Followers

Google+ Followers

Wednesday, 6 June 2012

22.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 22.05.2012

Z nasz pomoc i asyst tak wiele mo e by mo liwe dla waszego wiata i waszych ludzi. Nie ma ju potrzeby, aby ktokolwiek na waszej planecie cierpia w r kach niedostatku i obaw. Posiadamy mo liwo ci i technologie, aby pozwoli ka dej inkarnowanej w waszym wiecie duszy, ju dzi wzrasta ponad wszystko to co wielu z was sobie tylko wyobra a o poprzez wszystkie wasze fizyczne inkarnacje. Nie ma niczego, czego nie da oby si osi gn , gdy wyruszymy, aby si gn po nowy cel i pom c wiatu osi gn nowe wysoko ci dla cywilizacji.


Dzi w waszym wiecie jest plan, kt ry si rozwija. Ten plan zosta ostro nie u o ony przez wiele umys w wy szych wymiar w przez eony czasu. Ten plan nie jest lu nym zlepkiem r nych kawa k w i propozycji od r nych ludzi, z r nych sektor w ca o ci tej operacji. Natomiast, plan ten jest ci le plecion fuzj pomys w i koncept w wielu wielkich umys w z wielu wysoko sytuowanych cywilizacji, kt re istniej i wzrastaj w tym wszech wiecie. Nic nie zosta o pomini te, i nie by o takiego obszaru tej operacji, kt ry nie zosta by skrupulatnie przestudiowany i ostro nie zaplanowany, aby wprowadzi wyj tkowe zmiany dla waszych ludzi i dla waszej planety.


Przybywamy z wieloma warto ciowymi darami dla was, kt re zmieni sposoby na bazie kt rych aktualnie yjecie i jak zapewniacie sobie rozrywk w formach rekreacji, w czaj c w to wasze aleje muzycznych i artystycznych ekspresji. Jako cz tych wielu zmian, do wiadczycie ulepsze w systemach transportu, systemach zarz dzania odpadami, systemach bibliotek oraz systemach oceanicznych, kt re nios ze sob przekierowywanie okre lonych arterii wodnych, kt re mog spowodowa przysz e problemy dla waszego wiata.


Te zmiany s wspania e i jest ich wiele, jednak e nie s niczym czemu nie byliby my w stanie sprosta i czego nie robili my ju wielokrotnie wcze niej. Nasza komenda sk ada si z wielu wysoko wykwalifikowanych i szkolonych cz onk w personelu, i nie ma takiej dziedziny w ka dym wysi ku, kt rego si podejmujemy, kt ry nie by by kompetentnie zarz dzany przez zespo y specjalizuj ce si w specyficznych dziedzinach nauki, agrokultury, geologii, psychologii, zdrowia, bogactwa i zasob w. Czekamy z niecierpliwo ci , aby m c si z wami podzieli nasz szerok ekspertyz na polach operacji i wielu innych tak e. Studiowali my wasz wiat przez d ugi czas i rozumiemy tak dobrze, jak nawet niekt rzy z waszych specjalist w akademickich, co musi by zrobione, jakie zmiany musz zosta wykonane i jak dok adnie stan naprzeciw tym zmianom i jak d y z nimi do sukcesywnej metamorfozy wielu r nych system w, kt re dzisiaj mieszcz w sobie wewn trzne mechanizmy waszego spo ecze stwa.


Pozw lcie nam pom c wam w tych zmianach, kt re zosta y zaplanowane i tak e umieszczone w ramach czasowy, aby je zaimplementowa w okre lonych interwa ach czasu przez okres waszej historii. Pom cie nam asystowa wam we wprowadzeniu tych zmian, pozwalaj c nam czu si powitanymi tak jak odwiedzaj ca rodzina jest witana w domu krewnych dla specjalnej okazji, gdy w rzeczy samej jeste my wasz rodzin , kt ra przyby a tu z wizyt na kr tki okres zjednoczenia zanim b dziemy jecha dalej, aby odwiedzi w zjednoczeniu innych cz onk w naszej rozszerzonej rodziny. To jest w a nie to co my, Galaktyczna Federacja wiat a, robimy. Wykorzystujemy nasz wspania technologi , aby p dzi przez bezmiar galaktyk, kt re o wietlaj tak pi knie nasz wszech wiat. Robimy przystanki w wiatach, kt re czujemy, e s gotowe, aby nas powita , swoich braci i siostry, i pozwoli nam pom c im, pom c sobie stworzy wiele zmian, kt re poskutkuj zaawansowaniem spo ecze stwa w kierunku wi kszej wydajno ci, bezpiecze stwa, zdrowia, bogactwa i rado ci dla ka dej istoty, kt ra nazywa t planet domem.


