Followers

Google+ Followers

Wednesday, 6 June 2012

16.05.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 16.05.2012Wiadomo od Komendy Asztara 16.05.2012


Niekt re cz ci tego wszech wiata s w stanie zniszczenia i upadku, i nie wytrzymaj nawet jeszcze jednej podr y wok kosmosu. W tym miejscu wkraczamy my, Komenda Asztara. Identyfikujemy te problemy i s abe po czenia w a cuchu, kt rym jest ten zawsze po czony i wielki wszech wiat, i wykorzystujemy nasze dary, aby asystowa tym wiatom w ich przebudowie i naprawie szk d, kt re zosta y im wyrz dzone. Wasza planeta jest jedn z tych, kt ra jest w stanie wielkiego zniszczenia, i ten stan musi zosta naprawiony je li wasi ludzie pragn nazywa j domem w czasie kolejnych okr e wok tego wszech wiata.


Wszyscy ludzie tego wszech wiata otrzymuj planet , kt r mog nazwa swoim domem. Jest zadaniem tych ludzi, aby o sw j dom dba i go wychowywa , utrzymywa w czysto ci, w bezpiecze stwie, w funkcjonalno ci i dzia aniu, tak jak zosta a i ona zaprojektowana i jak zosta a stworzona, aby dba i wychowywa mieszkaj cych na niej ludzi. Jest to bardzo delikatne 'dawanie' i 'branie', gdzie jedna strona nie mo e bra zbyt wiele od drugiej strony, je li ma by zachowana harmonijna r wnowaga. Tutaj w waszym wiecie, w tym okresie waszej historii jedna strona bierze o wiele za du o od drugiej, i je li ta dysharmonia nie zostanie poprawiona wasza planeta nie b dzie w stanie d u ej utrzyma swojej orbity wok galaktyki. W taki spos b zosta zaprojektowany ten wszech wiat, po to, aby uczy mieszka c w planet jak bezpiecznie i odpowiednio utrzymywa ich macierzyst planet , jak i r wnie uczy konsekwencji, kiedy wybior pozwoli jej upa w zatracenie przez zaniedbanie i nadu ycie.


Tutaj w waszym dzisiejszym wiecie macie powa ny problem. S tacy po r d waszych ludzi, kt rzy s aktualnie u w adzy, i byli przez ju do d ugi czas, kt rzy nie dbaj nawet przez moment o macierzyst planet , czy te o was. Oni dbaj tylko o siebie i swoje chciwe pragnienia bardziej bajecznego bogactwa i ich agendy absolutnej w adzy. Te osoby musz zosta usuni te ze swoich stanowisk w adzy i administracji, aby pozwoli zaj ich miejsca tym, kt rzy maj na umy le najlepsze dobro waszej macierzystej planety i kt rzy zrobi wszystko co w ich mocy, aby widzie , jak ona wzrasta i widzie j naprawion i przywr con do stanu r wnowagi ekologicznej.


Jeste my tutaj, aby pom c tym w waszym wiecie, kt rzy s wykwalifikowani i kt rzy zas u yli na prawo, aby przej lejce przewodnictwa tutaj w waszym wiecie. Jeste my tutaj oferuj c nasz pomoc w usuni ciu tych, kt rzy ju wkr tce b d by ymi w adcami waszego wiata, i czynimy to poprzez dekret chwalebnej mocy, kt ra stworzy a was tak jak i stworzy a nas. Nie jeste my tu z w asnego dekretu i w naszym w asnym interesie, ale w s u bie naszego Stw rcy i w s u bie wam, naszym braciom i siostrom z ludzkiej rodziny, i dla waszej planety, yj cej, oddychaj cej, wiadomej istoty, kt r nazywamy Gaja.


Czy zgadzacie si kolektywnie czy nie, aby zaakceptowa nasz asyst i prawo, wasz statek, kt ry przedstawia si le i nabiera ogromne ilo ci wody, jest kwesti wasz je li chodzi o decyzj , gdy nie mo emy naciska , aby cie zaakceptowali nasz pomoc. Konsekwencje waszego wyboru, kt rym jest nie akceptowanie naszej pomocy b d skutkowa y pogorszeniem magnetycznych i tektonicznych struktur wok i wewn trz waszej Ziemi. Posiadamy wiedz , do wiadczenie i narz dzia, aby wykona t prac przywracaj c wasz planet do jej oryginalnego dziewiczego stanu. Posiadamy umiej tno ci, aby usun tych z ciemnego Kaba a, kt rzy a po dzi dzie s przygotowani aby zniszczy wasz wiat i zniewoli ca wasz ludzk ras .


Je li wi cej was, naszych braci i si str, mog oby zobaczy to i zrozumie , wiele przeszk d by oby usuni tych z naszej drogi, aby asystowa wam na tak wiele wa nych sposob w. Tutaj w a nie wkraczacie Wy. Mo ecie si do siebie odnosi jako Pracownicy wiat a, lub te nie, gdy to nie jest wa ne, ale co jest wa ne, to to, e rozpoznacie i zrozumiecie jak mo ecie pom c waszej planecie i waszym ludziom w tym, ich czasie potrzeby. To od was zale y, aby zrobi cokolwiek musicie zrobi i mo ecie
zrobi , aby dzieli si wiedz , kt r zostali cie obdarzeni o ciemnych, tym co robi waszej planecie i tym co planuj zrobi z wami. Im wi cej waszych ludzi, kt rzy to zrozumiej , tym bardziej otwarcie mo emy asystowa wam i tym szybciej mo emy, wsp lnie z wami, rozpocz rozwi zywanie tych pi trz cych si problem w, jeden po drugim, dzie po dniu.


