Followers

Google+ Followers

Wednesday, 6 June 2012

25.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 25.05.2012Tajemnica Bermudzkiego/Atlantyckiego Hotelu


Nasza tajemnica zaczyna si g bok pod koralow ska obszaru waszego wiata znanego wam jako Tr jk t Bermudzki, pod krystalicznie czystymi falami gdzie g boko pod ziemi stworzony zosta rozleg y hotel, przez tych z waszego wiata, kt rzy pieni dze wydawane na te luksusy zabrali z waszych kieszeni. Ten hotel by sekretem a do teraz, ma 50 historii wysoko ci i 30 historii wszerz*. Jest masywny o ile por wna go do hoteli w waszym wiecie. Zosta zaprojektowany i wybudowany przez tych z waszego wiata posiadaj cych wielkie umys y i do szerok wizj . Ten hotel, plac zabaw dla bogatych, s awnych i wp ywowych zosta wybudowany z pieni dzy podatnik w i sekretnych czarnych projekt w, kt re wymaga y ogromnych ilo ci bogactwa w kieszeniach tych, kt rzy dzi obnosz si z tytu em kontroler w i operator w tego wiata.


Nie prowadz oni polityki otwartych drzwi czy te nie k ad maty powitalnej przed zatopionym wej ciem. Zamiast tego, tylko Ci kt rych uwa aj za klient w 'na li cie' maj pozwolenie na przechadzanie si spektakularnymi korytarzami hotelowymi, obszarami restauracyjnymi, kortami tenisowymi, pi knymi ogrodami i luksusowymi salami. Wszyscy inni przechodnie s zabierani do aresztu i wymaga si na nich przysi gi milczenia przez zastraszanie, uwi zienie, a nawet w ostateczno ci mier .


M wimy wam o tym dzisiaj ryzykuj c nadszarpni ciem wiarygodno ci dla naszego kana u, poniewa chcemy, aby cie wiedzieli e jest wiele wielkich sekret w, kt re by y przed wami utrzymywane i jest wiele wielkich sekret w, kt re b d wam teraz ujawniane. Co planujemy osi gn przez to, to rozszerzenie waszej wiadomo ci, aby lepiej przygotowa was na nowe informacje, koncepcje i idee, kt re dzi ograniczaj was jako co wykraczaj cego poza wszelkie mo liwo ci. Naprawd nie ma limit w co do tego co jest mo liwe, i nie by o praktycznie limit w na mo liwo ci maj ce miejsce tutaj w waszym wiecie przez wiele eon w czasu.


To co si tutaj dzia o to maskarada. Szarada, w kt rej mydlono oczy nic nie podejrzewaj cym i naiwnie wierz cym, owijano was wok palca w rzeczywisto ci, kt ra jest oparta na staro wieckiej wizji i zakresie dla waszych system w, waszych proces w, architektury, nauki, komunikacji, transportu, zdrowia, diety i wicze , literatury, filmu, muzyki, sztuki, gier w kt re gracie dla rozrywki i aby pozosta w formie i tak m odym jak tylko to mo liwe. To co jest w rzeczywisto ci mo liwe dla was wykracza poza wszystko to co do tej pory poznali cie jako granice mo liwo ci, i przedstawienie wam tych nowych koncepcji b dzie frapuj ce i niepokoj ce dla wielu z waszego wiata.


Wykorzenianie rzeczywisto ci istoty nie jest agodnym i niepokoj cym procesem. My, Galaktyczna Federacja wiat a, celujemy w osi gni cie ko cowego rezultatu oferuj c zaawansowania dla wiat w, kt re odwiedzamy, jednak e oferujemy te dary powoli i ostro nie przedstawiaj c je i zaszczepiaj c w kolektywnej wiadomo ci spo ecze stwa. W tym okresie waszej historii, pragniemy przedstawi wam wiele dar w, jednak e musimy by delikatni i tak subtelni jak tylko jeste my w stanie podczas ich prezentacji, aby nie wywr ci okr tu rzeczywisto ci tych wielu z was, kt rzy nie zademonstrowali jeszcze swoich talent w w przyjmowaniu i asymilowaniu nowych idei.


Monitorujemy wasze spo ecze stwo, ale w aden spos b nie monitorujemy my li adnego z was, kt rzy przede wszystkim nie dali nam swojego pe nego na to przyzwolenia i ch ci uczestnictwa w wielu naszych badaniach. Pragniemy by bardzo klarowni w tej kwestii, gdy honorujemy i respektujemy prywatno ka dego z was bez wzgl du na pozycj w yciu, nawet je li jeste cie cz onkami naszej organizacji, kiedy nie jeste cie incognito, przemieszczaj c si w ciele istoty ludzkiej. B dziemy monitorowa tylko wasze schematy my lowe i reakcje na stymulacj z naszej strony oraz stymulacj , kt r mo ecie b d nie, otrzyma poprzez inne katalizatory zewn trzne poza naszymi akcjami motywacyjnymi. Owszem, monitorujemy okre lone procesy tych z was, kt rzy spotkali si z nami i zgodzili si pom c nam w naszych trwaj cych ewaluacjach poziom w ludzkiej wiadomo ci, jej rozszerzenia i polepszenia w procesach waszych fmentalnych funkcji i mo liwo ci.