Robimy to od milion w waszych ziemskich lat. Nie jeste my nowi w tej okolicy. Niekt rzy z naszych oddanych cz onk w za ogi i oficer w wy szej rangi bra o udzia w tych misjach, aby sprowadzi na wiaty pok j i mi o i wy sze drogi ycia, od za o enia naszej organizacji miliony lat temu. Niekt rzy z was inarnowani na Ziemi dzisiaj w ludzkim fizycznym wehikule s cz onkami naszej organizacji, i byli cz onkami naszej organizacji od setek tysi cy czy nawet milion w lat. Bior c to pod uwag , zgodziliby cie si e wy i wasza planeta posiadacie bardzo korzystne towarzystwo, aby pom c we wprowadzeniu koniecznych zmian w waszym wiecie i pom c rozwin mu si do wy szego stanu?


Nie mamy nic opr cz waszego najlepszego interesu na umy le. Nie mamy na umy le nic opr cz najlepszego interesu ka dej istoty yj cej w tym wszech wiecie. Posiadamy wyb r, aby wybra obszary wysi k w, kt re daj nam rado i szcz cie, i pozwalaj nam do wiadcza nowych i ekscytuj cych przyg d. Dokonali my naszego wyboru, i wybrali my, aby wykorzysta nasze dary od Stw rcy, kt ry jest te waszym Stw rc , i u y je, aby podr owa po bezmiarze tego wszech wiata i sprowadza dla wiat w, gdziekolwiek by one nie by y zlokalizowane, dary, kt rymi my tak e zostali my obdarowani.


Je li mieliby cie dzisiaj dokona wyboru, aby by w stanie podr owa przez ca y wszech wiat w stosunkowo kr tkim czasie, co by cie wybrali? Wybraliby cie pl drowanie i infiltrowanie struktur spo ecznych dla w asnych chciwych cel w, wype niaj c wasze kieszenie z otem innych? Chcieliby cie szuka i niszczy wszystkie te pi kne cuda zaprojektowane i wybudowane ich w asnymi r kami, okupione potem ich w asnego wysi ku? Czy spaliliby cie te wszystkie pi kne dzie a literatury, kt re wype niaj p ki ich wspania ych bibliotek? Zniszczyliby cie wszystkie dzie a muzyczne skomponowane, aby dzieli si nimi z innymi? Czy chcieliby cie krzywdzi rodziny, kt re ju do wiadczy y tak wiele trudno ci, walki i b lu? Czy dodaliby cie im jeszcze m ki i sprowadzili na nich i na ich ukochanych cierpienie, a wszystko to w imi zdobywania? Czy mo e podj liby cie tak decyzj jak my podj li my, kt r jest podr owanie poprzez ka dy k t tego wszech wiata, nios c ze sob dary dla wiat w, te same,
kt re sami otrzymali my, aby dzieli si nimi z ka d istot , z kt r mieli my ten zaszczyt i rado si spotka ?


Prosimy, aby cie dali sobie troch czasu i pomy leli o tych pytaniach, a nast pnie zapytali siebie dlaczego Galaktyczna Federacja wiat a jest tutaj dzisiaj w waszym wiecie i pragnie si z wami spotka . To wszystko czym chcemy si dzisiaj z wami podzieli , jednak e mamy tak wiele wi cej, aby dzieli si z wami w nadchodz cych dniach. Kochamy was, naszych braci i siostry z ludzkiej rodziny.


Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła

Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

No comments:

Post a Comment

Keshe

For more info pls visit Free Pages webpage

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Polish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Polish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Polish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Polish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Polish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Polish

Despertando.Me - Others Channels

Despertando.Me - Others Channels
Click image

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
In Polish