. Nie ma niczego, czego nie da oby si osi gn , gdy wyruszymy, aby si gn po nowy cel i pom c wiatu osi gn nowe wysoko ci dla cywilizacji.


Dzi w waszym wiecie jest plan, kt ry si rozwija. Ten plan zosta ostro nie u o ony przez wiele umys w wy szych wymiar w przez eony czasu. Ten plan nie jest lu nym zlepkiem r nych kawa k w i propozycji od r nych ludzi, z r nych sektor w ca o ci tej operacji. Natomiast, plan ten jest ci le plecion fuzj pomys w i koncept w wielu wielkich umys w z wielu wysoko sytuowanych cywilizacji, kt re istniej i wzrastaj w tym wszech wiecie. Nic nie zosta o pomini te, i nie by o takiego obszaru tej operacji, kt ry nie zosta by skrupulatnie przestudiowany i ostro nie zaplanowany, aby wprowadzi wyj tkowe zmiany dla waszych ludzi i dla waszej planety.


Przybywamy z wieloma warto ciowymi darami dla was, kt re zmieni sposoby na bazie kt rych aktualnie yjecie i jak zapewniacie sobie rozrywk w formach rekreacji, w czaj c w to wasze aleje muzycznych i artystycznych ekspresji. Jako cz tych wielu zmian, do wiadczycie ulepsze w systemach transportu, systemach zarz dzania odpadami, systemach bibliotek oraz systemach oceanicznych, kt re nios ze sob przekierowywanie okre lonych arterii wodnych, kt re mog spowodowa przysz e problemy dla waszego wiata.


Te zmiany s wspania e i jest ich wiele, jednak e nie s niczym czemu nie byliby my w stanie sprosta i czego nie robili my ju wielokrotnie wcze niej. Nasza komenda sk ada si z wielu wysoko wykwalifikowanych i szkolonych cz onk w personelu, i nie ma takiej dziedziny w ka dym wysi ku, kt rego si podejmujemy, kt ry nie by by kompetentnie zarz dzany przez zespo y specjalizuj ce si w specyficznych dziedzinach nauki, agrokultury, geologii, psychologii, zdrowia, bogactwa i zasob w. Czekamy z niecierpliwo ci , aby m c si z wami podzieli nasz szerok ekspertyz na polach operacji i wielu innych tak e. Studiowali my wasz wiat przez d ugi czas i rozumiemy tak dobrze, jak nawet niekt rzy z waszych specjalist w akademickich, co musi by zrobione, jakie zmiany musz zosta wykonane i jak dok adnie stan naprzeciw tym zmianom i jak d y z nimi do sukcesywnej metamorfozy wielu r nych system w, kt re dzisiaj mieszcz w sobie wewn trzne mechanizmy waszego spo ecze stwa.


Pozw lcie nam pom c wam w tych zmianach, kt re zosta y zaplanowane i tak e umieszczone w ramach czasowy, aby je zaimplementowa w okre lonych interwa ach czasu przez okres waszej historii. Pom cie nam asystowa wam we wprowadzeniu tych zmian, pozwalaj c nam czu si powitanymi tak jak odwiedzaj ca rodzina jest witana w domu krewnych dla specjalnej okazji, gdy w rzeczy samej jeste my wasz rodzin , kt ra przyby a tu z wizyt na kr tki okres zjednoczenia zanim b dziemy jecha dalej, aby odwiedzi w zjednoczeniu innych cz onk w naszej rozszerzonej rodziny. To jest w a nie to co my, Galaktyczna Federacja wiat a, robimy. Wykorzystujemy nasz wspania technologi , aby p dzi przez bezmiar galaktyk, kt re o wietlaj tak pi knie nasz wszech wiat. Robimy przystanki w wiatach, kt re czujemy, e s gotowe, aby nas powita , swoich braci i siostry, i pozwoli nam pom c im, pom c sobie stworzy wiele zmian, kt re poskutkuj zaawansowaniem spo ecze stwa w kierunku wi kszej wydajno ci, bezpiecze stwa, zdrowia, bogactwa i rado ci dla ka dej istoty, kt ra nazywa t planet domem.