Prosimy o wi cej wolontariuszy w tym czasie, aby pomogli nam lepiej zrozumie istot ludzk w tym czasie wielkiej wagi i ogromnej zmiany. Pragniemy i do przodu z naszym harmonogramem i rozpocz implementacj niekt rych nowych koncepcji i system w w waszym wiecie. Wahamy si czy to zrobi , gdy pragniemy by pewni, e istnieje wystarczaj co mocny fundament w postaci tych z waszego wiata, kt rzy s w stanie zaakceptowa te nowe koncepcje i zintegrowa je w swoim umy le i w sposobie ycia, oraz pom c nam w dalszej integracji tych system w w yciach innych wok was, kt rzy na pocz tku mog nie by w stanie zaakceptowa tych nowych idei, kt re oferujemy jako dary. Czy zrobicie to dla nas? Czy pozwolicie nam delikatnie czyta wasze schematy my lowe podczas gdy my integrujemy nowe idee w waszej kolektywnej wiadomo ci?


To co dok adnie robimy, to monitorowanie fal my lowych emanuj cych z waszych mentalnych, emocjonalnych i fizycznych system w ulokowanych w waszych cia ach oraz obszar skroniowy w waszym m zgu. Czytamy wydajno tych informacji jako wykres lub graf, kt re daj nam jasn indykacj tego jak czytelnie lub nieczytelnie akceptujecie te nowe idee, koncepcje i informacje, kt re s zasiewane w waszej kolektywnej wiadomo ci poprzez prac z kana ami i r wnie na inne sposoby na kt re zasiewamy informacje w waszym wiecie. Je li zgodzicie si wzi udzia w naszym programie b dziemy ogromnie wdzi czni i zrewan ujemy si oferuj c szybciej lepsze sposoby na wykonywanie okre lonych rzeczy dla waszych ludzi oraz przez uko czenie okre lonych prac szybciej i bardziej efektywnie, ni gdyby my mieli to zrobi bez udzia u adekwatnej liczby os b po r d was w celu uzyskania wystarczaj cej ilo ci danych, aby podejmowa kompetentne decyzje na bazie tych danych.


O to w a nie prosimy was w tym czasie. Prosimy, nie czujcie adnego nacisku ani presji, eby zgadza si na udzia , gdy jeste my pewni, e otrzymamy odpowiedzi od wystarczaj cej liczby os b po r d was, aby zbiera dane, kt re czujemy, e zaprowadz nas do odkry , kt rych poszukujemy. Je li nie czujecie si komfortowo z tym procesem jest to dla nas w pe ni zrozumia e, i nie b dziemy tego postrzega jako cokolwiek negatywnego w kierunku adnego z was. Ten proces jest relatywnie ma ym obszarem ca o ci naszej operacji, jednak niemniej, czujemy e jest dostatecznie wa ny, aby zainicjowa ten program. Rozpoczniemy faz inicjuj c tego programu natychmiast i je li pragniecie wzi w niej udzia wystarczy e powiecie " Pragn wzi udzia w programie, w kt rym moje schematy my lowe b d sczytywane przez wykwalifikowanych naukowc w i badaczy z Galaktycznej Federacji wiat a". Tylko tyle potrzeba, aby my mogli zacz natychmiast.


Sposoby w jakie pozyskujemy te dane z waszych proces w my lowych s dyskretne i nie zaszkodz wam w jakikolwiek spos b, kszta t czy form . Jeste cie w bardzo bezpiecznych i zdolnych r kach kiedy pracujecie z nami, a wasze zdrowie i dobre samopoczucie jest najwy szej wagi dla nas wszystkich poprzez ka d dziedzin naszej organizacji i naszych operacji. Dzi kujemy tym po r d was, kt rzy pragn wzi udzia w naszym programie, i oczekujemy z rado ci na uzyskane od was dane i na implementacj nowych system w, kt re s celem tego programu.


Do tego czasu, zapraszamy tych z was, kt rzy zgodzili si wzi udzia w tym programie, aby cie nadal czytali nasze wiadomo ci przesy ane przez nasze kana y, a my b dziemy zdalnie czyta wasze procesy my lowe podczas gdy wy czytacie nasze s owa i nowe informacje o konkretnych systemach, kt re, jak czujemy, b d ogromnie korzystne dla waszego spo ecze stwa. Mamy nadziej na znalezienie dostatecznej liczby os b po r d was, kt rzy czytelnie zaakceptuj te nowe koncepcje, i b dziemy zamieszcza dla was pozyskane dane w formie wykres w i graf w, jednak e nie b dziemy ujawnia to samo ci adnego z was, kt rzy wzi li udzia w tym programie. Ponownie, wasze bezpiecze stwo i ochrona jest dla nas spraw najwy szej wagi, i zawsze b dziemy robi wszystko co w naszej mocy, aby chroni wasz prywatno .


Jeste my Galaktyczn Federacj wiat a


Channeling przez: Greg Giles


*Historia(jednostka miary, ang. story) – opisuje odleg o mi dzy dwoma poziomami struktury i mo e si r ni w zale no ci od budynku, jego funkcji, itp. Wi kszo dom w ma histori o wysoko ci 9-10 st p. (1 stopa = 30480 cm, czyli 1 metr = 3,280840 st p). Budynki u yteczno ci publicznej, takie jak budynki biurowe lub sklepy detaliczne mog mie wysoko rangi 10-15 st p lub wi cej. Sklepy Big-box, takie jak Wal-mart czy Home Depot, maj histori wysoko ci 20-25 st p.
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

No comments:

Post a Comment

Keshe

For more info pls visit Free Pages webpage

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Polish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Polish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Polish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Polish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Polish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Polish

Despertando.Me - Others Channels

Despertando.Me - Others Channels
Click image

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
In Polish