Jest to punkt przed kt rym stajemy dzisiaj. Stajemy w gotowo ci, przygotowani, aby rozpocz prac z wami nad wieloma projektami, kt re s kluczowe dla zdrowego przetrwania waszego wiata i waszej planety. Ka dego kolejnego dnia widzimy coraz wi ksze ilo ci os b, kt re zaczynaj uczy si o egzystencji i o ogromnym wp ywie waszej klasy rz dz cej, kt r nazywamy Kaba em, i o naszej obecno ci tutaj w waszym wiecie i dlaczego tutaj jeste my. Pragniemy, aby wi cej z was dowiadywa o si o tych faktach na porz dku dziennym, i mamy w zamiarze zwi kszenie tej produktywno ci. Zostali cie w pe ni wyposa eni w konieczne narz dzia potrzebne do satysfakcjonuj cego uko czenia tej pracy. Jedno z waszych najwi kszych narz dzi jest dok adnie przed wami w tym momencie, gdy zosta o zaprojektowane i zasiane w waszym wiecie, aby pozwoli wielkiej liczbie ludzi czy si ze sob i praktycznie natychmiastowo dzieli si informacjami.


M wimy wam, aby cie wykorzystywali te dary i ich wielki potencja , gdy jest to by mo e wasz najwi kszy sprzymierzeniec w tym czasie, w kt rym sprzymierze cy s tym czego potrzebujecie bardziej ni czegokolwiek innego. My jeste my waszymi sprzymierze cami, i mo emy zosta wykorzystani tak e jako wasz wielki potencja , i ponownie, doradzamy wam, aby cie wykorzystywali narz dzia, kt re s przed wami w tym w a nie momencie, aby pom c wam otworzy drzwi dla dar w, kt re przynosimy, aby pom c usun Kaba a i ich nikczemn agend i pom c wam pom c sobie w przywr ceniu waszej matki Ziemi do jej pi knej i nieskrzywdzonej postaci, co ponownie, pozwoli jej i jej ludziom wzrasta i rozwija si i kontynuowa wsp lna podr wok waszej galaktyki i waszego wszech wiata.


K ad c fundamenty pod tak historyczne spotkanie mi dzy istotami z r nych wiat w jest wielkim zadaniem, kt re prezentuje wiele wspania ych wyzwa . Jasno rozumiemy jak wielkim wyzwaniem by oby to tutaj, na tej planecie, dlatego te umie cili my tutaj w ramach inkarnacji wiele wykwalifikowanych i utalentowanych istot z ca ego kosmosu, aby sta y si jednym z lud mi tego wiata i aby pewnego dnia przebudzi y si i odpowiedzia y na swoj misj , aby sprowadzi do tego wiata now drog bycia.

M wimy wam dzisiaj, e z dum patrzymy na tak wielu z naszych Pracownik w wiat a, nasze Gwiezdne Nasiona, odpowiadaj cych na ich wezwanie do obowi zku, i pragniemy zobaczy wielu wi cej budz cych si na swoj prawdziw to samo i cel bycia tutaj, w tym okresie, w tym czasie. Prosimy tych z was, kt rzy si przebudzili na ten boski cel, aby cie robili cokolwiek macie robi , aby obudzi waszych braci i siostry, kt rzy tak e tutaj s , ale jeszcze pogr enie w g bokim nie.


O wiele wi cej Pracownik w wiat a zesz o tutaj ni by o to potrzebne dla tego projektu, aby pozwoli nam na absolutn pewno , e obudzi si dostateczna liczba i odpowie na wezwanie, aby wykona ka de zadanie, kt re musi by wykonane. Jest tylu wi cej z was ni Ci, kt rzy na ten moment odpowiedzieli na wezwanie, i widzimy to jako istotne, aby obudzi o si znacznie wi cej. Ponownie, posiadacie narz dzia do waszej dyspozycji, kt re zosta y zapewnione przez inteligencj o wiele bardziej zaawansowan ni tutaj w waszym wiecie, bez wzgl du na to komu si aktualnie to przypisuje. Uznanie nie jest dla nas wa ne w ostateczno ci. To co jest wa ne to bezpiecze stwo i dobre samopoczucie waszej planety i wasze, naszych drogich kochanych braci i si str tego wszech wiata.


Pragniemy w tym czasie widzie wszystkich was przebudzonych i rozumiej cych wag waszych r l tutaj w tym wiecie, aby wykorzysta zapewnione dary i rozpocz delikatne budzenie tak wielu ilu tylko mo ecie, na ich wy szy cel i wa ne sprawy, kt rymi trzeba si zaj tutaj w waszym wiecie. Kiedy wystarczaj ca liczba zostanie osi gni ta, ruszymy do przodu z etapami operacji, kt re sprowadz na wasz wiat wielki zmiany, kt re s konieczne i pozwol waszej planecie i waszym ludziom wzrasta ponad wszystko co kiedykolwiek wyobra a o sobie ka de z was. Pozw lcie nam wsp lnie zacz , a si gniecie po zas u one nagrody, zapewnione wam przez waszego Stw rc . Jest to nasza obietnica dla was, naszych braci i si str z Ludzkiej Rodziny.


Jeste my wasz Rodzin wiat a z Gwiazd


Channeling przez: Greg Giles

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyła: Sandra 

No comments:

Post a Comment

Keshe

For more info pls visit Free Pages webpage

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Polish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Polish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Polish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Polish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Polish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Polish

Despertando.Me - Others Channels

Despertando.Me - Others Channels
Click image

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
In Polish