Robimy to od milion w waszych ziemskich lat. Nie jeste my nowi w tej okolicy. Niekt rzy z naszych oddanych cz onk w za ogi i oficer w wy szej rangi bra o udzia w tych misjach, aby sprowadzi na wiaty pok j i mi o i wy sze drogi ycia, od za o enia naszej organizacji miliony lat temu. Niekt rzy z was inarnowani na Ziemi dzisiaj w ludzkim fizycznym wehikule s cz onkami naszej organizacji, i byli cz onkami naszej organizacji od setek tysi cy czy nawet milion w lat. Bior c to pod uwag , zgodziliby cie si e wy i wasza planeta posiadacie bardzo korzystne towarzystwo, aby pom c we wprowadzeniu koniecznych zmian w waszym wiecie i pom c rozwin mu si do wy szego stanu?


Nie mamy nic opr cz waszego najlepszego interesu na umy le. Nie mamy na umy le nic opr cz najlepszego interesu ka dej istoty yj cej w tym wszech wiecie. Posiadamy wyb r, aby wybra obszary wysi k w, kt re daj nam rado i szcz cie, i pozwalaj nam do wiadcza nowych i ekscytuj cych przyg d. Dokonali my naszego wyboru, i wybrali my, aby wykorzysta nasze dary od Stw rcy, kt ry jest te waszym Stw rc , i u y je, aby podr owa po bezmiarze tego wszech wiata i sprowadza dla wiat w, gdziekolwiek by one nie by y zlokalizowane, dary, kt rymi my tak e zostali my obdarowani.


Je li mieliby cie dzisiaj dokona wyboru, aby by w stanie podr owa przez ca y wszech wiat w stosunkowo kr tkim czasie, co by cie wybrali? Wybraliby cie pl drowanie i infiltrowanie struktur spo ecznych dla w asnych chciwych cel w, wype niaj c wasze kieszenie z otem innych? Chcieliby cie szuka i niszczy wszystkie te pi kne cuda zaprojektowane i wybudowane ich w asnymi r kami, okupione potem ich w asnego wysi ku? Czy spaliliby cie te wszystkie pi kne dzie a literatury, kt re wype niaj p ki ich wspania ych bibliotek? Zniszczyliby cie wszystkie dzie a muzyczne skomponowane, aby dzieli si nimi z innymi? Czy chcieliby cie krzywdzi rodziny, kt re ju do wiadczy y tak wiele trudno ci, walki i b lu? Czy dodaliby cie im jeszcze m ki i sprowadzili na nich i na ich ukochanych cierpienie, a wszystko to w imi zdobywania? Czy mo e podj liby cie tak decyzj jak my podj li my, kt r jest podr owanie poprzez ka dy k t tego wszech wiata, nios c ze sob dary dla wiat w, te same,
kt re sami otrzymali my, aby dzieli si nimi z ka d istot , z kt r mieli my ten zaszczyt i rado si spotka ?


Prosimy, aby cie dali sobie troch czasu i pomy leli o tych pytaniach, a nast pnie zapytali siebie dlaczego Galaktyczna Federacja wiat a jest tutaj dzisiaj w waszym wiecie i pragnie si z wami spotka . To wszystko czym chcemy si dzisiaj z wami podzieli , jednak e mamy tak wiele wi cej, aby dzieli si z wami w nadchodz cych dniach. Kochamy was, naszych braci i siostry z ludzkiej rodziny.


Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła

Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

Keshe

For more info pls visit Free Pages webpage

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Polish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Polish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Polish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Polish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Polish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Polish

Despertando.Me - Others Channels

Despertando.Me - Others Channels
Click image

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
In Polish